Aktualności Przegląd prasy

Filozofia wraca na ulice

Myśląc o starożytnej Grecji, ulica czy publiczny plac mogłyby wydawać się naturalnym miejscem uprawiania filozofii. Dziś jednak spotkać ją można przede wszystkim za murami uniwersytetów i bibliotek. Kilka niedawnych inicjatyw zorganizowanych przez Iana Olasova, doktoranta z City University of New York, pokazuje jednak, że filozofia może z powodzeniem wrócić na ulice, między zwykłych ludzi.

Zapisz się do naszego newslettera

Pier­wsza z takich inic­jatyw to „Spy­taj filo­zo­fa”, czyli stoiska, przy których stu­den­ci poma­ga­ją prze­chod­niom zma­gać się z filo­zoficzny­mi pyta­ni­a­mi. Jakie jest zatem najczęś­ciej zadawane pytanie? Tu nie ma niespodzianek, ponieważ więk­szość osób pyta o sens życia. Jed­nak dużym zain­tere­sowaniem cieszą się też aktu­alne tem­aty, na przykład: co znaczy, że płeć i rasa to społecznie skon­struowane poję­cia albo co spraw­ia, że bit­coin jest pieniądzem? Ludzi intere­su­ją również kwest­ie związane ze współczes­nym rozu­mie­niem wiedzy. Padały więc pyta­nia o to, co tak naprawdę znaczy, gdy mówimy, że coś „wiemy”, w jaki sposób powin­ny funkcjonować insty­tuc­je, które zaj­mu­ją się rozpowszech­ni­an­iem wiedzy, jaką rolę odgry­wa­ją w sys­temie demokraty­cznym eksper­ci oraz do jakiego stop­nia moż­na ufać insty­tucjom naukowym.

Kole­j­na inic­jaty­wa Iana Olaso­va (absol­wen­ta filo­zofii Grad­u­ate Cen­ter na City Uni­ver­si­ty of New York oraz orga­ni­za­to­ra Brook­lyn Pub­lic Philoso­phers) jest Night of Phi­los­o­phy and Ideas, czyli całonoc­ny mara­ton filo­zoficzny połąc­zony z debata­mi i wys­tę­pa­mi artysty­czny­mi, na którym poruszano między inny­mi tem­at ros­nącego niezad­owole­nia z obec­nego ksz­tał­tu społeczeńst­wa. W zeszłym roku zor­ga­ni­zowany został tuż po ogłosze­niu w USA pier­wszego zakazu podróżowa­nia i przy­ciągnął tysiące uczest­ników. Według Olaso­va takie spotka­nia stwarza­ją doskon­ałą okazję do dyskusji i choć może­my być pewni, że nie wszyscy będą się ze sobą zgadzać, to dają one możli­wość uczest­niczenia w reflek­sji nad kondy­cją współczes­nego świa­ta i stanow­ią pier­wszy krok w kierunku jego poprawy.

Warto zwró­cić uwagę na obopólne korzyś­ci płynące z takich spotkań z filo­zofią. Nie jest to tylko szansa na posz­erze­nie wiedzy i reflek­sję dla osób, które nie mają na co dzień sty­cznoś­ci z filo­zofią, lecz także świet­na okaz­ja dla filo­zofów do żywego i bezpośred­niego spotka­nia z ludź­mi i nur­tu­ją­cy­mi ich prob­le­ma­mi. Pozosta­je tylko czekać na więcej tego typu inic­jatyw.

Na wydarze­niu pojaw­ił się też pol­s­ki akcent, bo na Night of Phi­los­o­phy and Ideas na tem­at przy­jaźni z humanoidal­ny­mi rob­o­t­a­mi prze­maw­iała dr Alek­san­dra Prze­gal­ińs­ka, autor­ka artykułu w numerze 6/17 „Filo­zo­fuj!”.

Trans­misję z Night of Phi­los­o­phy and Ideas moż­na obe­jrzeć tutaj.

Źródło: The New York Times

Opra­cow­anie: Karoli­na Bosak

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy