Kluby „Filozofuj!” Łódź

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Łodzi

Już 31 października odbędzie drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Łodzi. Tematem debaty będzie relacja między filozofią a nauką. Głównymi gośćmi będą: dr Marcin Bogusławski oraz dr Paweł Grabarczyk, obaj z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódźkiego. Zapraszamy do Klubokawiarni All Star przy ul. Piotrkowskiej 217 o godz. 18.00.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Klubokawiarni All Star za udostępnienie sali.

All Star logo

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

marcin-maria-boguslawskiDr Marcin Bogusławs­ki – Dr Marcin Bogusławs­ki, Kat­e­dra Filo­zofii Współczes­nej UŁ, autor ok. 30 pub­likacji naukowych. Zaj­mu­je się filo­zofią nauk human­isty­cznych i filo­zofią poli­ty­ki. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mu­ją m. in. współczes­ną filo­zofię franko­fońską, w tym filo­zofię nau­ki (Georges Can­guil­hem, Michel Ser­res, Isabelle Stengers, Bruno Latour), filo­zofię muzy­ki i tomizm. Członek redakcji Inter­ne­towego Mag­a­zynu Filo­zoficznego HYBRIS, członek kore­spon­dent Pol­skiego Towarzyst­wa Tomasza z Akwinu, odd­zi­ał Soci­eta Inter­nazionale Tomas­so d’Aquino, sekre­tarz Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego O/Łódź. Pub­l­i­cys­ta i recen­zent oper­owy.

pawel-grabarczykDr Paweł Grabar­czyk – Dr Paweł Grabar­czyk, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UŁ. Autor około 30 pub­likacji naukowych oraz pop­u­larnonaukowych. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe to filo­zofia języ­ka, filo­zofia umysłu, ety­czne imp­likac­je nowych tech­nologii oraz groz­naw­st­wo. Od 2008 roku redak­tor naczel­ny Inter­ne­towego Mag­a­zynu Filo­zoficznego HYBRIS. Od roku 2009 współpracu­je z Ośrod­kiem Badań Filo­zoficznych (OBF) – od 2014 roku Prezes OBF.

Spotkanie poprowadzi Rafał Tryś­cień, który również jest koor­dy­na­torem spotka­nia.
Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będzie moż­na wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: czy moż­na upraw­iać filo­zofię nieza­leżnie od nau­ki i co to miało­by znaczyć? Czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa czy jedynie użytecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zofia w świecie zdomi­nowanym przez naukę?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

31 październi­ka, godz. 18.00

All Star Klubokaw­iar­nia, ul. Piotrkows­ka 217, ŁódźPartner

All Star logo

Patroni

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Łodzi

logo-ul

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Łodzi  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy