Radio Relacje i reportaże

Lojalność to minimum – reportaż ze spotkania gdańskiego Klubu „Filozofuj!” nt. multikulturalizmu

Czego powinniśmy oczekiwać od osób z innych kultur, które chcą żyć z nami w ramach jednego społeczeństwa? „Asymilacja to zbyt wysoki próg, a lojalność to minimum” – mówił prof. Jacek Hołówka, emerytowany filozof Uniwersytetu Warszawskiego, po dyskusji w ramach spotkania gdańskiego Klubu „Filozofuj!” nt. imigrantów i multikulturalizmu. Wokół nr. 7 magazynu „Filozofuj!”. „Rzeczą niezwykle ważną jest trzymanie się pewnych zasad prawa, które wyrastają z kultury zachodniej. To jest granica, której my nie możemy oddać” – przekonywał prof. Andrzej Szahaj, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reportaż Jakuba Macyszyna z Radia Mors.

Zapisz się do naszego newslettera


Goś­cie spec­jal­ni odnieśli się też do samego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” i gen­er­al­nej idei takich spotkań:

To jest robione z pewnym roz­machem. Bard­zo cenię tego rodza­ju spotka­nia. Po pier­wsze, są one otwarte. Po drugie, są mery­to­ryczne. Po trze­cie, okaza­ły się pop­u­larne. […] Tutaj lekko licząc było 120 osób. […] Tego rodza­ju dyskus­je pozwala­ją wielu osobom pod­jąć decyzję co do tego, jak widzą dobre rozwiąza­nia istot­nych prob­lemów społecznych. Jestem pod wielkim wraże­niem i cieszę się, że dostałem zaprosze­nie do Gdańs­ka.

– mówił po spotka­niu prof. Jacek Hołówka.

Takie wspólne myśle­nie, ścieranie się, roz­maw­ian­ie, dia­log – to jest chy­ba najlep­szy sposób, byśmy jako wspól­no­ta stali się mądrze­jsi. Jak najwięcej tego typu debat powin­no się toczyć. […] To spotkanie było znakomite pod wielo­ma wzglę­da­mi. I także ta zaskaku­ją­ca frek­wenc­ja, oprawa i to wspani­ałe miejsce, w którym się znaleźliśmy, jest niezwyk­le budu­jące. 

– dodał prof. Andrzej Sza­haj.


3. gdańskie spotkanie w ramach Klubu „Filo­zo­fuj!” odbyło się 18 kwiet­nia w nowej siedz­i­bie Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Budynek zna­j­du­je się przy his­to­rycznej bramie numer 2 dawnej Stoczni Gdańskiej. Deba­towal­iśmy na tem­at uchodźców oraz mul­ti­kul­tur­al­iz­mu. Swo­ją obec­noś­cią zaszczy­cili nas dwaj znakomi­ci polscy filo­zo­fowie: prof. Andrzej Sza­haj (UMK) oraz prof. Jacek Hołówka (PAN). Wydarze­nie trwało praw­ie trzy godziny i zgro­madz­iło ok. 150 osób! Spotkanie prowadz­iła Celi­na Gło­gows­ka.


Współor­ga­ni­za­torem spotka­nia było:

ECS

Dzięku­je­my!


Zob. pełną relację audio i wideo ze spotkania.

Zob. relac­je i innych spotkań Klubu „Filo­zo­fuj!”.


radioMors

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­camy do współpra­cy radia stu­denck­ie i insty­tu­ty dzi­en­nikarst­wa z całej Pol­s­ki. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy