Artykuł Filozofia języka

Jakub Jernajczyk: Muchy Wittgensteina

Poznając świat, posługujemy się różnego rodzaju narzędziami intelektualnymi. Choć narzędzia te znacząco ułatwiają czy wręcz umożliwiają nasze poznanie, narzucają nań również pewne ograniczenia.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj” 2018 nr 5 (23), s. 40. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Jed­nym z takich narzędzi jest język. Młody Lud­wig Wittgen­stein pisał: „Granice mego języ­ka oznacza­ją granice mego świa­ta”. Oznacza to, że o świecie może­my dowiedzieć się tylko tyle, na ile pozwala nam nasz sys­tem poję­ciowy oraz zasady logi­ki.

Poz­na­je­my świat, będąc jego częś­cią. Nie mamy zatem szan­sy na obiek­ty­wne spo­jrze­nie na świat z zewnątrz. To tak, jak­byśmy chcieli opisać wygląd zewnętrzny jakiegoś naczy­nia, tkwiąc w jego wnętrzu. W tym sen­sie późny Wittgen­stein pisał o muchach zamknię­tych w szk­lanej muchołapce, której ściany nie tylko uniemożli­wia­ją wydostanie się na zewnątrz, ale przez to, że są niewidoczne, utrud­ni­a­ją poprawne ziden­ty­fikowanie źródła ograniczeń. Wittgen­stein widzi­ał jed­nak szan­sę na przeła­manie owych bari­er i wyz­naczył filo­zo­fom doniosłe zadanie: „Wskazać muszce wyjś­cie ze szk­lanej muchołap­ki”.


Jakub Jer­na­jczyk – Matem­atyk, artys­ta wiz­ual­ny, pop­u­laryza­tor nau­ki; adi­unkt na Wydziale Grafi­ki i Sztu­ki Mediów na Wrocławskiej ASP. Strona auto­ra: www.grapik.pl

Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Ilus­trac­ja: Jakub Jer­na­jczyk

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy