Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia Studia filozoficzne

Matura 2020: Niebawem egzamin maturalny z filozofii!

matura
W tym roku matury odbędą się wyjątkowo w czerwcu, a wśród nich egzamin maturalny z filozofii. W poniedziałek 15 czerwca o godz. 14:00 abiturienci stawią czoła arkuszom z filozofii. Śledźcie nasz portal, aby zapoznać się z rozwiązaniami! Zajrzyjcie też do najnowszego numeru „Filozofuj!”, gdzie znajdziecie dodatek maturalny, w którym przygotowaliśmy dla was listę polskich ośrodków filozoficznych.

Filo­zo­fia jest jed­nym z przed­mio­tów, któ­re moż­na wybrać na matu­rze jako tzw. przed­miot dodat­ko­wy. Egza­min z nie­go skła­da­ny jest pisem­nie i tyko na pozio­mie roz­sze­rzo­nym (od tego roku szkol­ne­go nie moż­na już pod­cho­dzić do „sta­rej matu­ry”, któ­ra prze­wi­dy­wa­ła też poziom pod­sta­wo­wy). Absol­went ma pra­wo przy­stą­pić do egza­mi­nu z nie wię­cej niż pię­ciu takich przed­mio­tów. Dla­cze­go war­to wybrać wła­śnie filo­zo­fię? Powo­dów jest wie­le, mię­dzy to, że wyni­ki matur z filo­zo­fii uwzględ­nia­ne są w pro­ce­sie rekru­ta­cji na więk­szość huma­ni­stycz­nych kierunków!

Olimpijczycy

Lau­re­aci i fina­li­ści Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej, któ­rej maga­zyn „Filo­zo­fuj!” już kolej­ny rok patro­nu­je, są zwol­nie­ni z egza­mi­nu matu­ral­ne­go z filo­zo­fii. Na świa­dec­twie otrzy­mu­ją z tego przed­mio­tu ‎naj­wyż­szy wynik. Zachę­ca­my więc do udzia­łu w przy­szło­rocz­nej edy­cji Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Nie­ba­wem poda­my tema­ty ese­jów, któ­rych napi­sa­nie sta­no­wi pierw­szy jej etap.

Organizacja egzaminu maturalnego z filozofii

Matu­ra z filo­zo­fii zapla­no­wa­na jest na  180 minut. Arkusz egza­mi­na­cyj­ny będzie zawie­rał oko­ło 20 zadań. Jed­nym z zadań otwar­tych będzie sfor­mu­ło­wa­nie dłuż­szej wypo­wie­dzi pisem­nej (wypra­co­wa­nia) na jeden spo­śród dwóch poda­nych tema­tów. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tutaj. Jeśli chce­cie prze­ko­nać się o pozio­mie trud­no­ści matu­ry z filo­zo­fii, rzuć­cie okiem na roz­wią­za­nia arku­szy z roku 2016, 2017, 20182019

Dla absolwentów, którzy z przy­czyn loso­wych nie mogli przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go z filo­zo­fii wyzna­czo­ny został dodat­ko­wy ter­min: ponie­dzia­łek 13 lip­ca o godzi­nie 14:00. Wyni­ki matur ogło­szo­ne zosta­ną zaś do 11 sierpnia.

W naj­now­szym nume­rze maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” znaj­dzie­cie doda­tek matu­ral­ny, z któ­re­go dowie­cie się, gdzie moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszcze­gól­ne ośrod­ki aka­de­mic­kie. Koniecz­nie zaj­rzyj­cie też do zakład­ki Stu­dia filo­zo­ficz­ne na naszej stro­nie! Będzie­cie tam mogli prze­czy­tać aktu­al­ne infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści stu­dio­wa­nia filo­zo­fii w Pol­sce, a tak­że odpo­wie­dzi na pyta­nia, czy i dla­cze­go war­to wybrać stu­dia filozoficzne.

Matu­rzy­stom życzy­my poła­ma­nia dłu­go­pi­sów! Filozofujcie!

Źró­dło: cke.gov.pl

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy