Aktualności Olimpiada Filozoficzna Wywiady

Wywiad z Dawidem Górasem, zwycięzcą 31. edycji Olimpiady Filozoficznej

„Każdy człowiek tworzy pewne założenia filozoficzne dotyczące siebie i świata. Bez podstawowego wykształcenia filozoficznego założenia te pozostają częściowo nieuświadomione, co może prowadzić do konfliktu wartości lub pewnych sprzeczności w wizji rzeczywistości” – taką refleksją podzielił się z nami w wywiadzie Dawid Góras, zwycięzca 31. edycji Olimpiady Filozoficznej z XXXI LO w Łodzi.

Czy mia­łeś zaję­cia z filo­zo­fii w szkole?

Nie­ste­ty w mojej szko­le nie było takie­go przed­mio­tu jak filo­zo­fia. Mój nauczy­ciel histo­rii zała­twił mi wstęp na koło filo­zo­ficz­ne orga­ni­zo­wa­ne przez Pana Bogu­sła­wa Mary­nia­ka w Publicz­nym Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Przez ostat­ni rok cho­dzi­łem tam co dwa tygo­dnie. Resz­tę przy­go­dy z filo­zo­fią odby­łem w domu pośród książek. 

Czy pierw­szy raz bra­łeś udział w Olim­pia­dzie Filozoficznej?

Nie, to było moje dru­gie, zde­cy­do­wa­nie bar­dziej uda­ne, podejście.

Jak oce­niasz orga­ni­za­cję OF?

Orga­ni­za­cja Olim­pia­dy sama w sobie była dobra, jed­nak poja­wi­ły się też pośli­zgi, parę rze­czy moż­na by popra­wić. Moi kole­dzy i kole­żan­ki olim­pij­czy­cy zaan­ga­żo­wa­li się w pisa­nie listu do PTF w spra­wie pew­nych zmian uspraw­nia­ją­cych pro­ce­du­ry zwią­za­ne z olim­pia­dą. Zoba­czy­my, czy ich pomy­sły, moim zda­niem bar­dzo dobre, zosta­ną wpro­wa­dzo­ne w życie.

Jak się przy­go­to­wy­wa­łeś do OF?

Czy­ta­łem dosyć spo­ro pod­ręcz­ni­ków do histo­rii filo­zo­fii. Jeśli cho­dzi o czy­ta­nie filo­zo­fów w ory­gi­na­le, to zają­łem się tyl­ko tymi, któ­rzy w jakiś spo­sób do mnie prze­ma­wia­li. Zagad­nie­nia poda­ne na stro­nie Olim­pia­dy opra­co­wa­łem w for­mie nota­tek. War­to też dobrze zro­zu­mieć, jaką for­mę musi przy­jąć esej z dru­gie­go eta­pu. Ale nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­sze jest to, żeby czy­tać. Dużo czytać. 

Czy lek­tu­ra maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” była w tym pomocna?

Lek­tu­ra „Filo­zo­fuj!” pomo­gła mi parę razy, przy­po­mi­na­jąc, jak jed­no zagad­nie­nie filo­zo­ficz­ne może być uję­te z wie­lu stron oraz mieć wpływ na wie­le dzie­dzin. Przy­dat­na rów­nież była biblio­gra­fia, któ­ra pogłę­bia­ła tema­ty przed­sta­wio­ne w artykułach.

Jaki był temat Two­je­go ese­ju i skąd taki wybór?

Tema­tem moje­go ese­ju było: „Co to zna­czy poznać same­go sie­bie?”. Nale­ża­ło roz­wa­żyć ten wątek, odno­sząc się do filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej. Wybra­łem ten temat przez jego naj­więk­szą obszer­ność, co zapew­ni­ło mi swo­bo­dę podej­ścia do zagad­nie­nia na mój spo­sób. Dru­gim powo­dem było to, że temat wprost napro­wa­dza na reflek­sję nad pod­mio­to­wo­ścią, czy­li coś, co jest dla mnie szcze­gól­nie waż­ne w filozofii.

Czy spo­tka­łeś się z opi­nią, że filo­zo­fo­wa­nie to mar­no­wa­nie cza­su? Co sądzisz o takim podejściu?

Myślę, że takie opi­nie są naj­czę­ściej wypo­wia­da­ne przez oso­by, któ­re nie­zbyt dobrze wie­dzą, czym ta cała filo­zo­fia jest. Mimo iż jest to krzyw­dzą­cy osąd, to wywo­łu­je u mnie raczej uśmiech poli­to­wa­nia niż złość i poirytowanie.

Skąd Two­je zain­te­re­so­wa­nie filozofią?

Zaczę­ło się ono od lek­cji języ­ka pol­skie­go z moją wycho­waw­czy­nią na począt­ku liceum. Zauwa­ży­łem, że znacz­nie bar­dziej cie­ka­wi­ły mnie idee opi­sy­wa­ne we wstę­pach do epo­ki niż lek­tu­ry i wiersze.

Czy masz ulu­bio­ne­go filo­zo­fa lub nurt filo­zo­ficz­ny? Jeśli tak, to któ­ry i dla­cze­go?

Naj­bar­dziej inte­re­su­je mnie her­me­neu­ty­ka filo­zo­ficz­na. Trzech moich ulu­bio­nych filo­zo­fów jest wła­śnie zwią­za­nych w jakimś stop­niu z tym nur­tem. Są to: Frie­drich Nie­tz­sche, Mar­tin Heideg­ger oraz Hans-Georg Gada­mer. Naj­bar­dziej cenię w nich moc­ne akcen­to­wa­nie powią­za­nia wszel­kiej reflek­sji z życiem, byciem-w-świe­cie lub języ­ko­wym zanu­rze­niem w kulturze.

Czy będziesz stu­dio­wać filozofię?

Tak, zamie­rzam stu­dio­wać filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie Łódzkim.

Czy Two­im zda­niem filo­zo­fia jest potrzeb­na w życiu? Dlaczego?

Jak naj­bar­dziej. Każ­dy czło­wiek two­rzy pew­ne zało­że­nia filo­zo­ficz­ne doty­czą­ce sie­bie i świa­ta. Bez pod­sta­wo­we­go wykształ­ce­nia filo­zo­ficz­ne­go zało­że­nia te pozo­sta­ją czę­ścio­wo nie­uświa­do­mio­ne, co może pro­wa­dzić do kon­flik­tu war­to­ści lub pew­nych sprzecz­no­ści w wizji rzeczywistości.

Od kie­dy czy­tasz „Filo­zo­fuj!” i czy śle­dzisz aktu­al­no­ści na por­ta­lu filozofuj.eu? Masz jakieś reflek­sje na ten temat? Wskazówki?

Pierw­szy numer „Filo­zo­fuj” kupi­łem tro­chę ponad rok temu. Aktu­al­no­ści na waszym por­ta­lu śle­dzę głów­nie za pośred­nic­twem Face­bo­oka. Zarów­no jeśli cho­dzi o maga­zyn, jak i por­tal nie mam żad­nych zastrze­żeń, ale też nie czu­ję się na tyle kom­pe­tent­ny, aby móc dora­dzać w takich kwestiach.

Jak zachę­cił­byś innych do filozofowania?

Jeśli za filo­zo­fo­wa­nie uzna­my two­rze­nie zało­żeń filo­zo­ficz­nych, to niko­go nie trze­ba zachę­cać do filo­zo­fo­wa­nia – wszy­scy i tak już to robi­my. Jeśli nato­miast za filo­zo­fo­wa­nie uzna­my w peł­ni świa­do­me roz­wa­ża­nie róż­nych sys­te­mów oraz ujęć filo­zo­ficz­nych, to, rze­czy­wi­ście, ludzi nale­ży do tego zachę­cać. Myślę, że naj­więk­sza zachę­ta dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka to moż­li­wość wytwo­rze­nia w mia­rę spój­nej wizji świa­ta. Nikt prze­cież nie lubi popa­dać w sprzecz­ność z samym sobą.

Czy lek­tu­ra „Filo­zo­fuj!” mogła­by w tym pomóc?

Czę­ścio­wo tak, gdyż uka­zu­je to, ile jed­no filo­zo­ficz­ne pyta­nie może mieć odpo­wie­dzi oraz jak wiel­ki wpływ mają one na róż­ne dzie­dzi­ny. Z dru­giej jed­nak stro­ny, bądź­my szcze­rzy, jeśli ktoś uprze się, że filo­zo­fia to tyl­ko stra­ta cza­su, to nic w świe­cie nie zachę­ci go do filozofowania. 

Czym inte­re­su­jesz się poza filozofią?

Aktu­al­nie filo­zo­fia to moja naj­więk­sza pasja i tro­chę przy­sło­ni­ła inne hob­by. W chwi­lach, w któ­rych nie czy­tam, lubię pograć z kole­ga­mi w gry mul­ti­play­er, posłu­chać rapo­wo-tra­po­wej muzy­ki, oglą­dać zdję­cia kotów w Inter­ne­cie i spo­ty­kać się ze znajomymi. 


Zob. wywiady z Mirą ZyśkoKaroliną BassąOlgą Żyminkowską – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy