Aktualności Ogłoszenia

Ruszamy z nową akcją pt. „Książka miesiąca”! Na początek: Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Academicon poza wydawaniem magazynu „Filozofuj!” wydaje również książki filozoficzne. Cykl prezentacji naszych publikacji rozpoczynamy od „Fenomenu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” – książki popularyzatorskiej, przybliżającej dorobek i klimat intelektualny tej najbardziej wpływowej w dziejach polskiej filozofii szkoły filozoficznej. Artykuły, źródła i wywiady zamieszczone na łamach książki ukazują, jak wielkim fenomenem była Szkoła. Książkę miesiąca można kupić w promocyjnej cenie w naszej księgarni.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­ca:


Pier­wszą książką, którą chcielibyśmy Wam zaprezen­tować w ramach cyk­lu pt. „Książ­ka miesią­ca” jest nasza ostat­nia pub­likac­ja „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej” pod red. Anny Brożek i Alicji Chy­bińskiej. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące tej pozy­cji zna­jdziecie na na stron­ie naszego wydawnict­wa > tutaj.

Szkoła lwowsko-warsza­wska to była chwila wielkoś­ci pol­skiej filo­zofii: moment jej chwały.

Prof. Bogusław Wol­niewicz

Słown­ik języ­ka pol­skiego PWN odno­towu­je m.in. trzy znaczenia słowa „fenomen”: (1) rzad­kie, niezwykłe zjawisko; (2) oso­ba wyjątkowa, niezwyk­le uzdol­niona; (3) fakt empiryczny będą­cy punk­tem wyjś­cia badań naukowych. W tytule nie chodzi o „fenomen” w sen­sie drugim, cho­ci­aż do Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej należało wiele osób wyjątkowych i niezwyk­le uzdol­nionych, do których z powodze­niem moż­na odnosić słowo „fenomen” w tym sen­sie. Tytułowy zwrot „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej” syg­nal­izu­je nato­mi­ast, z jed­nej strony, że książ­ka zda­je sprawę z badań naukowych nad pewnym złożonym „fak­tem empirycznym” – nad pewną for­ma­cją intelek­tu­al­ną wraz z jej dorobkiem. Z drugiej strony tytuł wskazu­je na rzad­kość i niezwykłość Szkoły: to, że była ona fenomen­em nie tylko w dzie­jach Pol­s­ki, lecz także w dzie­jach kul­tu­ry in toto.

Oto kil­ka fak­tów, które się na fenomen Szkoły – w tym drugim sen­sie – składa­ją.

Za początek Szkoły przyj­mu­je się rok 1895, kiedy jej założy­ciel, Kaz­imierz Twar­dows­ki, przy­był z Wied­nia do Lwowa i już wkrótce wypro­mował pier­wszych dok­torów. Wśród wychowanków (dok­toran­tów) Twar­dowskiego było pon­ad dwudzi­es­tu przyszłych pro­fe­sorów tytu­larnych, którzy w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym zajęli więk­szość kat­e­dr filo­zofii, logi­ki i psy­chologii, ale odd­zi­ałali także na inne dyscy­pliny – takie jak lit­er­atur­oz­naw­st­wo, muzykolo­gia, filolo­gia klasy­cz­na etc.

Twar­dows­ki zmarł w 1938 roku, a za koniec Szkoły niek­tórzy przyj­mu­ją rok 1939 – istot­nie II woj­na świa­towa spowodowała spus­tosze­nie w szere­gach przed­staw­icieli Szkoły, a jeszcze sil­niejszy cios stanow­ił dla niej okres stal­in­iz­mu. Jed­nakże Kil­ka wybit­nych postaci Szkoły – takich jak Kaz­imierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżows­ki, Izy­do­ra Dąmb­s­ka, Tadeusz Kotar­bińs­ki, Ste­fan Swieżaws­ki czy Władysław Tatarkiewicz – dzi­ałało jeszcze wiele lat po wojnie, wychowu­jąc kole­jne pokole­nia w duchu właś­ci­wego Szkole antyir­racjon­al­iz­mu. Wielu spośród autorów tek­stów do niniejszego tomu to przed­staw­iciele młod­szych pokoleń Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej sen­su largo.

Spoi­wem Szkoły był nie pewien zespół idei, który wyz­nawal­i­by jej członkowie, lecz pewne pos­tu­laty metodolog­iczne oraz pewien zestaw wartoś­ci, które były w Szkole akcep­towane przez kole­jne pokole­nia. O tych pos­tu­lat­ach metodolog­icznych i o tym zestaw­ie wartoś­ci mówią szczegółowo autorzy tek­stów tu zamieszc­zonych.

Ogrom­ne­mu wpły­wowi Szkoły na kul­turę pol­ską towarzyszyła recepc­ja wyników osią­ganych przez jej członków za granicą. Naszym „towarem eksportowym” była sze­roko rozu­mi­ana logi­ka (logi­ki wielowartoś­ciowe i met­a­logi­ka Łukasiewicza, gra­maty­ka kat­e­go­ri­al­na Ajdukiewicza, kon­cepc­ja prawdy Tarskiego). Wiele osiąg­nięć członków Szkoły w innych dziedz­i­nach zagrani­ca odkry­wa dla siebie dopiero dziś i wyni­ki te budzą podziw u tych, którzy się z nimi styka­ją. Ideą sto­jącą za pow­staniem „Fenomenu Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej” była chęć ukaza­nia Szkoły w jak najsz­er­szej per­spek­ty­wie, także przez pryz­mat mniej znanych, choć ważnych postaci i osiąg­nięć.

Ze wstępu


Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej, jej fenom­e­nowi i dziedz­ictwu – ideałom i prak­tyce porząd­nego myśle­nia i dzi­ała­nia będzie poświę­cona 2. Let­nia Szkoła „Filo­zo­fuj!”. Zaprasza­my uczniów, stu­den­tów i dok­toran­tów – zgłoś się już dziś! Wakac­je z filo­zofią czeka­ją właśnie na Ciebie 🙂 Ilość miejsc ogranic­zona. Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz > tutaj. Jed­nym z goś­ci spec­jal­nych 2. LSF będzie prof. Anna Brożek – współredak­tor naszej książ­ki miesią­ca.


Książkę miesią­ca moż­na kupić do koń­ca kwiet­nia w pro­mo­cyjnej cenie  w naszej księ­gar­ni.

Zamów książkę w Księgarni Academicon
w miękkiej lub twardej oprawie!
logo ksiegarnia academicon


Spis treści

Wstęp

Część pier­wsza: Rozprawy

Bogusław Wol­niewicz
Mój obraz Szkoły lwowsko-warsza­wskiej » 13

Peter Simons
Filo­zofia log­icz­na, antyir­racjon­al­izm i równość płci. Trzy atu­ty Oświece­nia lwowsko-warsza­wskiego » 21

Jan Woleńs­ki
Jak mówić o his­torii filo­zofii anal­i­ty­cznej? » 37

Witold Mar­ciszews­ki
Kwes­t­ia unaukowienia racjon­al­iz­mu przez logikę matematyczną.a logisty­czny antyir­racjon­al­izm Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej » 57

Tere­sa Rzepa
Kaz­imierz Twar­dows­ki i psy­cho­log­icz­na Szkoła Lwows­ka » 87

Ryszard Kleszcz
Antyir­racjon­al­izm Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej » 111

Stepan Ivanyk
Dlaczego ist­nieje filo­zofia pol­s­ka, a nie ist­nieje filo­zofia ukraińs­ka? » 127

Część dru­ga: Archi­walia

Kaz­imierz Ajdukiewicz
Logisty­czny antyir­racjon­al­izm w Polsce » 145

Kaz­imierz Ajdukiewicz
Przemówie­nie pow­italne del­e­gacji pol­skiej na Między­nar­o­dowym Kon­gre­sie Filo­zofii Naukowej w Sor­bonie w roku 1935 » 157

Zyg­munt Zawirs­ki
Wraże­nia z I Między­nar­o­dowego Kon­gre­su Filo­zofii Naukowej » 161

Ernest Nagel
Wraże­nia i oce­ny doty­czące europe­jskiej filo­zofii anal­i­ty­cznej (frag­men­ty) » 177

Hein­rich Scholz
Mowa i myśle­nie. Komu­nikat o nowych wspól­nych celach badań pod­sta­wowych prowad­zonych w Polsce i Niem­czech » 191

Zbig­niew Jor­dan
Rozwój logi­ki matem­aty­cznej i pozy­ty­wiz­mu log­icznego w Polsce w okre­sie między­wo­jen­nym (frag­men­ty) » 223

Jan Łukasiewicz
[Warsza­wska Szkoła Log­icz­na] » 233

Izy­do­ra Dąmb­s­ka
Fran­ciszek Brentano a pol­s­ka myśl filo­zoficz­na. Kaz­imierz Twar­dows­ki i jego szkoła » 239

Część trze­cia: Wywiady

O miejs­cu Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej w his­torii filo­zofii. Roz­mowa z Mar­ią van der Schaar » 255
O trady­cji Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego. Roz­mowa z Władysławem Stróżewskim » 263
O log­ice i filo­zofii w Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej. W 30 lat po pub­likacji Filo­zoficznej szkoły lwowsko-warsza­wskiej. Roz­mowa z Janem Woleńskim » 273
O filo­zofii logi­ki i matem­aty­ki w Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej. Roz­mowa z Romanem Murawskim » 285
O psy­chologii w Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej. Roz­mowa z Ryszar­dem Sta­chowskim » 303
O patri­o­tyzmie, świecie wartoś­ci i… kobi­etach w Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej. Roz­mowa z Dar­iuszem Łukasiewiczem » 321
O dzi­ałal­noś­ci ped­a­gog­icznej Kaz­imierza Twar­dowskiego. Roz­mowa z Ryszar­dem Kleszczem » 337
O etosie naukow­ca w Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej. Roz­mowa z Piotrem Gutowskim » 351
O Archi­wum Kaz­imierza Twar­dowskiego. Roz­mowa z Łukaszem Rata­jcza­kiem » 363
O osiąg­nię­ci­ach Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej. Roz­mowa z Jack­iem Jadackim » 371

Witold Mar­ciszews­ki
Jak się znalazłem w kręgu Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej za sprawą Kaz­imierza Ajdukiewicza, Kat­edry Logi­ki UW i środowiska filo­zoficznego KUL » 379
Szkoła Lwowsko-Warsza­wska – tablice syn­chro­nisty­czne XX wieku » 395

Indeks nazwisk » 441
Wykaz ilus­tracji » 451


Szkoła lwowsko-warsza­wska to była chwila wielkoś­ci pol­skiej filo­zofii: moment jej chwały.

Prof. Bogusław Wol­niewicz


Redak­torzy: Anna Brożek, Alic­ja Chy­bińs­ka
Wydaw­ca: Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
Miejsce i rok wyda­nia: Lublin 2016
Stron:
 430
Oprawa: mięk­ka, twar­da


Anna Brożek (ur. 1980) – filo­zof, pianist­ka, teo­re­tyk muzy­ki, pro­fe­sor filo­zofii w Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, autor­ka m.in. książek Prin­cip­ia musi­ca (2006), Pyta­nia i odpowiedzi (2007), Kaz­imierz Twar­dows­ki w Wied­niu (2010), Teo­ria imper­aty­wów (2012).

 

Alic­ja Chy­bińs­ka (ur. 1988) – filo­zof, dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego; autor­ka artykułów z zakre­su semi­o­ty­ki oraz dziejów Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy