Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Ku finałowi 33. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zmienione nieco w formie ze wzgldu na sytuację epdemiczną zawody okręgowe 33. Olimpiady Filozoficznej. Przed nami zaś finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 152 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Przy­po­mnij­my, że zawo­dy okrę­go­we zakoń­czy­ły się na począt­ku mar­ca 2020 r. (w więk­szo­ści w for­mie onli­ne i w róż­nych okrę­gach w róż­nych ter­mi­nach ze wzglę­du na warun­ki epi­de­micz­ne). Mia­ły cha­rak­ter egza­mi­nu skła­da­ją­ce­go się z dwóch czę­ści odby­wa­ja­cych się w róż­nym czasie:

 1. Pierw­sza część była egza­mi­nem pisem­nym pole­ga­ją­cym na samo­dziel­nym napi­sa­niu ese­ju na jeden spo­śród trzech tema­tów, zapro­po­no­wa­nych do wybo­ru. Na jego napi­sa­nie uczeń miał 150 min. Za tę część uczest­nik mógł uzy­skać max. 50 pkt.
 2. Dru­ga część była egza­mi­nem ust­nym. Za tę część uczest­nik mógł uzy­skać max. 50 pkt.

Naj­lep­sze pra­ce na pozio­mie okrę­go­wym otwie­ra­ją ich auto­rom dro­gę do fina­łu. Oprócz reko­men­da­cji do zawo­dów ogól­no­kra­jo­wych Komi­te­ty Okrę­go­we OF orga­ni­zu­ją nagro­dy rze­czo­we (redak­cja „Filo­zo­fuj!”, jak co roku, ufun­do­wa­ła jed­ną pre­nu­me­ra­tę roczną).


Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną Bassą, Olgą ŻyminowskąDawidem Górasem – zwycięzcami poprzednich edycji OF.


Przy­po­mi­na­my, że kwa­li­fi­ka­cja do zawo­dów cen­tral­nych ma cha­rak­ter dwu­stop­nio­wy. Pierw­szym eta­pem jest reko­men­da­cja udzie­lo­na przez wła­ści­wy Komi­tet Okrę­go­wy, dru­gim – pro­ces kwa­li­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­ny przez Komi­sję Kwa­li­fi­ka­cyj­ną, powo­ła­ną w tym celu przez prze­wod­ni­czą­cą Komi­te­tu Głów­ne­go OF. Komi­sja Kwa­li­fi­ka­cyj­na kwa­li­fi­ku­je do zawo­dów III stop­nia tych uczest­ni­ków Olim­pia­dy, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki w ska­li całe­go kraju.

Poni­żej peł­na lista 152 osób, któ­re zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do fina­łu 33. OF. Naj­wię­cej fina­li­stów pocho­dzi jak zwy­kle z okrę­gu war­szaw­skie­go – 46 (aż 30% wszyst­kich fina­li­stów), dru­gie miej­sce zajął okręg gdań­ski – 14 fina­li­stów, podium uzu­peł­nia okręg kra­kow­ski – 11 fina­li­stów. Wszyst­kim fina­li­stom ser­decz­nie gratulujemy!

Oto peł­ny ran­king KO:

 1. war­szaw­ski – 46
 2. gdań­ski – 14
 3. kra­kow­ski – 11
 4. kato­wic­ki – 10
 5. kujaw­sko-pomor­ski – 9
 6. dol­no­ślą­ski — 8
 7. biel­sko-bial­ski, szcze­ciń­ski, skier­nie­wic­ki – po 7
 8. opol­ski – 6
 9. czę­sto­chow­ski, lubel­ski, zie­lo­no­gór­ski, dol­no­ślą­ski – po 4
 10. łódz­ki, poznań­ski, rze­szow­ski – po 3
 11. sie­dlec­ki – 2
 12. olsz­tyń­ski, kie­lec­ki, bia­ło­stoc­ki, radom­ski – po 1

A poni­żej wykaz fina­li­stów w pli­ku do pobrania.

 


Lista fina­li­stów w for­ma­cie w PDF.


Finał OF odbę­dzie się 17 kwiet­nia. Będzie­my Wam kibicować.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy