Katowice Kluby „Filozofuj!”

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Katowicach

„Filozofuj!” podbija Katowice. Zapraszamy na pierwszą w Katowicach debatę Klubu „Filozofuj!”. Tematem spotkania będzie relacja między filozofią a nauką. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 do kawiarni Bellmer Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr Szymon Makuła, prof. Krystian Roleder (UŚ) i prof. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ). Katowiczanie czekamy na Was! Filozofujcie!

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do kaw­iarni Bellmer Cafe  za udostęp­nie­nie sali.

bellmer-cafe-2

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:                   

dr-s-makulaDr Szy­mon Makuła – Dok­tor filo­zofii, współpracu­je z Insty­tutem Logi­ki i Metodologii UŚ. Intere­su­je się metodologią nauk, myśle­niem kry­ty­cznym, metafilo­zofią i filo­zofią myśle­nia spiskowego. Wolne chwile spędza gra­jąc w gry kom­put­erowe.

                                           

Prof. dr hab. Krys­t­ian Roled­er prof-krystain-rolederKierown­ik zakładu Fizy­ki Fer­roelek­tryków Insty­tu­tu Fizy­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. W 1990 roku otrzy­mał tytuł dok­to­ra habil­i­towanego z zakre­su fizy­ki doświad­czal­nej i fizy­ki fer­roelek­tryków.  W 1999 roku otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra. Jest autorem 110 pub­likacji w cza­sopis­mach o zasięgu świa­towym. Od 2000 roku współredak­tor między­nar­o­dowego cza­sopis­ma naukowego “Phase Tran­si­tions”. Współor­ga­ni­za­tor Inter­dyscy­pli­narnego Sem­i­nar­i­um „Prob­lem granic w filo­zofii i nauce”, między­nar­o­dowych kon­fer­encji E‑MRS ”Func­tion­al perovskiets”,Warszawa, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016. Od 1992 do 1995 roku koor­dy­na­tor, z ramienia Insty­tu­tu Fizy­ki UŚ, Europe­jskiego Pro­gra­mu Wymi­any Stu­den­tów Fizy­ki (EMSPS) pod egidą Europe­jskiego Towarzyst­wa Fizy­cznego. Zor­ga­ni­za­tor  wiz­y­ty oraz wykładu lau­re­a­ta Nagrody Nobla z 1984 r. prof. Car­lo Rubii z Włoch w 2011 roku. Był także pro­mo­torem pier­wszej w Uni­w­er­syte­cie Śląskim pra­cy dok­torskiej „these de co-tutelle”, wykony­wanej w ramach umowy między Uni­w­er­sytetem Śląskim i Uni­w­er­sytetem w Metz we Francji, zakońc­zonej w 1997 roku.

 prof-k-t-wieczorekProf. dr hab. Krzysztof T. Wiec­zorek – Kierown­ik Zakładu Logi­ki i Metodologii w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Ukończył  stu­dia mag­is­ter­skie z matem­aty­ki na Uni­w­er­syte­cie Śląskim oraz 2 semes­try teologii na Albert-Lud­wigs-Uni­ver­sität we Freibur­gu im Breis­gau. Stu­diował także filo­zofię jako wol­ny słuchacz na uni­w­er­syte­tach w Krakowie i Lublin­ie. Tytuł dok­to­ra nauk human­isty­cznych w zakre­sie filo­zofii otrzy­mał w 1986 roku, habil­i­tację w roku 1994, nato­mi­ast pro­fe­sorem nauk human­isty­cznych jest od 2005 roku. Kierun­ki aktu­al­nie prowad­zonych badań naukowych to his­to­ria filo­zofii XX wieku (zwłaszcza w obszarze niemieck­o­języ­cznym), fenom­e­nolo­gia, filo­zofia spotka­nia i dia­logu, wybrane prob­le­my teorii poz­na­nia i filo­zofii języ­ka, ontolo­gia i epis­te­molo­gia wartoś­ci, filo­zofia humoru, filo­zofia religii, tana­tolo­gia, teo­ria decyzji z ele­men­ta­mi logi­ki, prak­se­ologii i psy­chologii, filo­zofia wychowa­nia, obec­ność zagad­nień i metod filo­zofii w życiu pub­licznym oraz w dyskur­sie medi­al­nym i poli­ty­cznym. Jest autorem czterech książek i pon­ad dwus­tu prac naukowych. 

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Rakows­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Maria Bartkows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Dominik Niedźwiec­ki i Mateusz Tofil­s­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będzie moż­na wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci –odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

1. Czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa czy jedynie użytecz­na?

2. Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zofia w świecie zdomi­nowanym przez naukę?

Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci – każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

16 grud­nia, godz. 18.00

Bellmer Cafe, Plac Wol­noś­ci 9, Katow­icePartner

bellmer-cafe-2

Patroni

rik-logo-1

logo_ir

tvp3_katowice_podst-2-1


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy