Konkursy

Konkurs – Wariacje okładkowe dla numeru o „Pozaludzkich umysłach”

Już pod koniec listopada pojawi się nowy numer „Filozofuj!”: Pozaludzkie umysły. Temat numeru został wybrany przez Was – Czytelników. Ogłaszamy konkurs na najciekawszy projekt okładki numeru.

Zapisz się do naszego newslettera

Auto­ra naj­ciekawszej pra­cy nagrodz­imy roczną prenu­mer­atą na 2019 rok, a pozostałe wyróżnione prace – najnowszym numerem „Filo­zo­fuj!”.

Szczegóły w reg­u­laminie. Zaprasza­my do udzi­ału.

Reg­u­lamin konkur­su:

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
  3. Zadanie konkur­sowe. Wykon­aj autorską grafikę okład­ki do numeru o „Poza­ludzkie umysły”.
  4. Ter­min nadsyła­nia prac: 16 listopa­da 2018
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: plik PS, JPG, PDF prosimy wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Trzy naj­ciekawszych pro­jek­tów wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Robert Kryńs­ki oraz Marcin Worek.
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 20 listopa­da 2018
  8. Nagrody: pier­wsze miejsce – rocz­na prenu­mer­a­ta na 2019 rok, pozostałe 2 wyróżnione prace –  najnowszym numer „Filo­zo­fuj!” Poza­ludzkie umysły. Autorów wyróżnionych prac zaprosimy do współpra­cy przy ilus­trowa­niu naszego cza­sopis­ma.
  9. Pro­jekt winien być wyko­nany w wysok­iej rozdziel­czoś­ci w for­ma­cie naszego mag­a­zynu 220 x 281 (rozmi­ar ze spada­mi).
  10. Redakc­ja dopuszcza możli­wość uży­cia wygranej okład­ki do najnowszego numeru, ale tego nie gwaran­tu­je.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy