Filozofia kultury Nowości wydawnicze

Prawowitość epoki nowożytnej – nowość wydawnicza

prawowitość epoki nowożytnej
Przedstawiamy nowość wydawniczą serii „Biblioteka Współczesnych Filozofów” PWN.

Pra­wo­wi­tość epo­ki nowo­żyt­nej sta­wia jed­no z naj­bar­dziej fra­pu­ją­cych pytań współ­cze­sno­ści: pyta­nie o praw­dzi­we źró­dła pośre­dnio­wiecz­nej euro­pej­skiej kul­tu­ry umy­sło­wej i jej związ­ki z chrze­ści­jań­stwem. Jeśli rze­czy­wi­ście – jak się powszech­nie sądzi – poję­cia dzi­siej­szych nauk spo­łecz­nych były­by „zse­ku­la­ry­zo­wa­ny­mi” poję­cia­mi teo­lo­gicz­ny­mi, ozna­cza­ło­by to, że nowo­żyt­ność dopu­ści­ła się swo­istej inte­lek­tu­al­nej czy ducho­wej nie­pra­wo­ści: odrzu­ca­jąc de fac­to chrze­ści­jań­stwo wraz z jego teo­lo­gią, wyko­rzy­sty­wa­ła­by w grun­cie rze­czy jego sub­stan­cję do wła­snych celów, wypa­cza­jąc ją i defor­mu­jąc, a wręcz obra­ca­jąc prze­ciw­ko nie­mu. Tym samym oka­za­ła­by się nie­wdzięcz­ną suk­ce­sor­ką, gdyż przej­mo­wa­ła­by jakieś dzie­dzic­two, sta­ran­nie zacie­ra­jąc śla­dy po spad­ko­daw­cach, co z kolei kaza­ło­by wąt­pić w „pra­wo­wi­tość” epo­ki nowo­żyt­nej jako samo­dziel­nej for­ma­cji inte­lek­tu­al­nej, a przy­naj­mniej doszu­ki­wać się w jej dorob­ku nie­spła­co­ne­go dłu­gu kulturowego.


Tytuł: Pra­wo­wi­tość epo­ki nowożytnej

Autor: Hans Blu­men­berg

Tłu­ma­cze­nie: Tade­usz Zatorski

Opra­co­wa­nie nauko­we: Mate­usz Falkowski

Seria: Biblio­te­ka Współ­cze­snych Filozofów

For­mat: 123 mm x 187 mm

Stron: 763

Cena: 99 zł

Pre­mie­ra: IV 2019 r.


O Autorze

Hans Blu­men­berg (1920–1996) – jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej ory­gi­nal­nych filo­zo­fów nie­miec­kich dru­giej poło­wy XX wie­ku. Wykła­dow­ca i pro­fe­sor kil­ku nie­miec­kich uczel­ni, z któ­rych ostat­nim był West­fal­ski Uni­wer­sy­tet Wil­hel­ma w Mün­ste­rze (1970–1985). Twór­ca meta­fo­ro­lo­fii, czy­li nauki bada­ją­cej sta­tus meta­for wymy­ka­ją­cych się bez­po­śred­niej kon­cep­tu­ali­za­cji oraz ich rolę w dys­kur­sie filo­zo­ficz­nym i pro­ce­sie kształ­to­wa­nia się historii.


Zapo­wiedź uka­za­ła się w nume­rze 2(26)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy