Akcje Aktualności Ogłoszenia Zapowiedzi wydawnicze

Filozofuj z dziećmi 2” – wesprzyj projekt na Zrzutka.pl

Przed nami wydanie drugiego tomu podręcznika pod redakcją Łukasza Krzywonia na temat filozofowania z dziećmi: „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”. Od dziś można wesprzeć jego wydanie na zbiórce prowadzonej przez portal Zrzutka.pl. Bez waszego wsparcia finansowego nam nie uda się!

Dru­gi tom serii Filo­zo­fia dla dzie­ci Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con, będą­cy kon­tu­nu­acją publi­ka­cji Łuka­sza Krzy­wo­nia „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”, zawie­ra aż 100 kon­spek­tów zajęć lek­cyj­nych do wyko­rzy­sta­nia w pra­cy z gru­pą dzie­ci (w szko­le lub poza nią). 

Książ­ka skie­ro­wa­na jest do nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych, wycho­waw­ców, edu­ka­to­rów czy ani­ma­to­rów kul­tu­ry, któ­rzy pod­czas swo­ich zajęć z dzieć­mi chcą wyko­rzy­stać filo­zo­fię do wspie­ra­nia ich rozwoju.

Tym razem Łukasz Krzy­woń, redak­tor tomu, zapro­sił do współ­pra­cy sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów i wie­lo­let­nich prak­ty­ków filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. Wśród nich zna­leź­li się:  Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Maria Bart­kow­ska, Joan­na Jawi­czuk, Anna Jurek, Ewe­li­na Grądz­ka, Woj­ciech Rut­kie­wicz, Filip Jach, Iza­be­la Nawrot, Kry­stian Karcz, Moni­ka Strze­żyk, Mał­go­rza­ta Kamiń­ska, Alek­san­dra Lewan­dow­ska, Ewa Kosie­dow­ska-Terek, Dag­ma­ra Więc­kow­ska, Agniesz­ka Gąsio­rek, Marze­na Tyl, Joan­na Chrza­now­ska-Vol­kers, Ali­cja Skrzyp­czak, Mar­ta Szop­ka, Mał­go­rza­ta Nowak, Pau­li­na Sko­ru­piń­ska, Doro­ta Kujawa-Weinke.

Pla­no­wa­ne wyda­nie książ­ki: 1 wrze­śnia 2021 roku

 

Link do Zrzut­ki: https://zrzutka.pl/z/filozofuj-z-dziecmi‑2  (Fore­ign Pay­ment Instructions)

Ser­decz­nie zachę­ca­my do wspar­cia pro­ce­su wydaw­ni­cze­go książki!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy