Filozofia kultury Nowości wydawnicze

Prawowitość epoki nowożytnej – nowość wydawnicza

prawowitość epoki nowożytnej
Przedstawiamy nowość wydawniczą serii „Biblioteka Współczesnych Filozofów” PWN.

Pra­wow­itość epo­ki nowożyt­nej staw­ia jed­no z najbardziej fra­pu­ją­cych pytań współczes­noś­ci: pytanie o prawdzi­we źródła pośred­niowiecznej europe­jskiej kul­tu­ry umysłowej i jej związ­ki z chrześ­ci­jańst­wem. Jeśli rzeczy­wiś­cie – jak się powszech­nie sądzi – poję­cia dzisiejszych nauk społecznych były­by „zseku­lary­zowany­mi” poję­ci­a­mi teo­log­iczny­mi, oznacza­ło­by to, że nowożyt­ność dop­uś­ciła się swois­tej intelek­tu­al­nej czy duchowej niepra­woś­ci: odrzu­ca­jąc de fac­to chrześ­ci­jańst­wo wraz z jego teologią, wyko­rzysty­wała­by w grun­cie rzeczy jego sub­stancję do włas­nych celów, wypacza­jąc ją i defor­mu­jąc, a wręcz obra­ca­jąc prze­ci­wko niemu. Tym samym okaza­ła­by się niewdz­ięczną sukce­sorką, gdyż prze­j­mowała­by jakieś dziedz­ict­wo, staran­nie zacier­a­jąc śla­dy po spad­ko­daw­cach, co z kolei kaza­ło­by wąt­pić w „pra­wow­itość” epo­ki nowożyt­nej jako samodziel­nej for­ma­cji intelek­tu­al­nej, a przy­na­jm­niej doszuki­wać się w jej dorobku niespła­conego długu kul­tur­owego.


Tytuł: Pra­wow­itość epo­ki nowożyt­nej

Autor: Hans Blu­men­berg

Tłu­macze­nie: Tadeusz Zators­ki

Opra­cow­anie naukowe: Mateusz Falkows­ki

Seria: Bib­liote­ka Współczes­nych Filo­zofów

For­mat: 123 mm x 187 mm

Stron: 763

Cena: 99 zł

Pre­miera: IV 2019 r.


O Autorze

Hans Blu­men­berg (1920–1996) – jeden z najważniejszych i najbardziej ory­gi­nal­nych filo­zofów niemiec­kich drugiej połowy XX wieku. Wykład­ow­ca i pro­fe­sor kilku niemiec­kich uczel­ni, z których ostat­nim był West­fal­s­ki Uni­w­er­sytet Wil­hel­ma w Mün­sterze (1970–1985). Twór­ca metaforolofii, czyli nau­ki bada­jącej sta­tus metafor wymyka­ją­cych się bezpośred­niej kon­cep­tu­al­iza­cji oraz ich rolę w dyskur­sie filo­zoficznym i pro­ce­sie ksz­tał­towa­nia się his­torii.


Zapowiedź ukaza­ła się w numerze 2(26)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy