Filozofia kultury Nowości wydawnicze

Prawowitość epoki nowożytnej – nowość wydawnicza

prawowitość epoki nowożytnej
Przedstawiamy nowość wydawniczą serii „Biblioteka Współczesnych Filozofów” PWN.

Zapisz się do naszego newslettera

Pra­wo­wi­tość epo­ki nowo­żyt­nej sta­wia jed­no z naj­bar­dziej fra­pu­ją­cych pytań współ­cze­sno­ści: pyta­nie o praw­dzi­we źró­dła pośre­dnio­wiecz­nej euro­pej­skiej kul­tu­ry umy­sło­wej i jej związ­ki z chrze­ści­jań­stwem. Jeśli rze­czy­wi­ście – jak się powszech­nie sądzi – poję­cia dzi­siej­szych nauk spo­łecz­nych były­by „zse­ku­la­ry­zo­wa­ny­mi” poję­cia­mi teo­lo­gicz­ny­mi, ozna­cza­ło­by to, że nowo­żyt­ność dopu­ści­ła się swo­istej inte­lek­tu­al­nej czy ducho­wej nie­pra­wo­ści: odrzu­ca­jąc de fac­to chrze­ści­jań­stwo wraz z jego teo­lo­gią, wyko­rzy­sty­wa­ła­by w grun­cie rze­czy jego sub­stan­cję do wła­snych celów, wypa­cza­jąc ją i defor­mu­jąc, a wręcz obra­ca­jąc prze­ciw­ko nie­mu. Tym samym oka­za­ła­by się nie­wdzięcz­ną suk­ce­sor­ką, gdyż przej­mo­wa­ła­by jakieś dzie­dzic­two, sta­ran­nie zacie­ra­jąc śla­dy po spad­ko­daw­cach, co z kolei kaza­ło­by wąt­pić w „pra­wo­wi­tość” epo­ki nowo­żyt­nej jako samo­dziel­nej for­ma­cji inte­lek­tu­al­nej, a przy­naj­mniej doszu­ki­wać się w jej dorob­ku nie­spła­co­ne­go dłu­gu kulturowego.


Tytuł: Pra­wo­wi­tość epo­ki nowożytnej

Autor: Hans Blu­men­berg

Tłu­ma­cze­nie: Tade­usz Zatorski

Opra­co­wa­nie nauko­we: Mate­usz Falkowski

Seria: Biblio­te­ka Współ­cze­snych Filozofów

For­mat: 123 mm x 187 mm

Stron: 763

Cena: 99 zł

Pre­mie­ra: IV 2019 r.


O Autorze

Hans Blu­men­berg (1920–1996) – jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych filo­zo­fów nie­miec­kich dru­giej poło­wy XX wie­ku. Wykła­dow­ca i pro­fe­sor kil­ku nie­miec­kich uczel­ni, z któ­rych ostat­nim był West­fal­ski Uni­wer­sy­tet Wil­hel­ma w Mün­ste­rze (1970–1985). Twór­ca meta­fo­ro­lo­fii, czy­li nauki bada­ją­cej sta­tus meta­for wymy­ka­ją­cych się bez­po­śred­niej kon­cep­tu­ali­za­cji oraz ich rolę w dys­kur­sie filo­zo­ficz­nym i pro­ce­sie kształ­to­wa­nia się historii.


Zapo­wiedź uka­za­ła się w nume­rze 2(26)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy