Edukacja filozoficzna Wywiady

Wywiad z Olgą Żyminkowską, zwyciężczynią 30. edycji Olimpiady Filozoficznej

„Myślę, że zainteresowanie filozofią jest konieczną konsekwencją pewnego typu wrażliwości poznawczej, której istotą jest ciągłe subiektywne poczucie nieoczywistości i wątpienia” – taką refleksją podzieliła się z nami w wywiadzie Olga Żyminkowska, zwyciężczyni 30. edycji Olimpiady Filozoficznej, uczennica klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Czy miałaś zajęcia z filozofii w szkole?

W mojej szko­le od kil­ku lat pro­wa­dzo­ne są zaję­cia dla uczniów zain­te­re­so­wa­nych filozofią.

Czy pierwszy raz brałaś udział w Olimpiadzie Filozoficznej?

Owszem, choć już wcze­śniej mia­łam oka­zję wyko­rzy­stać swo­ją wie­dzę filo­zo­ficz­ną w Olim­pia­dzie Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Polskiego.

Jak oceniasz organizację OF?

Myślę, że w tej olim­pia­dzie nacisk orga­ni­za­to­rów poło­żo­ny był na dużą samo­dziel­ność uczniów.

Jak się przygotowywałaś do OF?

Moje przy­go­to­wa­nie do uczest­nic­twa w OF nie może być roz­pa­try­wa­ne w kon­kret­nych ramach cza­so­wych, gdyż zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią zaczę­ło się u mnie znacz­nie wcze­śniej, jesz­cze przed przy­stą­pie­niem do olim­pia­dy. Sam pro­gram OF wyma­gał jed­nak ode mnie opra­co­wa­nia kon­kret­nych zagad­nień zwią­za­nych z histo­rią filo­zo­fii, logi­ką, ety­ką, epi­ste­mo­lo­gią, este­ty­ką, filo­zo­fią spo­łecz­ną, onto­lo­gią etc.

Czy lektura magazynu „Filozofuj!” była w tym pomocna?

Tak, pismo „Filo­zo­fuj!” było mi pomoc­ne ze wzglę­du na roz­ma­itość tema­tów prze­wod­nich poszcze­gól­nych nume­rów. Cenię sobie wie­lo­stron­ność uję­cia pro­ble­mów przez filo­zo­fów publi­ku­ją­cych w tym magazynie.

Jaki był temat Twojego eseju i skąd taki wybór?

Wśród licz­nych olim­pij­skich tema­tów naj­cie­kaw­szy wydał mi się pro­blem filo­zo­fii sztu­ki współ­cze­snej. Brzmiał on: „Jaką rolę peł­ni w sztu­ce współ­cze­snej poję­cie gustu?”. Samo pyta­nie suge­ru­je już sze­ro­ki hory­zont pro­ble­mo­wy zwią­za­ny pri­ma facie jedy­nie z dzie­dzi­ną este­ty­ki. W mojej pra­cy sta­ra­łam się jed­nak zazna­czyć związ­ki gustu este­tycz­ne­go z zagad­nie­nia­mi epi­ste­mo­lo­gicz­ny­mi, przez co sam pro­blem – w moim odczu­ciu – zyskał fun­da­men­tal­ną wagę egzystencjalną.

Czy spotkałaś się z opinią, że filozofowanie to marnowanie czasu? Co sądzisz o takim podejściu?

Wyczu­wa się w tym poglą­dzie zarzut bier­no­ści i pasyw­no­ści filo­zo­fii, pomi­ja­jąc istot­ną kwe­stię, że każ­dy wybór egzy­sten­cjal­ny jest wyra­zem jakie­goś filo­zo­ficz­ne­go cre­do. Rzecz w tym, żeby je sobie uświadomić.

Skąd Twoje zainteresowanie filozofią?

Myślę, że zain­te­re­so­wa­nie filo­zo­fią jest koniecz­ną kon­se­kwen­cją pew­ne­go typu wraż­li­wo­ści poznaw­czej, któ­rej isto­tą jest cią­głe subiek­tyw­ne poczu­cie nie­oczy­wi­sto­ści i wątpienia.

Po raz trzeci z rzędu na najwyższym stopniu podium OF stanęła płeć piękna. Czy uważasz że to przypadek, czy filozofią interesuje się coraz więcej kobiet?

Uwa­żam, że płeć lau­re­atów jest na tyle nie­istot­na, że nie wyma­ga komentarza.

Czy masz ulubionego filozofa lub nurt filozoficzny? Jeśli tak, to który i dlaczego?

Cenię sobie pewien styl filo­zo­fo­wa­nia, któ­ry mogę scha­rak­te­ry­zo­wać jako ostroż­ny w wycią­ga­niu ogól­nie obo­wią­zu­ją­cych wnio­sków, świa­do­my przyj­mo­wa­nych prze­sła­nek i aksjo­ma­tów oraz dekon­stru­ują­cy rze­ko­mo oczy­wi­ste praw­dy. Myślę, że w ten styl wpi­su­je się kil­ku zna­nych mi myśli­cie­li, m.in.: Kar­te­zjusz, Hume, Kant, Kier­ke­ga­ard i Nietzsche.

Czy będziesz studiować filozofię?

Oczy­wi­ście, nie wyobra­żam sobie, żeby było inaczej.

Czy Twoim zdaniem filozofia jest potrzebna w życiu? Dlaczego?

Filo­zo­fo­wa­nie wpi­su­je się w ludz­ką egzy­sten­cję, co wię­cej – jest z nią toż­sa­me. Dla­te­go jest to pyta­nie retoryczne.

Od kiedy czytasz „Filozofuj!” i czy śledzisz aktualności na portalu filozofuj.eu? Masz jakieś refleksje na ten temat? Wskazówki?

Filo­zo­fuj!” pre­nu­me­ru­ję i czy­tam od dwóch lat, nato­miast aktu­al­no­ści na por­ta­lu śle­dzę spo­ra­dycz­nie. Moim zda­niem moc­ną stro­ną tego pisma jest moż­li­wość kon­tak­tu ze współ­cze­sną myślą filo­zo­ficz­ną, repre­zen­to­wa­ną przez naukow­ców z róż­nych uni­wer­sy­te­tów w kra­ju i za gra­ni­cą. Według mnie cie­ka­wą ini­cja­ty­wą mogły­by być publi­ka­cje lau­re­atów olim­pia­dy i mło­dych adep­tów filo­zo­fii, któ­re wzbo­ga­ca­ły­by dys­ku­sję nad pro­ble­ma­mi poru­sza­ny­mi w tym czasopiśmie.

Jak byś mogła zachęcić innych do filozofowania?

Filo­zo­fo­wa­nie jest chy­ba natu­ral­ną dys­po­zy­cją umy­słu, któ­rą moż­na zatra­cić przez zbyt szyb­kie zado­wa­la­nie się odpo­wie­dzia­mi na wszyst­kie pyta­nia. Nie wiem więc, jak moż­na zachę­cić do takie­go sty­lu egzy­sten­cji, któ­ry wią­że się z poczu­ciem nie­oczy­wi­sto­ści, wąt­pie­nia, czę­sto nawet zagu­bie­nia. Moż­li­we, że naj­le­piej trak­to­wać filo­zo­fo­wa­nie jako Kan­tow­ski obo­wią­zek, pro­wa­dzą­cy do świa­do­me­go życia.

Czy lektura „Filozofuj!” mogłaby w tym pomóc?

Dro­ga (moż­na powie­dzieć za Heideg­ge­rem – polna), któ­ra otwie­ra się wraz z nara­sta­ją­cy­mi pyta­nia­mi jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą inte­lek­tu­al­ną w poszu­ki­wa­niu Prze­świ­tu. Cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” daje moż­li­wość kon­fron­ta­cji z wie­lo­ma jed­nost­ko­wy­mi punk­ta­mi widze­nia, co tę dro­gę dodat­ko­wo inten­sy­fi­ku­je i przy­czy­nia się do speł­nio­ne­go i satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go życia.

Czym interesujesz się  poza filozofią?

Wszyst­kie moje zain­te­re­so­wa­nia są isto­to­wo toż­sa­me z filo­zo­fią w rozu­mie­niu mak­sy­ma­li­stycz­nym, ponie­waż eks­cy­ta­cja i zacie­ka­wie­nie róż­no­rod­no­ścią odbio­ru rze­czy­wi­sto­ści (w moim przy­pad­ku będzie to upodo­ba­nie malar­stwa, tań­ca i teatru) jest upra­wia­niem filo­zo­fii sen­su lar­go. Balet towa­rzy­szył mi przez kil­ka lat, będąc w szko­le bale­to­wej. W związ­ku z tym taniec jest mi szcze­gól­nie bli­ski jako for­ma arty­stycz­ne­go prze­ka­zu i widze­nia świa­ta. Jest to żywa mate­ria wystę­pu­ją­ca jako twór­ca i tworzywo.

 

Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Zdję­cia: Anna Żymin­kow­ska


Na temat uroczystości zakończenia 30. edycji Olimpiady Filozoficznej zob. tutaj.
Zob. wywiady z Mirą Zyśko oraz Karoliną Bassą – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy