Video Źródła mądrości

Odcinek 5: Platon

Zapraszamy do obejrzenia piątego odcinka naszego filozoficznego kursu e-learningowego. W drugą połowę kursu wprowadza nas Platon, uczeń Sokratesa.

 

O myśli­cie­lu tym,założycielu ateń­skiej szko­ły filo­zo­ficz­nej nazwa­nej Aka­de­mią, mówi się, że nie­mal cała filo­zo­fia euro­pej­ska to nic inne­go jak… przy­pi­sy do jego dzieł. Rze­czy­wi­ście, Pla­ton jako pierw­szy z filo­zo­fów pozo­sta­wił po sobie ogrom­ną i zróż­ni­co­wa­ną spu­ści­znę pisem­ną  oraz ust­ną. Sta­no­wi ona pierw­szy wiel­ki sys­tem filo­zo­ficz­ny, wyczer­pu­ją­co odpo­wia­da­ją­cy na fun­da­men­tal­ne pyta­nia o struk­tu­rę całej rze­czy­wi­sto­ści, o natu­rę ludz­kie­go pozna­nia, o cel i dłu­gość życia ludz­kie­go, o naj­wyż­sze war­to­ści i o orga­ni­za­cję życia społecznego.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej?

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim o uczniu Pla­to­na, Ary­sto­te­le­sie. Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, zmy­sły rze­czy­wi­ście pozwa­la­ją w spo­sób ogra­ni­czo­ny odbie­rać bodź­ce z oto­cze­nia ale zesta­wie­nie ich ze sobą, inte­rak­cja two­rzą nową jakość, bogat­szą od tych trak­to­wa­nych każ­de z osobna.Platon mówił o war­to­ściach ducho­wych jako wznio­słych i doskonałych.Jego idee rze­czy­wi­ście prze­trwa­ły wie­ki dzię­ki prze­ka­zom infor­ma­cji i sta­ły się ele­men­tem dorob­ku kulturowego.Czy wobec tego sen­sem życia jest jego trwa­nie w wymia­rze szer­szym niż życie jed­nost­ki cze­go potwier­dze­niem jest zło­żo­ny pro­ces powie­la­nia i repro­duk­cji nie­ja­ko spe­cjal­nie temu celo­wi słu­żą­cy i czy z takim stwier­dze­niem zgo­dził­by się Pla­ton — zwo­len­nik trwa­nia w cza­sie idei ?

  • Życie jest kosz­ma­rem — Życie jest kosz­mar­ne — Życie to koszmar.”

    Tyl­ko głup­cy cie­szą się życiem — Tyl­ko głup­cy bawią się życiem — Tyl­ko głup­ców bawi życie.”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy