Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Odcinek 7: Wywiad z Epikurem

Prezentujemy przedostatni, siódmy odcinek naszego e-learningowego kursu filozoficznego. Obejrzyjcie i posłuchajcie co ma do powiedzenia sam Epikur :)

Epi­kur z Samos to zało­ży­ciel ateń­skiej szko­ły w Ogro­dzie, od któ­rej wywo­dzi się epi­ku­re­izm – słyn­na w sta­ro­żyt­no­ści filo­zo­fia szczęścia.


Chcesz wesprzeć dalszą produkcję multimediów filozoficznych o dużej wartości dydaktycznej?

Chcę Wam pomóc

Moż­na też wspie­rać nas bez­po­śred­nio – poprzez wpła­tę na konto:
66 1950 0001 2006 0001 0339 0002
Fun­da­cja Academicon
ul. H. Modrze­jew­skiej 13, 20–810 Lublin


Film jest czę­ścią 8‑odcinkowego kur­su e‑learningowego. Zob. listę opu­bli­ko­wa­nych fil­mów.

Kolej­ny odci­nek już jutro o 15:00, a w nim dia­log scep­ty­ka z dogma­ty­kiem. Cze­ka­my na Wasze opi­nie! Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie > tutaj.


Film został opar­ty na nowym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści”. Uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con nie­speł­na mie­siąc temu, a już cie­szy się samy­mi pochleb­ny­mi opi­nia­mi! Moż­na go zaku­pić tutaj lub tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Szczę­ście czło­wie­ka zale­ży nie tyl­ko od jego same­go ale od sprzy­ja­ja­cych oko­licz­no­ści z któ­ry­mi ma styczność.Można pójść dalej i powie­dzieć że im wię­cej ludzi jest zgod­nych ze sobą tym bar­dziej wzbo­ga­ca­ją się nawza­jem do cza­su gdy ta zgod­ność trwa.Musiał być istot­ny powód aby ist­niał pro­ces cią­gło­ści (poprzez powie­la­nie i repro­duk­cję) tak waż­ny w obrę­bie zja­wi­ska życia w cza­sie dłuż­szym niż doty­czą­cy jed­nej osoby.Przecież dla Wszech­świa­ta fizycz­ne­go jest bez zna­cze­nia w ogól­nym bilan­sie ener­gii czy ele­men­ty skła­do­we są uło­żo­ne wzglę­dem sie­bie cha­otycz­nie czy w spo­sób uporządkowany.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy