Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty drugi numer „Filozofuj!”: Kim jest osoba? już od 31 lipca

Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od 31 lipca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty drugi numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Kim jest osoba? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Anna Kra­jew­s­ka, Artur Szut­ta


Drodzy Czytel­ni­cy,

wszyscy znamy z języ­ka potocznego rozróżnie­nie między kimś a czymś. Wiemy doskonale, kiedy pytać „co to?”, a kiedy „kto to?”. Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się jed­nak kiedyś, co tak naprawdę kry­je się za słowem „ktoś”? Czy może, patrząc w lus­tro, pytal­iś­cie siebie, jak to jest, że za tym spo­jrze­niem kry­je się jakże inna od pustej materii rzeczy­wis­tość, posi­ada­ją­ca własne wnętrze, zdol­na do myśle­nia o sobie i świecie, posi­ada­ją­ca własne plany i prag­nienia. W filo­zofii tego rodza­ju rzeczy­wis­tość określana jest mianem oso­by.

Jest to tajem­niczy byt i choć osobowy sposób ist­nienia wyda­je się być bard­zo dobrze znany każde­mu z nas, i to od niemal początków naszego ist­nienia, wciąż wiąże się z nim więcej znaków zapy­ta­nia niż pewnych odpowiedzi. Co to znaczy być osobą? Czy tylko my, ludzie, jesteśmy osoba­mi (przy­na­jm­niej pośród istot cielesnych)? Czy aby być osobą, trze­ba mieć nie­ma­te­ri­al­ną duszę? Czy też może wystar­czy skom­ponować ele­men­ty materii w jak­iś skom­p­likowany sposób, aby wyłoniła się z nich isto­ta samoświado­ma? Jeśli to drugie, to czy będziemy potrafili tworzyć maszyny, które będą osoba­mi? Czy tworze­nie takich osób-maszyn nie było­by czymś nieety­cznym?

Poję­cie oso­by ma też wielkie znacze­nie moralne. „Ktoś” to nie jest zwykła rzecz, którą moż­na sobie wziąć i zro­bić z nią, co się chce. Uzmysłowie­nie sobie, że naprze­ci­wko nas stoi samoświado­ma isto­ta, automaty­cznie nie­jako wzy­wa nas do okaza­nia jej sza­cunku. Zdaniem wielu jedyną właś­ci­wą moral­nie postawą wzglę­dem oso­by jest miłość rozu­mi­ana jako prag­nie­nie dobra dla niej. Co decy­du­je o tym, że osobom należy się sza­cunek i miłość? Na czym pole­ga cen­ność osobowego ist­nienia? Czy powin­ność ta jest jedynie wyt­worem naszej kul­tu­ry, ewolucji, czy może być czymś głę­biej zako­rzenionym w świecie odwiecznych, albo raczej pon­ad­cza­sowych, wartoś­ci?

Osobom przysługu­ją określone prawa. Dlat­ego teo­re­ty­cz­na dyskus­ja nad poję­ciem oso­by ma również w tym sen­sie wymi­ar prak­ty­czny o kolos­al­nej wadze – ksz­tał­tu­je pra­wo, a za jego pośred­nictwem naszą rzeczy­wis­tość, i to w jej najbardziej fun­da­men­tal­nym wymi­arze. Konkretne rozstrzyg­nię­cia przełożą się na prawną ochronę życia konkret­nych indy­widuów bez wzglę­du na wiek, stan zdrowia itd. lub brak takiej ochrony.

Do reflek­sji nad tymi i inny­mi kwes­t­i­a­mi zaprasza­my Was w już dwudzi­estym drugim numerze „Filo­zo­fuj!”. W kole­jnych artykułach nasi autorzy zas­tanaw­ia­ją się nad różny­mi znaczeni­a­mi słowa „oso­ba”: nad tym, co decy­du­je o tej diame­tral­nej różni­cy między osobą a inny­mi byta­mi; nad osobowym sta­tusem innych niż człowiek istot; nad ety­cznym wymi­arem i wartoś­cią osobowego ist­nienia; jej duszą oraz szczegól­nym wymi­arem międzyosobowych relacji.

Oprócz tem­aty­cznych artykułów oczy­wiś­cie nie brak naszych stałych dzi­ałów: kur­su argu­men­tacji, ety­ki w lit­er­aturze, ekspery­men­tu myślowego, pro­ponowanej lekcji filo­zofii, gawędy o języku, filo­zoficznej satyry, filo­zofii w filmie czy też filo­zoficznej rozry­w­ki w postaci krzyżów­ki i filo­zoficznych żartów. Mamy nadzieję, że lek­tu­ra tego numeru „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was stanow­iła ucztę intelek­tu­al­ną. Zatem filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 4(22)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy