Dowcip filozoficzny

Dwa pierwsze prawa metafilozoficzne

Zapisz się do naszego newslettera

1. Dla każdego filo­zo­fa głoszącego jakieśtwierdze­nie ist­nieje filo­zof głoszą­cy twierdze­nie stanow­iące negację tego pier­wszego.

2. Obaj są w błędzie.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2017, nr 3: Tajemnica istnienia


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Styl komu­nikacji zabi­ja relac­je społeczne, bo każdy myśli o sobie- że jest cen­trum świa­ta a świat krę­ci się wokół niego. A słowo jest narzędziem komu­nikacji tylko prob­lem pole­ga na tym że każdy temu słowu nada­je swo­je znacze­nie. Jest dyscy­plina naukowa , to seman­ty­ka ling­wisty­cz­na, która pokazu­je że gdy ludzie nie prowadzą ze sobą dyskur­su to pow­sta­je zawsze prob­lem we wza­jem­nym zrozu­mie­niu siebie, w komu­nikacji społecznej i dlat­ego moż­na by zacy­tować prof Noa­ma Hom­skiego który udowad­nia jak pow­sta­je koł­tun i motłoch wal­czą­cy ze sobą.

    • Po pier­wsze, jeśli już to Noam Chom­s­ki, a właś­ci­wie Chom­sky, po drugie śmiertel­nie poważny komen­tarz pod dowcipem dowodzi jakichś defi­cytów, bo nie rozu­miem kon­tek­stu?

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy