Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nadanie imienia Kazimierza Twardowskiego Akademii Młodego Filozofa przy Stowarzyszeniu „Pod wspólnym niebem”

Akademia Młodego Filozofa
Stowarzyszenie „Pod wspólny niebem” już od trzech lat prowadzi zajęcia z filozofii dla dzieci w ramach inicjatywy Akademii Młodego Filozofa. Teraz postanowiono nadać temu przedsięwzięciu polski wątek. 

21 lute­go 2020 roku o godz. 18.00 na Kaszub­skim Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym w Wie­ży­cy (Wie­ży­ca 1, Szym­bark) odbę­dzie się wyda­rze­nie, któ­re ma na celu przy­bli­że­nie posta­ci wybit­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa, zało­ży­cie­la Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, pro­fe­so­ra Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go. Nastą­pi wów­czas nada­nie imie­nia pro­fe­so­ra Aka­de­mii Mło­de­go Filo­zo­fa przy Sto­wa­rzy­sze­niu „Pod wspól­nym niebem”. 

Meto­dy­ka jaką posłu­gu­je się Sto­wa­rzy­sze­nie jest zwią­za­na z dzia­łal­no­ścią „The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion” w Lon­dy­nie, inspi­ro­wa­nej pra­ca­mi ame­ry­kań­skie­go pro­fe­so­ra Mat­thew Lip­ma­na, zało­ży­cie­la ruchu filo­zo­fii dla dzie­ci w poło­wie lat sześć­dzie­sią­tych XX w. Sto­wa­rzy­sze­nie posta­no­wi­ło uczcić ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie peda­go­gicz­ne pro­fe­so­ra Twar­dow­skie­go i nawią­zać do jego mię­dzy­wo­jen­nej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej. Jest to postać nie­zwy­kle zna­czą­ca dla histo­rii pol­skiej filo­zo­fii, zna­na na całym świe­cie ze swo­jej pra­cy habi­li­ta­cyj­nej O tre­ści i przed­mio­cie przed­sta­wień, jed­nak­że mało zna­ny jest wątek doty­czą­cy jego dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej. Miał jej poświę­cić zde­cy­do­wa­ną więk­szość swo­je­go cza­su. Moty­wo­wał go spe­cy­ficz­nie rozu­mia­ny patrio­tyzm, gdyż uwa­żał, że „Pro­pe­deu­ty­ka filo­zo­ficz­na, któ­ra ma wyra­biać wraż­li­wość i sumien­ność logicz­ną a zara­zem wdra­żać do samo­dziel­ne­go zasta­na­wia­nia się nad wła­snem życiem psy­chicz­nem, posia­da tem samem nie­zmier­ną donio­słość nie tyl­ko pod wzglę­dem dydak­tycz­nym, lecz tak­że pod wzglę­dem wycho­waw­czym a prze­to i spo­łecz­nym”. Sto­wa­rzy­sze­nie chce kon­ty­nu­ować tą wizję i przy­czy­nić się do roz­wo­ju naucza­nia filo­zo­fii wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w Polsce.

W ramach wyda­rze­nia Pani Ewe­li­na Grądz­ka,  któ­ra pro­wa­dzi­ła bada­nia nad twór­czo­ścią Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go doty­czą­ce jego wizji naucza­nia filo­zo­fii w szko­le, przy­bli­ży uczest­ni­kom myśl pro­fe­so­ra w for­mie krót­kie­go wykła­du. Prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie rów­nież sesja filo­zo­ficz­na z dzieć­mi. Na gości cze­kać też będzie mały poczę­stu­nek. Zapraszamy!

Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie „Pod wspól­nym niebem”

Patro­nat: „Filo­zo­fuj!”

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy