Aktualności Edukacja filozoficzna Popularyzacja

Pierwsza produkcja multimedialna „Filozofuj!”

Mamy to! Tego jeszcze nie było! Stworzyliśmy 8-odcinkowy filmowy cykl filozoficzny, który będzie głównym (choć nie jedynym!) elementem kursu e-learningowego, stanowiącego świetną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów, ale też świetny wstęp do filozofowania dla każdego miłośnika mądrości. Wreszcie możemy się Wam pochwalić efektami projektu, nad którym pracowaliśmy intensywnie przez kilka ostatnich miesięcy. Zainteresowani? Zapraszamy do lektury!

W świecie multimediów

Od dłuż­sze­go cza­su krą­ży­ło nam po gło­wie, jak zabrać się za mul­ti­me­dial­ny (fil­mo­wy) odpo­wied­nik maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Przy czym „odpo­wied­nik” rozu­mie­li­śmy zobo­wią­zu­ją­co. Jako coś, co jest zro­bio­ne nie mniej facho­wo niż nasz maga­zyn. A to ozna­cza zarów­no wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny i popu­la­ry­za­tor­ski, jak i wyso­ki poziom tech­nicz­ny prze­ka­zu. Poziom mery­to­rycz­ny i popu­la­ry­za­tor­ski – powie­my nie­skrom­nie – sta­ra­my się już od dłuż­sze­go cza­su utrzy­my­wać. Wyzwa­niem był dla nas poziom tech­nicz­ny, wią­żą­cy się ze świa­tem mul­ti­me­diów. Nagry­wa­nie fil­mi­ków to nie to samo, co wyda­wa­nie kolo­ro­we­go maga­zy­nu. Wyma­ga nowych umie­jęt­no­ści i znacz­nie więk­szych środ­ków finan­so­wych. Tak się szczę­śli­wie zło­ży­ło, że w kwiet­niu wystar­to­wa­li­śmy w kon­kur­sie w ramach pro­gra­mu „Kul­tu­ra w sie­ci”, usta­no­wio­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, i otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie. No i od maja musie­li­śmy uczyć się nowych umiejętności…

Co zdziałaliśmy?

O tym, czy owa nauka nie poszła w las, będzie­cie mogli się nie­ba­wem prze­ko­nać. Kie­dy? Za chwi­lę zdra­dzi­my. Teraz poda­my krót­ki opis tego, co uda­ło się zrobić.

Otóż stwo­rzy­li­śmy cykl 8 fil­mów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię. Ten cykl wej­dzie w skład kur­su e‑learningowego pod szum­ną nazwą „Filo­zo­ficz­ne korze­nie kul­tu­ry euro­pej­skiej”, któ­ry opu­bli­ku­je­my jako zwień­cze­nie cyklu filmowego. 

Każ­dy z fil­mów opar­ty jest na pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii Źró­dła mądro­ści, któ­ry został wyda­ny w tym roku przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con (moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj). Fil­mi­ki sta­no­wią czę­ścio­wo odzwier­cie­dle­nie mul­ti­me­dial­ne pod­ręcz­ni­ka, a czę­ścio­wo jego uzu­peł­nie­nie (nie­któ­re frag­men­ty zosta­ły rozbudowane). 

Naszym skrom­nym zda­niem dzię­ki fil­mo­wej for­mie i swej mery­to­rycz­nej war­to­ści będą nie­oce­nio­ną pomo­cą dydak­tycz­ną dla nauczy­cie­li i uczniów. Defi­cyt dobrych i nowo­cze­snych pomo­cy dydak­tycz­nych z filo­zo­fii był i jest sta­łą naszą tro­ską. Mamy nadzie­ję, że ten pro­jekt przy­czy­ni się do zmniej­sze­nia owe­go defi­cy­tu. War­to dodać, że cykl fil­mo­wy oraz kurs e‑learningowy będzie też świet­nym wpro­wa­dze­niem do filo­zo­fii dla każ­de­go, kto samo­dziel­nie zechce się zapo­znać z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wiedzy.

Kiedy premiera?

Pierw­szy odci­nek opu­bli­ku­je­my już jutro – 20 paź­dzier­ni­ka o godz. 15.00 na naszym kana­le „Aca­de­mi­conTV”.

Przez osiem kolej­nych dni będzie­my publi­ko­wać o tej samej porze kolej­ne odcinki. 

30 paź­dzier­ni­ka udo­stęp­ni­my na stro­nie zrodla-madrosci.pl cały kurs e‑learningowy. 

Dostęp zarów­no do fil­mów, jak i całe­go kurs będzie darmowy!

Poni­żej lista odcinków:

Kontynuacja?

Marzy nam się, aby mul­ti­me­dial­ne „Filo­zo­fuj!” nie zakoń­czy­ło się na tym jed­nym pro­jek­cie. Chcie­li­by­śmy dostar­czyć Wam wię­cej takich mate­ria­łów. Kosz­ty pro­duk­cji fil­mo­wych są jed­nak wyso­kie – wyna­ję­cie stu­dia, pra­ca nad sce­na­riu­szem, fil­mo­wa­nie, mon­taż, obsa­da aktor­ska, przy­go­to­wa­nie gra­fik, kostiu­my, rekwi­zy­ty i wie­le wie­le wię­cej. Jeże­li doce­niasz naszą pra­cę popu­la­ry­za­tor­ską i chcesz nam pomóc w stwo­rze­niu kolej­nych odcin­ków fil­mo­wych, stwo­rzy­li­śmy nowy cel – możesz wes­przeć finan­so­wo two­rze­nie mul­ti­me­diów filo­zo­ficz­nych na plat­for­mie Patro­ni­te: https://patronite.pl/filozofuj

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

Pamię­taj­cie, że ogrom­ne wspar­cie sta­no­wi też zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty rocz­nej maga­zy­nu oraz zamó­wie­nie nume­rów archi­wal­nych.

Dla chcą­cych wes­przeć nas przez zaan­ga­żo­wa­nie wolon­ta­riac­kie, mamy otwar­te ramio­na i per­spek­ty­wę pono­sze­nia umie­jęt­no­ści redak­tor­skich w faj­nym zespo­le dla dobrej spra­wy. Poszu­ku­je­my ludzi do przy­szłych reali­za­cji: fil­mow­ców, mon­ta­ży­stów i osób, któ­rym nie­strasz­na pra­ca przed kamerą. 


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pierw­sza pod­roz w swiat mul­ti­me­diow za nami! Dzie­ki wspar­ciu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Kul­tu­ra w sie­ci” stwo­rzy­li­smy cykl osmiu fil­mow, kto­re sa goto­wa, kom­plet­na pomo­ca dydak­tycz­na dla Uczniow, Nauczy­cie­li i wszyst­kich tych, kto­rzy chcie­li­by samo­dziel­nie wyru­szyc w swiat wiel­kich pytan filo­zo­ficz­nych, ale nie wie­dza od cze­go zaczac. Wie­cej na te temat prze­czy­ta­cie na por­ta­lu filozofuj.eu .

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy