Antropologia Nowości wydawnicze

Już jest! Dwudziesty piąty numer „Filozofuj!”: Filozofia humoru i śmiechu trafił do saloników prasowych

Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia humoru i śmiechu. Będzie w nim zarówno humor, jak i o humorze na poważnie. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­torzy prowadzą­cy numeru: Moni­ka BokiniecPiotr Bił­go­ra­js­ki,

Ogromne podz­iękowa­nia dla Nich oraz dla: Mał­gorza­ta SzostakEla Droz­dows­kaMar­gosia UglikBłażej Gębu­raŁukasz SzostakHania Urbankows­ka, Jędrzej Pawlaczyk, Marcin Iwan­ic­ki, Patryc­ja Waleszczak, Adam DorotDoro­ta Monkiewicz-Cybul­s­kaAnna Zych, Wik­to­ria Jabłońs­ka, Moni­ka Try­puzZuzan­na BołtrykMar­ta Ratkiewicz-Siłuch, Alek­sander Wandtke, Maciej Wój­cik, Patryk Kruk, Olga Tysz­ka i wszys­t­kich innych, którzy nam poma­gali i nas wspar­li. Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Autorów tek­stów!


Drodzy Czytel­ni­cy,

geneza niniejszego numeru „Filo­zo­fuj!” jest nieco odmi­en­na od poprzed­nich. Jeden z dow­cipów opub­likowanych przez nasze cza­sopis­mo wzbudz­ił kon­trow­er­sje. Niek­tórzy z naszych czytel­ników argu­men­towali, że żart tego rodza­ju niespraw­iedli­wie trak­tu­je pewną grupę osób. Byliśmy odmi­en­nego zda­nia, a ponieważ niez­go­da dla filo­zo­fa stanowi zawsze impuls do reflek­sji, postanow­iliśmy zgłębić zagad­nie­nie humoru. Punk­tem wyjś­cia było dla nas pytanie o granicę moral­nej dopuszczal­noś­ci dow­cipu. Zas­tanaw­ial­iśmy się, kiedy moral­na kry­ty­ka żar­tu wyni­ka jedynie z fak­tu, że odbior­ca jest zbyt wrażli­wy albo nie ma poczu­cia humoru, a kiedy ma on lub ona słuszne pre­ten­sje.

W przy­pad­ku filo­zofii namysł nad jed­nym prob­le­mem niemal zawsze prowadzi do roztrząsa­nia dal­szych, pow­iązanych ze sobą niczym w pajęczej sieci. Na czym w ogóle pole­ga dow­cip? Dlaczego żar­ty lub zabawne sytu­acje czy zdarzenia nas śmieszą? Czym jest i skąd bierze się w nas poczu­cie humoru? Jaką ma wartość? Czy śmiech ściśle z humorem pow­iązany jest oznaką braku ogłady, błazenady czy wręcz prze­ci­wnie: zdradza inteligencję śmiejącego się? Jakie pro­cesy poz­naw­cze (a może i jeszcze jakieś inne) towarzyszą nasze­mu rozpoz­na­niu dobrego żar­tu i odpowiada­ją za poczu­cie humoru? Czy twór­c­zość humorysty­cz­na może zasługi­wać na miano sztu­ki? W miarę zadawa­nia coraz to nowych pytań prob­lem urósł do rozmi­arów wielkiego zbioru zagad­nień, który złożonoś­cią i doniosłoś­cią dorównu­je najwięk­szym kwes­t­iom filo­zoficznym. Poprosil­iśmy zatem filo­zofów z dale­ka i bliska, aby podzielili się z nami swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi na tem­at humoru. Efek­tem ich pra­cy są artykuły, które stanow­ią tem­aty­czną część niniejszego numeru „Filo­zo­fuj!”.

Oczy­wiś­cie oprócz tek­stów tem­aty­cznych pro­ponu­je­my Wam także nasze stałe dzi­ały, z których niek­tóre również za przed­miot biorą tem­atykę humoru. Są to kurs sztu­ki argu­men­tacji, recen­z­ja filo­zoficz­na, feli­etony, ekspery­ment myślowy, ety­ka w lit­er­aturze, sce­nar­iusz lekcji filo­zoficznej, objaśnie­nie kole­jnego frag­men­tu pod­stawy pro­gramowej oraz filo­zofia w filmie. Mamy nadzieję, że spotkanie z 25. już numerem „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was nie tylko okazją do filo­zoficznych apor­ii i wglądów, ale także da Wam możli­wość doświad­czenia najlep­szej strony humoru, która budzi śmiech – a przy­na­jm­niej delikat­ny uśmiech god­ny filo­zo­fa.

Z redak­cyjnym pozdrowie­niem – filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 1(25)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy