Edukacja filozoficzna Wywiady

Wywiad z Olgą Żyminkowską, zwyciężczynią 30. edycji Olimpiady Filozoficznej

„Myślę, że zainteresowanie filozofią jest konieczną konsekwencją pewnego typu wrażliwości poznawczej, której istotą jest ciągłe subiektywne poczucie nieoczywistości i wątpienia” – taką refleksją podzieliła się z nami w wywiadzie Olga Żyminkowska, zwyciężczyni 30. edycji Olimpiady Filozoficznej, uczennica klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Czy miałaś zajęcia z filozofii w szkole?

W mojej szkole od kilku lat prowad­zone są zaję­cia dla uczniów zain­tere­sowanych filo­zofią.

Czy pierwszy raz brałaś udział w Olimpiadzie Filozoficznej?

Owszem, choć już wcześniej miałam okazję wyko­rzys­tać swo­ją wiedzę filo­zoficzną w Olimpiadzie Lit­er­atu­ry i Języ­ka Pol­skiego.

Jak oceniasz organizację OF?

Myślę, że w tej olimpiadzie nacisk orga­ni­za­torów położony był na dużą samodziel­ność uczniów.

Jak się przygotowywałaś do OF?

Moje przy­go­towanie do uczest­nict­wa w OF nie może być roz­pa­try­wane w konkret­nych ramach cza­sowych, gdyż zain­tere­sowanie filo­zofią zaczęło się u mnie znacznie wcześniej, jeszcze przed przys­tąpi­e­niem do olimpiady. Sam pro­gram OF wyma­gał jed­nak ode mnie opra­cow­a­nia konkret­nych zagad­nień związanych z his­torią filo­zofii, logiką, etyką, epis­te­mologią, este­tyką, filo­zofią społeczną, ontologią etc.

Czy lektura magazynu „Filozofuj!” była w tym pomocna?

Tak, pis­mo „Filo­zo­fuj!” było mi pomoc­ne ze wzglę­du na roz­maitość tem­atów prze­wod­nich poszczegól­nych numerów. Cenię sobie wielostron­ność uję­cia prob­lemów przez filo­zofów pub­liku­ją­cych w tym mag­a­zynie.

Jaki był temat Twojego eseju i skąd taki wybór?

Wśród licznych olimpi­js­kich tem­atów naj­ciekawszy wydał mi się prob­lem filo­zofii sztu­ki współczes­nej. Brzmi­ał on: „Jaką rolę pełni w sztuce współczes­nej poję­cie gus­tu?”. Samo pytanie sugeru­je już sze­ro­ki hory­zont prob­le­mowy związany pri­ma facie jedynie z dziedz­iną este­ty­ki. W mojej pra­cy starałam się jed­nak zaz­naczyć związ­ki gus­tu este­ty­cznego z zagad­nieni­a­mi epis­te­mo­log­iczny­mi, przez co sam prob­lem – w moim odczu­ciu – zyskał fun­da­men­tal­ną wagę egzys­tenc­jal­ną.

Czy spotkałaś się z opinią, że filozofowanie to marnowanie czasu? Co sądzisz o takim podejściu?

Wyczuwa się w tym poglądzie zarzut bier­noś­ci i pasy­wnoś­ci filo­zofii, pomi­ja­jąc istot­ną kwest­ię, że każdy wybór egzys­tenc­jal­ny jest wyrazem jakiegoś filo­zoficznego cre­do. Rzecz w tym, żeby je sobie uświadomić.

Skąd Twoje zainteresowanie filozofią?

Myślę, że zain­tere­sowanie filo­zofią jest konieczną kon­sek­wencją pewnego typu wrażli­woś­ci poz­naw­czej, której istotą jest ciągłe subiek­ty­wne poczu­cie nieoczy­wis­toś­ci i wąt­pi­enia.

Po raz trzeci z rzędu na najwyższym stopniu podium OF stanęła płeć piękna. Czy uważasz że to przypadek, czy filozofią interesuje się coraz więcej kobiet?

Uważam, że płeć lau­re­atów jest na tyle nieis­tot­na, że nie wyma­ga komen­tarza.

Czy masz ulubionego filozofa lub nurt filozoficzny? Jeśli tak, to który i dlaczego?

Cenię sobie pewien styl filo­zo­fowa­nia, który mogę scharak­tery­zować jako ostrożny w wycią­ga­niu ogól­nie obow­iązu­ją­cych wniosków, świadomy przyj­mowanych przesłanek i aksjo­matów oraz dekon­stru­u­ją­cy rzeko­mo oczy­wiste prawdy. Myślę, że w ten styl wpisu­je się kilku znanych mi myśli­cieli, m.in.: Kartezjusz, Hume, Kant, Kierkegaard i Niet­zsche.

Czy będziesz studiować filozofię?

Oczy­wiś­cie, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.

Czy Twoim zdaniem filozofia jest potrzebna w życiu? Dlaczego?

Filo­zo­fowanie wpisu­je się w ludzką egzys­tencję, co więcej – jest z nią tożsame. Dlat­ego jest to pytanie reto­ryczne.

Od kiedy czytasz „Filozofuj!” i czy śledzisz aktualności na portalu filozofuj.eu? Masz jakieś refleksje na ten temat? Wskazówki?

Filo­zo­fuj!” prenu­meru­ję i czy­tam od dwóch lat, nato­mi­ast aktu­al­noś­ci na por­talu śledzę spo­rady­cznie. Moim zdaniem moc­ną stroną tego pis­ma jest możli­wość kon­tak­tu ze współczes­ną myślą filo­zoficzną, reprezen­towaną przez naukow­ców z różnych uni­w­er­sytetów w kra­ju i za granicą. Według mnie ciekawą inic­jaty­wą mogły­by być pub­likac­je lau­re­atów olimpiady i młodych adep­tów filo­zofii, które wzbo­ga­cały­by dyskusję nad prob­le­ma­mi poruszany­mi w tym cza­sopiśmie.

Jak byś mogła zachęcić innych do filozofowania?

Filo­zo­fowanie jest chy­ba nat­u­ral­ną dys­pozy­cją umysłu, którą moż­na zatracić przez zbyt szy­bkie zad­owalanie się odpowiedzi­a­mi na wszys­tkie pyta­nia. Nie wiem więc, jak moż­na zachę­cić do takiego sty­lu egzys­tencji, który wiąże się z poczu­ciem nieoczy­wis­toś­ci, wąt­pi­enia, częs­to nawet zagu­bi­enia. Możli­we, że najlepiej trak­tować filo­zo­fowanie jako Kan­tows­ki obow­iązek, prowadzą­cy do świadomego życia.

Czy lektura „Filozofuj!” mogłaby w tym pomóc?

Dro­ga (moż­na powiedzieć za Hei­deg­gerem – pol­na), która otwiera się wraz z naras­ta­ją­cy­mi pyta­ni­a­mi jest fas­cynu­jącą przy­godą intelek­tu­al­ną w poszuki­wa­niu Prześwitu. Cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!” daje możli­wość kon­frontacji z wielo­ma jed­nos­tkowy­mi punk­ta­mi widzenia, co tę drogę dodatkowo inten­sy­fiku­je i przy­czy­nia się do spełnionego i satys­fakcjonu­jącego życia.

Czym interesujesz się  poza filozofią?

Wszys­tkie moje zain­tere­sowa­nia są isto­towo tożsame z filo­zofią w rozu­mie­niu maksy­mal­isty­cznym, ponieważ ekscy­tac­ja i zaciekaw­ie­nie różnorod­noś­cią odbioru rzeczy­wis­toś­ci (w moim przy­pad­ku będzie to upodoban­ie malarst­wa, tań­ca i teatru) jest upraw­ian­iem filo­zofii sen­su largo. Balet towarzyszył mi przez kil­ka lat, będąc w szkole bale­towej. W związku z tym taniec jest mi szczegól­nie blis­ki jako for­ma artysty­cznego przekazu i widzenia świa­ta. Jest to żywa mate­ria wys­tępu­ją­ca jako twór­ca i tworzy­wo.

 

Wywiad przeprowadz­iła: Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Zdję­cia: Anna Żyminkows­ka


Na temat uroczystości zakończenia 30. edycji Olimpiady Filozoficznej zob. tutaj.
Zob. wywiady z Mirą Zyśko oraz Karoliną Bassą – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy