Aktualności Ogłoszenia

Ruszamy z nową akcją pt. „Książka miesiąca”! Na początek: Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Academicon poza wydawaniem magazynu „Filozofuj!” wydaje również książki filozoficzne. Cykl prezentacji naszych publikacji rozpoczynamy od „Fenomenu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” – książki popularyzatorskiej, przybliżającej dorobek i klimat intelektualny tej najbardziej wpływowej w dziejach polskiej filozofii szkoły filozoficznej. Artykuły, źródła i wywiady zamieszczone na łamach książki ukazują, jak wielkim fenomenem była Szkoła. Książkę miesiąca można kupić w promocyjnej cenie w naszej księgarni.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­ca:


Pierw­szą książ­ką, któ­rą chcie­li­by­śmy Wam zapre­zen­to­wać w ramach cyklu pt. „Książ­ka mie­sią­ca” jest nasza ostat­nia publi­ka­cja „Feno­men Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej” pod red. Anny Bro­żek i Ali­cji Chy­biń­skiej. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce tej pozy­cji znaj­dzie­cie na na stro­nie nasze­go wydaw­nic­twa > tutaj.

Szko­ła lwow­sko-war­szaw­ska to była chwi­la wiel­ko­ści pol­skiej filo­zo­fii: moment jej chwały.

Prof. Bogu­sław Wolniewicz

Słow­nik języ­ka pol­skie­go PWN odno­to­wu­je m.in. trzy zna­cze­nia sło­wa „feno­men”: (1) rzad­kie, nie­zwy­kłe zja­wi­sko; (2) oso­ba wyjąt­ko­wa, nie­zwy­kle uzdol­nio­na; (3) fakt empi­rycz­ny będą­cy punk­tem wyj­ścia badań nauko­wych. W tytu­le nie cho­dzi o „feno­men” w sen­sie dru­gim, cho­ciaż do Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej nale­ża­ło wie­le osób wyjąt­ko­wych i nie­zwy­kle uzdol­nio­nych, do któ­rych z powo­dze­niem moż­na odno­sić sło­wo „feno­men” w tym sen­sie. Tytu­ło­wy zwrot „Feno­men Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej” sygna­li­zu­je nato­miast, z jed­nej stro­ny, że książ­ka zda­je spra­wę z badań nauko­wych nad pew­nym zło­żo­nym „fak­tem empi­rycz­nym” – nad pew­ną for­ma­cją inte­lek­tu­al­ną wraz z jej dorob­kiem. Z dru­giej stro­ny tytuł wska­zu­je na rzad­kość i nie­zwy­kłość Szko­ły: to, że była ona feno­me­nem nie tyl­ko w dzie­jach Pol­ski, lecz tak­że w dzie­jach kul­tu­ry in toto.

Oto kil­ka fak­tów, któ­re się na feno­men Szko­ły – w tym dru­gim sen­sie – składają.

Za począ­tek Szko­ły przyj­mu­je się rok 1895, kie­dy jej zało­ży­ciel, Kazi­mierz Twar­dow­ski, przy­był z Wied­nia do Lwo­wa i już wkrót­ce wypro­mo­wał pierw­szych dok­to­rów. Wśród wycho­wan­ków (dok­to­ran­tów) Twar­dow­skie­go było ponad dwu­dzie­stu przy­szłych pro­fe­so­rów tytu­lar­nych, któ­rzy w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym zaję­li więk­szość katedr filo­zo­fii, logi­ki i psy­cho­lo­gii, ale oddzia­ła­li tak­że na inne dys­cy­pli­ny – takie jak lite­ra­tu­ro­znaw­stwo, muzy­ko­lo­gia, filo­lo­gia kla­sycz­na etc.

Twar­dow­ski zmarł w 1938 roku, a za koniec Szko­ły nie­któ­rzy przyj­mu­ją rok 1939 – istot­nie II woj­na świa­to­wa spo­wo­do­wa­ła spu­sto­sze­nie w sze­re­gach przed­sta­wi­cie­li Szko­ły, a jesz­cze sil­niej­szy cios sta­no­wił dla niej okres sta­li­ni­zmu. Jed­nak­że Kil­ka wybit­nych posta­ci Szko­ły – takich jak Kazi­mierz Ajdu­kie­wicz, Tade­usz Cze­żow­ski, Izy­do­ra Dąmb­ska, Tade­usz Kotar­biń­ski, Ste­fan Swie­żaw­ski czy Wła­dy­sław Tatar­kie­wicz – dzia­ła­ło jesz­cze wie­le lat po woj­nie, wycho­wu­jąc kolej­ne poko­le­nia w duchu wła­ści­we­go Szko­le anty­ir­ra­cjo­na­li­zmu. Wie­lu spo­śród auto­rów tek­stów do niniej­sze­go tomu to przed­sta­wi­cie­le młod­szych poko­leń Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej sen­su lar­go.

Spo­iwem Szko­ły był nie pewien zespół idei, któ­ry wyzna­wa­li­by jej człon­ko­wie, lecz pew­ne postu­la­ty meto­do­lo­gicz­ne oraz pewien zestaw war­to­ści, któ­re były w Szko­le akcep­to­wa­ne przez kolej­ne poko­le­nia. O tych postu­la­tach meto­do­lo­gicz­nych i o tym zesta­wie war­to­ści mówią szcze­gó­ło­wo auto­rzy tek­stów tu zamieszczonych.

Ogrom­ne­mu wpły­wo­wi Szko­ły na kul­tu­rę pol­ską towa­rzy­szy­ła recep­cja wyni­ków osią­ga­nych przez jej człon­ków za gra­ni­cą. Naszym „towa­rem eks­por­to­wym” była sze­ro­ko rozu­mia­na logi­ka (logi­ki wie­lo­war­to­ścio­we i meta­lo­gi­ka Łuka­sie­wi­cza, gra­ma­ty­ka kate­go­rial­na Ajdu­kie­wi­cza, kon­cep­cja praw­dy Tar­skie­go). Wie­le osią­gnięć człon­ków Szko­ły w innych dzie­dzi­nach zagra­ni­ca odkry­wa dla sie­bie dopie­ro dziś i wyni­ki te budzą podziw u tych, któ­rzy się z nimi sty­ka­ją. Ideą sto­ją­cą za powsta­niem „Feno­me­nu Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej” była chęć uka­za­nia Szko­ły w jak naj­szer­szej per­spek­ty­wie, tak­że przez pry­zmat mniej zna­nych, choć waż­nych posta­ci i osiągnięć.

Ze wstę­pu


Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej, jej feno­me­no­wi i dzie­dzic­twu – ide­ałom i prak­ty­ce porząd­ne­go myśle­nia i dzia­ła­nia będzie poświę­co­na 2. Let­nia Szko­ła „Filo­zo­fuj!”. Zapra­sza­my uczniów, stu­den­tów i dok­to­ran­tów – zgłoś się już dziś! Waka­cje z filo­zo­fią cze­ka­ją wła­śnie na Cie­bie 🙂 Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz > tutaj. Jed­nym z gości spe­cjal­nych 2. LSF będzie prof. Anna Bro­żek – współ­re­dak­tor naszej książ­ki miesiąca.


Książ­kę mie­sią­ca moż­na kupić do koń­ca kwiet­nia w pro­mo­cyj­nej cenie  w naszej księgarni.

Zamów książkę w Księgarni Academicon
w miękkiej lub twardej oprawie!
logo ksiegarnia academicon


Spis treści

Wstęp

Część pierw­sza: Rozprawy

Bogu­sław Wolniewicz
Mój obraz Szko­ły lwow­sko-war­szaw­skiej » 13

Peter Simons
Filo­zo­fia logicz­na, anty­ir­ra­cjo­na­lizm i rów­ność płci. Trzy atu­ty Oświe­ce­nia lwow­sko-war­szaw­skie­go » 21

Jan Woleń­ski
Jak mówić o histo­rii filo­zo­fii ana­li­tycz­nej? » 37

Witold Mar­ci­szew­ski
Kwe­stia unau­ko­wie­nia racjo­na­li­zmu przez logi­kę matematyczną.a logi­stycz­ny anty­ir­ra­cjo­na­lizm Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej » 57

Tere­sa Rzepa
Kazi­mierz Twar­dow­ski i psy­cho­lo­gicz­na Szko­ła Lwow­ska » 87

Ryszard Kleszcz
Anty­ir­ra­cjo­na­lizm Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej » 111

Ste­pan Ivanyk
Dla­cze­go ist­nie­je filo­zo­fia pol­ska, a nie ist­nie­je filo­zo­fia ukra­iń­ska? » 127

Część dru­ga: Archiwalia

Kazi­mierz Ajdukiewicz
Logi­stycz­ny anty­ir­ra­cjo­na­lizm w Pol­sce » 145

Kazi­mierz Ajdukiewicz
Prze­mó­wie­nie powi­tal­ne dele­ga­cji pol­skiej na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­gre­sie Filo­zo­fii Nauko­wej w Sor­bo­nie w roku 1935 » 157

Zyg­munt Zawirski
Wra­że­nia z I Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Filo­zo­fii Nauko­wej » 161

Ernest Nagel
Wra­że­nia i oce­ny doty­czą­ce euro­pej­skiej filo­zo­fii ana­li­tycz­nej (frag­men­ty) » 177

Hein­rich Scholz
Mowa i myśle­nie. Komu­ni­kat o nowych wspól­nych celach badań pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych w Pol­sce i Niem­czech » 191

Zbi­gniew Jordan
Roz­wój logi­ki mate­ma­tycz­nej i pozy­ty­wi­zmu logicz­ne­go w Pol­sce w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym (frag­men­ty) » 223

Jan Łuka­sie­wicz
[War­szaw­ska Szko­ła Logicz­na] » 233

Izy­do­ra Dąmbska
Fran­ci­szek Bren­ta­no a pol­ska myśl filo­zo­ficz­na. Kazi­mierz Twar­dow­ski i jego szko­ła » 239

Część trze­cia: Wywiady

O miej­scu Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej w histo­rii filo­zo­fii. Roz­mo­wa z Marią van der Scha­ar » 255
O tra­dy­cji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go. Roz­mo­wa z Wła­dy­sła­wem Stró­żew­skim » 263
O logi­ce i filo­zo­fii w Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej. W 30 lat po publi­ka­cji Filo­zo­ficz­nej szko­ły lwow­sko-war­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Janem Woleń­skim » 273
O filo­zo­fii logi­ki i mate­ma­ty­ki w Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Roma­nem Muraw­skim » 285
O psy­cho­lo­gii w Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Ryszar­dem Sta­chow­skim » 303
O patrio­ty­zmie, świe­cie war­to­ści i… kobie­tach w Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Dariu­szem Łuka­sie­wi­czem » 321
O dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go. Roz­mo­wa z Ryszar­dem Klesz­czem » 337
O eto­sie naukow­ca w Szko­le Lwow­sko-War­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Pio­trem Gutow­skim » 351
O Archi­wum Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go. Roz­mo­wa z Łuka­szem Rataj­cza­kiem » 363
O osią­gnię­ciach Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Roz­mo­wa z Jac­kiem Jadac­kim » 371

Witold Mar­ci­szew­ski
Jak się zna­la­złem w krę­gu Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej za spra­wą Kazi­mie­rza Ajdu­kie­wi­cza, Kate­dry Logi­ki UW i śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go KUL » 379
Szko­ła Lwow­sko-War­szaw­ska – tabli­ce syn­chro­ni­stycz­ne XX wie­ku » 395

Indeks nazwisk » 441
Wykaz ilu­stra­cji » 451


Szko­ła lwow­sko-war­szaw­ska to była chwi­la wiel­ko­ści pol­skiej filo­zo­fii: moment jej chwały.

Prof. Bogu­sław Wolniewicz


Redak­to­rzy: Anna Bro­żek, Ali­cja Chybińska
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Academicon
Miej­sce i rok wyda­nia: Lublin 2016
Stron:
 430
Opra­wa: mięk­ka, twarda


Anna Bro­żek (ur. 1980) – filo­zof, pia­nist­ka, teo­re­tyk muzy­ki, pro­fe­sor filo­zo­fii w Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, autor­ka m.in. ksią­żek Prin­ci­pia musi­ca (2006), Pyta­nia i odpo­wie­dzi (2007), Kazi­mierz Twar­dow­ski w Wied­niu (2010), Teo­ria impe­ra­ty­wów (2012).

 

Ali­cja Chy­biń­ska (ur. 1988) – filo­zof, dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go; autor­ka arty­ku­łów z zakre­su semio­ty­ki oraz dzie­jów Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy