Konkursy

Konkurs – Wariacje okładkowe dla numeru o „Pozaludzkich umysłach”

Już pod koniec listopada pojawi się nowy numer „Filozofuj!”: Pozaludzkie umysły. Temat numeru został wybrany przez Was – Czytelników. Ogłaszamy konkurs na najciekawszy projekt okładki numeru.

Zapisz się do naszego newslettera

Auto­ra naj­cie­kaw­szej pra­cy nagro­dzi­my rocz­ną pre­nu­me­ra­tą na 2019 rok, a pozo­sta­łe wyróż­nio­ne pra­ce – naj­now­szym nume­rem „Filo­zo­fuj!”.

Szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie. Zapra­sza­my do udzia­łu.

Regu­la­min kon­kur­su:

  1. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każ­dy może wziąć udział w kon­kur­sie.
  3. Zada­nie kon­kur­so­we. Wyko­naj autor­ską gra­fi­kę okład­ki do nume­ru o „Poza­ludz­kie umy­sły”.
  4. Ter­min nad­sy­ła­nia prac: 16 listo­pa­da 2018
  5. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: plik PS, JPG, PDF pro­si­my wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Trzy naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów wyło­ni jury redak­cyj­ne w skła­dzie: Robert Kryń­ski oraz Mar­cin Worek.
  7. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 20 listo­pa­da 2018
  8. Nagro­dy: pierw­sze miej­sce – rocz­na pre­nu­me­ra­ta na 2019 rok, pozo­sta­łe 2 wyróż­nio­ne pra­ce –  naj­now­szym numer „Filo­zo­fuj!” Poza­ludz­kie umy­sły. Auto­rów wyróż­nio­nych prac zapro­si­my do współ­pra­cy przy ilu­stro­wa­niu nasze­go cza­so­pi­sma.
  9. Pro­jekt winien być wyko­na­ny w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści w for­ma­cie nasze­go maga­zy­nu 220 x 281 (roz­miar ze spa­da­mi).
  10. Redak­cja dopusz­cza moż­li­wość uży­cia wygra­nej okład­ki do naj­now­sze­go nume­ru, ale tego nie gwa­ran­tu­je.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy