Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia Studia filozoficzne

Matura 2020: Niebawem egzamin maturalny z filozofii!

matura
W tym roku matury odbędą się wyjątkowo w czerwcu, a wśród nich egzamin maturalny z filozofii. W poniedziałek 15 czerwca o godz. 14:00 abiturienci stawią czoła arkuszom z filozofii. Śledźcie nasz portal, aby zapoznać się z rozwiązaniami! Zajrzyjcie też do najnowszego numeru „Filozofuj!”, gdzie znajdziecie dodatek maturalny, w którym przygotowaliśmy dla was listę polskich ośrodków filozoficznych.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zofia jest jed­nym z przed­miotów, które moż­na wybrać na maturze jako tzw. przed­miot dodatkowy. Egza­min z niego składany jest pisem­nie i tyko na poziomie rozsz­er­zonym (od tego roku szkol­nego nie moż­na już pod­chodz­ić do „starej matu­ry”, która przewidy­wała też poziom pod­sta­wowy). Absol­went ma pra­wo przys­tąpić do egza­minu z nie więcej niż pię­ciu takich przed­miotów. Dlaczego warto wybrać właśnie filo­zofię? Powodów jest wiele, między to, że wyni­ki matur z filo­zofii uwzględ­ni­ane są w pro­ce­sie rekru­tacji na więk­szość human­isty­cznych kierunk­ów!

Olimpijczycy

Lau­reaci i final­iś­ci Olimpiady Filo­zoficznej, której mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” już kole­jny rok patronu­je, są zwol­nieni z egza­minu mat­u­ral­nego z filo­zofii. Na świadectwie otrzy­mu­ją z tego przed­mio­tu ‎najwyższy wynik. Zachę­camy więc do udzi­ału w przyszłorocznej edy­cji Olimpiady Filo­zoficznej. Niebawem podamy tem­aty ese­jów, których napisanie stanowi pier­wszy jej etap.

Organizacja egzaminu maturalnego z filozofii

Matu­ra z filo­zofii zaplanowana jest na  180 min­ut. Arkusz egza­m­i­na­cyjny będzie zaw­ier­ał około 20 zadań. Jed­nym z zadań otwartych będzie sfor­mułowanie dłuższej wypowiedzi pisem­nej (wypra­cow­a­nia) na jeden spośród dwóch podanych tem­atów. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie tutaj. Jeśli chce­cie przekon­ać się o poziomie trud­noś­ci matu­ry z filo­zofii, rzuć­cie okiem na rozwiąza­nia arkuszy z roku 2016, 2017, 20182019

Dla absolwentów, którzy z przy­czyn losowych nie mogli przys­tąpić do egza­minu mat­u­ral­nego z filo­zofii wyz­nac­zony został dodatkowy ter­min: poniedzi­ałek 13 lip­ca o godzinie 14:00. Wyni­ki matur ogłos­zone zostaną zaś do 11 sierp­nia.

W najnowszym numerze mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” zna­jdziecie dodatek mat­u­ral­ny, z którego dowiecie się, gdzie moż­na stu­diować filo­zofię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszczególne ośrod­ki aka­demick­ie. Koniecznie zajrzyj­cie też do zakład­ki Stu­dia filo­zoficzne na naszej stron­ie! Będziecie tam mogli przeczy­tać aktu­alne infor­ma­c­je doty­czące możli­woś­ci stu­diowa­nia filo­zofii w Polsce, a także odpowiedzi na pyta­nia, czy i dlaczego warto wybrać stu­dia filo­zoficzne.

Maturzys­tom życzymy poła­ma­nia dłu­gopisów! Filo­zo­fu­j­cie!

Źródło: cke.gov.pl

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy