Artykuł

Jakub Jernajczyk: Małpy Borgesa

Argentyński pisarz Jorge Luis Borges (1899–1986) w eseju z 1939 roku pt. Biblioteka zupełna przywołuje metaforę nieśmiertelnej małpy, która – uderzając na oślep w klawisze maszyny do pisania – w końcu, zupełnie przypadkowo, napisze każdą dowolnie wybraną książkę.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2018 nr 2 (20), s. 53. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku  PDF.


Fak­ty­cznie, zgod­nie z rachunkiem praw­dopodobieńst­wa przy nieskończe­nie wielu próbach losowych mamy 100% szan­sy na pojaw­ie­nie się każdego, dowol­nie długiego układu znaków. Oczy­wiś­cie możli­we jest to tylko w teorii – prze­cież ani mał­pa, ani żaden inny losowy gen­er­a­tor znaków nie mógł­by ist­nieć dostate­cznie dłu­go (np. nie było­by świa­ta, w którym mógł­by wiecznie funkcjonować). Moż­na też założyć, że – mając do dys­pozy­cji całą wieczność – mał­pa prędzej zgłębiła­by tajni­ki sztu­ki pis­arskiej, niż zupełnie przy­pad­kowo wys­tukała cały piśmi­en­niczy dorobek ludzkoś­ci.


Jakub Jer­na­jczyk – Matem­atyk, artys­ta wiz­ual­ny, pop­u­laryza­tor nau­ki; adi­unkt na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów na Wrocławskiej ASP. Strona auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Ilus­trac­ja: Jakub Jer­na­jczyk

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy