Antropologia Nowości wydawnicze

Już jest! Dwudziesty piąty numer „Filozofuj!”: Filozofia humoru i śmiechu trafił do saloników prasowych

Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia humoru i śmiechu. Będzie w nim zarówno humor, jak i o humorze na poważnie. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­to­rzy pro­wa­dzą­cy nume­ru: Moni­ka Boki­niecPiotr Bił­go­raj­ski,

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla Nich oraz dla: Mał­go­rza­ta Szo­stakEla Droz­dow­skaMar­go­sia UglikBła­żej Gębu­raŁukasz Szo­stakHania Urban­kow­ska, Jędrzej Paw­la­czyk, Mar­cin Iwa­nic­ki, Patry­cja Walesz­czak, Adam DorotDoro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­skaAnna Zych, Wik­to­ria Jabłoń­ska, Moni­ka Try­puzZuzan­na Boł­trykMar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch, Alek­san­der Wandt­ke, Maciej Wój­cik, Patryk Kruk, Olga Tysz­ka i wszyst­kich innych, któ­rzy nam poma­ga­li i nas wspar­li. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Auto­rów tekstów!


Dro­dzy Czytelnicy,

gene­za niniej­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” jest nie­co odmien­na od poprzed­nich. Jeden z dow­ci­pów opu­bli­ko­wa­nych przez nasze cza­so­pi­smo wzbu­dził kon­tro­wer­sje. Nie­któ­rzy z naszych czy­tel­ni­ków argu­men­to­wa­li, że żart tego rodza­ju nie­spra­wie­dli­wie trak­tu­je pew­ną gru­pę osób. Byli­śmy odmien­ne­go zda­nia, a ponie­waż nie­zgo­da dla filo­zo­fa sta­no­wi zawsze impuls do reflek­sji, posta­no­wi­li­śmy zgłę­bić zagad­nie­nie humo­ru. Punk­tem wyj­ścia było dla nas pyta­nie o gra­ni­cę moral­nej dopusz­czal­no­ści dow­ci­pu. Zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy moral­na kry­ty­ka żar­tu wyni­ka jedy­nie z fak­tu, że odbior­ca jest zbyt wraż­li­wy albo nie ma poczu­cia humo­ru, a kie­dy ma on lub ona słusz­ne pretensje.

W przy­pad­ku filo­zo­fii namysł nad jed­nym pro­ble­mem nie­mal zawsze pro­wa­dzi do roz­trzą­sa­nia dal­szych, powią­za­nych ze sobą niczym w paję­czej sie­ci. Na czym w ogó­le pole­ga dow­cip? Dla­cze­go żar­ty lub zabaw­ne sytu­acje czy zda­rze­nia nas śmie­szą? Czym jest i skąd bie­rze się w nas poczu­cie humo­ru? Jaką ma war­tość? Czy śmiech ści­śle z humo­rem powią­za­ny jest ozna­ką bra­ku ogła­dy, bła­ze­na­dy czy wręcz prze­ciw­nie: zdra­dza inte­li­gen­cję śmie­ją­ce­go się? Jakie pro­ce­sy poznaw­cze (a może i jesz­cze jakieś inne) towa­rzy­szą nasze­mu roz­po­zna­niu dobre­go żar­tu i odpo­wia­da­ją za poczu­cie humo­ru? Czy twór­czość humo­ry­stycz­na może zasłu­gi­wać na mia­no sztu­ki? W mia­rę zada­wa­nia coraz to nowych pytań pro­blem urósł do roz­mia­rów wiel­kie­go zbio­ru zagad­nień, któ­ry zło­żo­no­ścią i donio­sło­ścią dorów­nu­je naj­więk­szym kwe­stiom filo­zo­ficz­nym. Popro­si­li­śmy zatem filo­zo­fów z dale­ka i bli­ska, aby podzie­li­li się z nami swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat humo­ru. Efek­tem ich pra­cy są arty­ku­ły, któ­re sta­no­wią tema­tycz­ną część niniej­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!”.

Oczy­wi­ście oprócz tek­stów tema­tycz­nych pro­po­nu­je­my Wam tak­że nasze sta­łe dzia­ły, z któ­rych nie­któ­re rów­nież za przed­miot bio­rą tema­ty­kę humo­ru. Są to kurs sztu­ki argu­men­ta­cji, recen­zja filo­zo­ficz­na, felie­to­ny, eks­pe­ry­ment myślo­wy, ety­ka w lite­ra­tu­rze, sce­na­riusz lek­cji filo­zo­ficz­nej, obja­śnie­nie kolej­ne­go frag­men­tu pod­sta­wy pro­gra­mo­wej oraz filo­zo­fia w fil­mie. Mamy nadzie­ję, że spo­tka­nie z 25. już nume­rem „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was nie tyl­ko oka­zją do filo­zo­ficz­nych apo­rii i wglą­dów, ale tak­że da Wam moż­li­wość doświad­cze­nia naj­lep­szej stro­ny humo­ru, któ­ra budzi śmiech – a przy­naj­mniej deli­kat­ny uśmiech god­ny filozofa.

Z redak­cyj­nym pozdro­wie­niem – filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(25)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy