Filozofia języka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #166

Barthes
26 marca 1980 r. – w Paryżu zmarł Roland Barthes, francuski filozof i krytyk literacki, semiotyk, estetyk. Jego pisma semiotyczne stanowiły jedne z pierwszych ogólniejszych zastosowań strukturalizmu, czyli koncepcji zakładającej, że zjawiska związane z ludzką egzystencją dają się zrozumieć jedynie za pośrednictwem ich wzajemnych powiązań, tworzących pewną strukturę. Barthes wiele swych badań poświęcił pojęciu mitu, który jego zdaniem pozostał nieredukowalną cząstką współczesnych społeczeństw.

Całe kalen­da­rium za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilu­stra­cja: en.wikipedia.org/

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RB to jest przede wszyst­kim histo­ria i teo­ria lite­ra­tu­ry, nie­ste­ty post­mo­der­nizm, takież zain­te­re­so­wa­nia i ana­li­zy. To jest śle­pa ulicz­ka i koniec nor­mal­nej, nowo­cze­snej (!) lite­ra­tu­ry, pisa­nia oraz twór­czo­ści. Amen!
    RIP współ­cze­sne­mu pisar­stwu, mimo iż jest nagra­dza­ne nagro­da­mi Nobla/jobla, spod spod zna­ku OT… Zgro­za! i potęż­na nuda, wypo­ci­ny i dziwactwa…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy