Aktualności Edukacja filozoficzna Popularyzacja

Pierwsza produkcja multimedialna „Filozofuj!”

Mamy to! Tego jeszcze nie było! Stworzyliśmy 8-odcinkowy filmowy cykl filozoficzny, który będzie głównym (choć nie jedynym!) elementem kursu e-learningowego, stanowiącego świetną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów, ale też świetny wstęp do filozofowania dla każdego miłośnika mądrości. Wreszcie możemy się Wam pochwalić efektami projektu, nad którym pracowaliśmy intensywnie przez kilka ostatnich miesięcy. Zainteresowani? Zapraszamy do lektury!

Zapisz się do naszego newslettera

W świecie multimediów

Od dłuż­sze­go cza­su krą­ży­ło nam po gło­wie, jak zabrać się za mul­ti­me­dial­ny (fil­mo­wy) odpo­wied­nik maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Przy czym „odpo­wied­nik” rozu­mie­li­śmy zobo­wią­zu­ją­co. Jako coś, co jest zro­bio­ne nie mniej facho­wo niż nasz maga­zyn. A to ozna­cza zarów­no wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny i popu­la­ry­za­tor­ski, jak i wyso­ki poziom tech­nicz­ny prze­ka­zu. Poziom mery­to­rycz­ny i popu­la­ry­za­tor­ski – powie­my nie­skrom­nie – sta­ra­my się już od dłuż­sze­go cza­su utrzy­my­wać. Wyzwa­niem był dla nas poziom tech­nicz­ny, wią­żą­cy się ze świa­tem mul­ti­me­diów. Nagry­wa­nie fil­mi­ków to nie to samo, co wyda­wa­nie kolo­ro­we­go maga­zy­nu. Wyma­ga nowych umie­jęt­no­ści i znacz­nie więk­szych środ­ków finan­so­wych. Tak się szczę­śli­wie zło­ży­ło, że w kwiet­niu wystar­to­wa­li­śmy w kon­kur­sie w ramach pro­gra­mu „Kul­tu­ra w sie­ci”, usta­no­wio­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, i otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie. No i od maja musie­li­śmy uczyć się nowych umiejętności…

Co zdziałaliśmy?

O tym, czy owa nauka nie poszła w las, będzie­cie mogli się nie­ba­wem prze­ko­nać. Kie­dy? Za chwi­lę zdra­dzi­my. Teraz poda­my krót­ki opis tego, co uda­ło się zrobić.

Otóż stwo­rzy­li­śmy cykl 8 fil­mów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię. Ten cykl wej­dzie w skład kur­su e‑learningowego pod szum­ną nazwą „Filo­zo­ficz­ne korze­nie kul­tu­ry euro­pej­skiej”, któ­ry opu­bli­ku­je­my jako zwień­cze­nie cyklu filmowego. 

Każ­dy z fil­mów opar­ty jest na pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii Źró­dła mądro­ści, któ­ry został wyda­ny w tym roku przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con (moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj). Fil­mi­ki sta­no­wią czę­ścio­wo odzwier­cie­dle­nie mul­ti­me­dial­ne pod­ręcz­ni­ka, a czę­ścio­wo jego uzu­peł­nie­nie (nie­któ­re frag­men­ty zosta­ły rozbudowane). 

Naszym skrom­nym zda­niem dzię­ki fil­mo­wej for­mie i swej mery­to­rycz­nej war­to­ści będą nie­oce­nio­ną pomo­cą dydak­tycz­ną dla nauczy­cie­li i uczniów. Defi­cyt dobrych i nowo­cze­snych pomo­cy dydak­tycz­nych z filo­zo­fii był i jest sta­łą naszą tro­ską. Mamy nadzie­ję, że ten pro­jekt przy­czy­ni się do zmniej­sze­nia owe­go defi­cy­tu. War­to dodać, że cykl fil­mo­wy oraz kurs e‑learningowy będzie też świet­nym wpro­wa­dze­niem do filo­zo­fii dla każ­de­go, kto samo­dziel­nie zechce się zapo­znać z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wiedzy.

Kiedy premiera?

Pierw­szy odci­nek opu­bli­ku­je­my już jutro – 20 paź­dzier­ni­ka o godz. 15.00 na naszym kana­le „Aca­de­mi­conTV”.

Przez osiem kolej­nych dni będzie­my publi­ko­wać o tej samej porze kolej­ne odcinki. 

30 paź­dzier­ni­ka udo­stęp­ni­my na stro­nie zrodla-madrosci.pl cały kurs e‑learningowy. 

Dostęp zarów­no do fil­mów, jak i całe­go kurs będzie darmowy!

Poni­żej lista odcinków:

Kontynuacja?

Marzy nam się, aby mul­ti­me­dial­ne „Filo­zo­fuj!” nie zakoń­czy­ło się na tym jed­nym pro­jek­cie. Chcie­li­by­śmy dostar­czyć Wam wię­cej takich mate­ria­łów. Kosz­ty pro­duk­cji fil­mo­wych są jed­nak wyso­kie – wyna­ję­cie stu­dia, pra­ca nad sce­na­riu­szem, fil­mo­wa­nie, mon­taż, obsa­da aktor­ska, przy­go­to­wa­nie gra­fik, kostiu­my, rekwi­zy­ty i wie­le wie­le wię­cej. Jeże­li doce­niasz naszą pra­cę popu­la­ry­za­tor­ską i chcesz nam pomóc w stwo­rze­niu kolej­nych odcin­ków fil­mo­wych, stwo­rzy­li­śmy nowy cel – możesz wes­przeć finan­so­wo two­rze­nie mul­ti­me­diów filo­zo­ficz­nych na plat­for­mie Patro­ni­te: https://patronite.pl/filozofuj

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin

Pamię­taj­cie, że ogrom­ne wspar­cie sta­no­wi też zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty rocz­nej maga­zy­nu oraz zamó­wie­nie nume­rów archi­wal­nych.

Dla chcą­cych wes­przeć nas przez zaan­ga­żo­wa­nie wolon­ta­riac­kie, mamy otwar­te ramio­na i per­spek­ty­wę pono­sze­nia umie­jęt­no­ści redak­tor­skich w faj­nym zespo­le dla dobrej spra­wy. Poszu­ku­je­my ludzi do przy­szłych reali­za­cji: fil­mow­ców, mon­ta­ży­stów i osób, któ­rym nie­strasz­na pra­ca przed kamerą. 


Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pierw­sza pod­roz w swiat mul­ti­me­diow za nami! Dzie­ki wspar­ciu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Kul­tu­ra w sie­ci” stwo­rzy­li­smy cykl osmiu fil­mow, kto­re sa goto­wa, kom­plet­na pomo­ca dydak­tycz­na dla Uczniow, Nauczy­cie­li i wszyst­kich tych, kto­rzy chcie­li­by samo­dziel­nie wyru­szyc w swiat wiel­kich pytan filo­zo­ficz­nych, ale nie wie­dza od cze­go zaczac. Wie­cej na te temat prze­czy­ta­cie na por­ta­lu filozofuj.eu .

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy