Kluby „Filozofuj!” Łódź

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Łodzi

Już 31 października odbędzie drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Łodzi. Tematem debaty będzie relacja między filozofią a nauką. Głównymi gośćmi będą: dr Marcin Bogusławski oraz dr Paweł Grabarczyk, obaj z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódźkiego. Zapraszamy do Klubokawiarni All Star przy ul. Piotrkowskiej 217 o godz. 18.00.

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Klubokawiarni All Star za udostępnienie sali.

All Star logo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

marcin-maria-boguslawskiDr Mar­cin Bogu­sław­ski – Dr Mar­cin Bogu­sław­ski, Kate­dra Filo­zo­fii Współ­cze­snej UŁ, autor ok. 30 publi­ka­cji nauko­wych. Zaj­mu­je się filo­zo­fią nauk huma­ni­stycz­nych i filo­zo­fią poli­ty­ki. Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we obej­mu­ją m. in. współ­cze­sną filo­zo­fię fran­ko­foń­ską, w tym filo­zo­fię nauki (Geo­r­ges Can­gu­il­hem, Michel Ser­res, Isa­bel­le Sten­gers, Bru­no Lato­ur), filo­zo­fię muzy­ki i tomizm. Czło­nek redak­cji Inter­ne­to­we­go Maga­zy­nu Filo­zo­ficz­ne­go HYBRIS, czło­nek kore­spon­dent Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Toma­sza z Akwi­nu, oddział Socie­ta Inter­na­zio­na­le Tomas­so d’A­qu­ino, sekre­tarz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go O/Łódź. Publi­cy­sta i recen­zent operowy.

pawel-grabarczykDr Paweł Gra­bar­czyk – Dr Paweł Gra­bar­czyk, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UŁ. Autor oko­ło 30 publi­ka­cji nauko­wych oraz popu­lar­no­nau­ko­wych. Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to filo­zo­fia języ­ka, filo­zo­fia umy­słu, etycz­ne impli­ka­cje nowych tech­no­lo­gii oraz gro­znaw­stwo. Od 2008 roku redak­tor naczel­ny Inter­ne­to­we­go Maga­zy­nu Filo­zo­ficz­ne­go HYBRIS. Od roku 2009 współ­pra­cu­je z Ośrod­kiem Badań Filo­zo­ficz­nych (OBF) – od 2014 roku Pre­zes OBF.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Rafał Try­ścień, któ­ry rów­nież jest koor­dy­na­to­rem spotkania.
Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie moż­na wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by zna­czyć? Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie uży­tecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

31 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00

All Star Klu­bo­ka­wiar­nia, ul. Piotr­kow­ska 217, ŁódźPartner

All Star logo

Patroni

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Łodzi

logo-ul

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Łodzi  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy