Historia filozofii nowożytnej Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #197

15 października 1844 r. – urodził się ­Friedrich Nietzsche, XIX-wieczny niemiecki filozof i filolog klasyczny. Przez niektórych historyków idei bywa określany mistrzem podejrzeń (obok Marksa i Freuda) z uwagi na swoją krytyczną i radykalną postawę wobec rzeczywistości, kultury europejskiej, religii i moralności. Postulował bowiem przewartościowanie wszystkich wartości, zdiagnozował współczesną moralność jako niewolniczą i zasłynął ze stwierdzenia „Bóg umarł”. Nietzsche ukuł ideę „woli mocy” i „nadczłowieka”, negując przy tym pojęcie „wolnej woli” i stojąc na stanowisku umiarkowanego fatalizmu. Filozofia nietzscheanizmu została instrumentalnie wykorzystana przez niemieckich polityków III Rzeszy do stworzenia programu ideologii nazistowskiej. Najważniejsze dzieła Nietzschego to Tako rzecze Zaratustra, Ecce Homo oraz Z genealogii moralności. (A.W.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 5 (29)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Domi­ni­ka Kopań­ska (D.K.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • FN…(…) „opętaniec/popapraniec”, „racjo­na­li­sta — pro­ta­go­ni­sta – kon­for­mi­sta”… „naj­więk­sze nie­po­ro­zu­mie­nie nauko­we od cza­su… bez cza­su…” „“filo­zof“ dla ubo­gich”; XIX wiek miał swe­go FN — a my mamy teraz tego „koron­ne­go wia­ru­sa” karę za bluź­nier­stwa , roz­pa­sa­nie i zło­rze­cze­nie Panu Bogu…

  • Fry­de­ryk Nie­tz­sche — “bied­ny pogu­bio­ny kre­tyn i fru­strat”, ” postać jak z tan­det­ne­go hor­ro­ru o wiedź­mach i wywo­ły­wa­niu dia­bła”, “pseu­do­fi­lo­zof”, “kabo­tyn dla świec­kich”, “pajac współ­cze­sne­go ate­izmu, lewi­cy, postę­pow­ców i demo­kra­tów”, “auto­ry­tet dla ubo­gich”, “dru­go­rzęd­ny aktor w trze­cio­rzęd­nej sztu­ce niczym z teatru rewio­we­go”, “śmiesz­na pacyn­ka pozba­wio­na roli z teatru kukieł­ko­we­go, bez reży­se­ra”, “trze­cio­rzęd­ny pisa­rzy­na, wła­ści­wie gra­fo­man z tłu­ma­cze­nia­mi poetyc­ki­mi lep­szy­mi od ory­gi­na­łu”, “śmiesz­ny czło­wie­czek na usłu­gach nico­ści”, “bękart dia­bła”, “kolej­ny poży­tecz­ny idio­ta, głup­szy niż S. Przy­by­szew­ski, choć ten ostat­ni był nawet cie­kaw­szy”, “sta­ry kawa­ler na roz­dro­żu”, “syfi­li­tyk jak WI Lenin z zakła­du dla obłąkanych”…

  • FN?! — filo­log kla­sycz­ny w rękach sio­stry, czy­li naj­więk­sza huc­pa ide­owa, nie­po­ro­zu­mie­nie wydawniczo/translatorskie i “dow­cip” filo­zo­ficz­ny nie tyl­ko XIX stu­le­cia; zresz­tą pol­skie­go pochodzenia…
    To zapo­wie­dzia­ny /przez niego/ koniec poważ­nej filo­zo­fii, huma­ni­stycz­nej myśli, spo­łecz­nej nauki?!
    Jahwe/Bóg odwiecz­nie żyje i ma się, zda­je się, bar­dzo dobrze…
    Ps… A gdzie ty teraz jesteś, mały Fry­de­ry­ku N.?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy