Antropologia Nowości wydawnicze

Już jest! Dwudziesty piąty numer „Filozofuj!”: Filozofia humoru i śmiechu trafił do saloników prasowych

Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty piąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia humoru i śmiechu. Będzie w nim zarówno humor, jak i o humorze na poważnie. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­to­rzy pro­wa­dzą­cy nume­ru: Moni­ka Boki­niecPiotr Bił­go­raj­ski,

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla Nich oraz dla: Mał­go­rza­ta Szo­stakEla Droz­dow­skaMar­go­sia UglikBła­żej Gębu­raŁukasz Szo­stakHania Urban­kow­ska, Jędrzej Paw­la­czyk, Mar­cin Iwa­nic­ki, Patry­cja Walesz­czak, Adam DorotDoro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­skaAnna Zych, Wik­to­ria Jabłoń­ska, Moni­ka Try­puzZuzan­na Boł­trykMar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch, Alek­san­der Wandt­ke, Maciej Wój­cik, Patryk Kruk, Olga Tysz­ka i wszyst­kich innych, któ­rzy nam poma­ga­li i nas wspar­li. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Auto­rów tekstów!


Dro­dzy Czytelnicy,

gene­za niniej­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” jest nie­co odmien­na od poprzed­nich. Jeden z dow­ci­pów opu­bli­ko­wa­nych przez nasze cza­so­pi­smo wzbu­dził kon­tro­wer­sje. Nie­któ­rzy z naszych czy­tel­ni­ków argu­men­to­wa­li, że żart tego rodza­ju nie­spra­wie­dli­wie trak­tu­je pew­ną gru­pę osób. Byli­śmy odmien­ne­go zda­nia, a ponie­waż nie­zgo­da dla filo­zo­fa sta­no­wi zawsze impuls do reflek­sji, posta­no­wi­li­śmy zgłę­bić zagad­nie­nie humo­ru. Punk­tem wyj­ścia było dla nas pyta­nie o gra­ni­cę moral­nej dopusz­czal­no­ści dow­ci­pu. Zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy moral­na kry­ty­ka żar­tu wyni­ka jedy­nie z fak­tu, że odbior­ca jest zbyt wraż­li­wy albo nie ma poczu­cia humo­ru, a kie­dy ma on lub ona słusz­ne pretensje.

W przy­pad­ku filo­zo­fii namysł nad jed­nym pro­ble­mem nie­mal zawsze pro­wa­dzi do roz­trzą­sa­nia dal­szych, powią­za­nych ze sobą niczym w paję­czej sie­ci. Na czym w ogó­le pole­ga dow­cip? Dla­cze­go żar­ty lub zabaw­ne sytu­acje czy zda­rze­nia nas śmie­szą? Czym jest i skąd bie­rze się w nas poczu­cie humo­ru? Jaką ma war­tość? Czy śmiech ści­śle z humo­rem powią­za­ny jest ozna­ką bra­ku ogła­dy, bła­ze­na­dy czy wręcz prze­ciw­nie: zdra­dza inte­li­gen­cję śmie­ją­ce­go się? Jakie pro­ce­sy poznaw­cze (a może i jesz­cze jakieś inne) towa­rzy­szą nasze­mu roz­po­zna­niu dobre­go żar­tu i odpo­wia­da­ją za poczu­cie humo­ru? Czy twór­czość humo­ry­stycz­na może zasłu­gi­wać na mia­no sztu­ki? W mia­rę zada­wa­nia coraz to nowych pytań pro­blem urósł do roz­mia­rów wiel­kie­go zbio­ru zagad­nień, któ­ry zło­żo­no­ścią i donio­sło­ścią dorów­nu­je naj­więk­szym kwe­stiom filo­zo­ficz­nym. Popro­si­li­śmy zatem filo­zo­fów z dale­ka i bli­ska, aby podzie­li­li się z nami swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat humo­ru. Efek­tem ich pra­cy są arty­ku­ły, któ­re sta­no­wią tema­tycz­ną część niniej­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!”.

Oczy­wi­ście oprócz tek­stów tema­tycz­nych pro­po­nu­je­my Wam tak­że nasze sta­łe dzia­ły, z któ­rych nie­któ­re rów­nież za przed­miot bio­rą tema­ty­kę humo­ru. Są to kurs sztu­ki argu­men­ta­cji, recen­zja filo­zo­ficz­na, felie­to­ny, eks­pe­ry­ment myślo­wy, ety­ka w lite­ra­tu­rze, sce­na­riusz lek­cji filo­zo­ficz­nej, obja­śnie­nie kolej­ne­go frag­men­tu pod­sta­wy pro­gra­mo­wej oraz filo­zo­fia w fil­mie. Mamy nadzie­ję, że spo­tka­nie z 25. już nume­rem „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was nie tyl­ko oka­zją do filo­zo­ficz­nych apo­rii i wglą­dów, ale tak­że da Wam moż­li­wość doświad­cze­nia naj­lep­szej stro­ny humo­ru, któ­ra budzi śmiech – a przy­naj­mniej deli­kat­ny uśmiech god­ny filozofa.

Z redak­cyj­nym pozdro­wie­niem – filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(25)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy