Aktualności

Nowa forma wsparcia działalności „Filozofuj!” – widgety FaniPay i FaniMani

Jako redakcja magazynu „Filozofuj!” i portalu filozofuj.eu staramy się dostarczać naszym Czytelnikom najwyższej jakości treści związane z filozofią, etyką i edukacją filozoficzną. Jednak, aby nasze działania mogły w ogóle być realizowane musimy wciąż szukać nowych sposobów na ich finansowanie. W związku z tym uruchomiliśmy kolejną możliwość wsparcia, jaką daje serwis FaniPay.

Mate­ria­ły final­ne, któ­re Wam przed­sta­wia­my, prze­cho­dzą przez wie­le eta­pów pra­cy, zanim ujrzą świa­tło dzien­ne, a Wy dosta­nie­cie je do swo­ich rąk. Dzia­ła­nia, któ­re reali­zu­je­my w głów­nej mie­rze wyma­ga­ją od nas spo­re­go wkła­du finan­so­we­go. Dużą czę­ścią tego wkła­du jest wspar­cie uzy­ski­wa­ne od Was – poprzez Patro­ni­te i aktyw­ne uczest­nic­two w zbiór­kach crowd­fun­din­go­wych. Dzię­ki temu zre­ali­zo­wa­li­śmy, i wciąż reali­zu­je­my, kolej­ne ele­men­ty z listy naszych celów: wyda­je­my następ­ne nume­ry maga­zy­nu, dodat­ki do nume­rów, aktyw­nie pro­wa­dzi­my por­tal filozofuj.eu, pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność dydak­tycz­ną, klu­by dys­ku­syj­ne oraz wspie­ra­my i patro­nu­je­my wie­lu ini­cja­ty­wom zwią­za­nym z filo­zo­fią i jej pro­mo­wa­niem w społeczeństwie.

Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy uru­cho­mić kolej­ne moż­li­wo­ści oka­za­nia wspar­cia finan­so­we­go dla kolej­nych poczy­nań w ramach dzia­łal­no­ści nasze­go perio­dy­ku. Tym razem są to wid­ge­ty Fani­Pay i Fani­Ma­ni, któ­re poja­wi­ły się kil­ka dni temu na stro­nie nasze­go por­ta­lu filozofuj.eu. Instruk­cje ich dzia­ła­nia przed­sta­wia­my poniżej.

Instruk­cja doko­ny­wa­nia wpłat za pomo­cą wid­ge­tu FaniPay:

  1. Po wej­ściu na stro­nę filozofuj.eu na dole każ­dej pod­stro­ny poja­wia się poma­rań­czo­wo-bia­ły wid­get, na któ­ry nale­ży klik­nąć, aby się rozwinął.
  2. Po roz­wi­nię­ciu trze­ba wybrać kwo­tę wspar­cia lub wpi­sać wła­sną kwo­tę, uzu­peł­nić swo­je dane (któ­re są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go prze­pro­wa­dze­nia całe­go pro­ce­su i do roz­pa­try­wa­nia ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji), zaak­cep­to­wać regu­la­min oraz naci­snąć „Wpła­cam”.
  3. Po prze­kie­ro­wa­niu na stro­nę ope­ra­to­ra płat­no­ści (tpay.com), gdzie wystar­czy wybrać for­mę płat­no­ści, zosta­nie­my prze­nie­sie­ni na stro­nę nasze­go banku.
  4. Dalej nale­ży postę­po­wać zgod­nie z komu­ni­ka­ta­mi na stro­nie ban­ko­wo­ści internetowej.
  5. Po zakoń­czo­nej płat­no­ści nastą­pi prze­kie­ro­wa­nie z powro­tem na naszą stro­nę, na któ­rej wyświe­tli się komu­ni­kat potwier­dza­ją­cy płatność.

W przy­pad­ku, kie­dy trans­ak­cja nie powie­dzie się, na stro­nie poja­wi się odpo­wied­ni komu­ni­kat, a środ­ki z kon­ta nie zosta­ną ścią­gnię­te. Wszel­kie pyta­nia odno­śnie pro­ble­mów z płat­no­ścia­mi po przej­ściu na stro­nę ope­ra­to­ra, nale­ży kie­ro­wać bez­po­śred­nio do tpay.com lub wła­ści­we­go banku.

Instruk­cja doko­na­nia daro­wizn za pomo­cą wid­ge­tu FaniMani:

Po pra­wej stro­nie ekra­nu znaj­du­je się różo­wy wid­get Fani­Ma­ni. Po jego klik­nię­ciu prze­no­si­my się na stro­nę FaniMani.pl przy­pi­sa­ną do naszej Fun­da­cji. Następ­nym kro­kiem jest zain­sta­lo­wa­nie w swo­jej prze­glą­dar­ce Przy­po­mi­naj­ki, któ­ra będzie nam przy­po­mi­nać o moż­li­wo­ści wspar­cia orga­ni­za­cji pod­czas zaku­pów online.

Po wej­ściu na stro­nę skle­pu bio­rą­ce­go udział w akcji zoba­czysz przy­po­mnie­nie, że możesz prze­ka­zać daro­wi­znę. Wystar­czy klik­nąć w nie przed zaku­pa­mi. Zaku­py zro­bisz jak zwy­kle, a z kon­ta nie jest pobie­ra­na żad­na dodat­ko­wa opłata.

Lista skle­pów bio­rą­cych udział w akcji dostęp­na jest na stro­nie FaniMani.pl

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy