Radio Relacje i reportaże

Lojalność to minimum – reportaż ze spotkania gdańskiego Klubu „Filozofuj!” nt. multikulturalizmu

Czego powinniśmy oczekiwać od osób z innych kultur, które chcą żyć z nami w ramach jednego społeczeństwa? „Asymilacja to zbyt wysoki próg, a lojalność to minimum” – mówił prof. Jacek Hołówka, emerytowany filozof Uniwersytetu Warszawskiego, po dyskusji w ramach spotkania gdańskiego Klubu „Filozofuj!” nt. imigrantów i multikulturalizmu. Wokół nr. 7 magazynu „Filozofuj!”. „Rzeczą niezwykle ważną jest trzymanie się pewnych zasad prawa, które wyrastają z kultury zachodniej. To jest granica, której my nie możemy oddać” – przekonywał prof. Andrzej Szahaj, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reportaż Jakuba Macyszyna z Radia Mors.

Goście spe­cjal­ni odnie­śli się też do same­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” i gene­ral­nej idei takich spotkań:

To jest robio­ne z pew­nym roz­ma­chem. Bar­dzo cenię tego rodza­ju spo­tka­nia. Po pierw­sze, są one otwar­te. Po dru­gie, są mery­to­rycz­ne. Po trze­cie, oka­za­ły się popu­lar­ne. […] Tutaj lek­ko licząc było 120 osób. […] Tego rodza­ju dys­ku­sje pozwa­la­ją wie­lu oso­bom pod­jąć decy­zję co do tego, jak widzą dobre roz­wią­za­nia istot­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Jestem pod wiel­kim wra­że­niem i cie­szę się, że dosta­łem zapro­sze­nie do Gdańska.

– mówił po spo­tka­niu prof. Jacek Hołówka.

Takie wspól­ne myśle­nie, ście­ra­nie się, roz­ma­wia­nie, dia­log – to jest chy­ba naj­lep­szy spo­sób, byśmy jako wspól­no­ta sta­li się mądrzej­si. Jak naj­wię­cej tego typu debat powin­no się toczyć. […] To spo­tka­nie było zna­ko­mi­te pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. I tak­że ta zaska­ku­ją­ca fre­kwen­cja, opra­wa i to wspa­nia­łe miej­sce, w któ­rym się zna­leź­li­śmy, jest nie­zwy­kle budujące. 

– dodał prof. Andrzej Szahaj.


3. gdań­skie spo­tka­nie w ramach Klu­bu „Filo­zo­fuj!” odby­ło się 18 kwiet­nia w nowej sie­dzi­bie Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści. Budy­nek znaj­du­je się przy histo­rycz­nej bra­mie numer 2 daw­nej Stocz­ni Gdań­skiej. Deba­to­wa­li­śmy na temat uchodź­ców oraz mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas dwaj zna­ko­mi­ci pol­scy filo­zo­fo­wie: prof. Andrzej Sza­haj (UMK) oraz prof. Jacek Hołów­ka (PAN). Wyda­rze­nie trwa­ło pra­wie trzy godzi­ny i zgro­ma­dzi­ło ok. 150 osób! Spo­tka­nie pro­wa­dzi­ła Celi­na Głogowska.


Współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tka­nia było:

ECS

Dzię­ku­je­my!


Zob. pełną relację audio i wideo ze spotkania.

Zob. rela­cje i innych spo­tkań Klu­bu „Filo­zo­fuj!”.


radioMors

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­ca­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie i insty­tu­ty dzien­ni­kar­stwa z całej Pol­ski. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy