Aktualności Konferencje Patronaty

Ogólnopolska konferencja i warsztaty „Czas na Umysł”

Czas na Umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL, skierowana do młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów dla licealistów. 28 luty - 1 marca, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy do zapisów i udziału!

Zapisz się do naszego newslettera

Tema­ty­ka kon­fe­ren­cji obej­mu­je takie dys­cy­pli­ny jak: kogni­ty­wi­sty­ka, nauki spo­łecz­ne, filo­zo­fia, psy­cho­lo­gia ewo­lu­cyj­na, reto­ry­ka, języ­ko­znaw­stwo, kogni­ty­wi­sty­ka sztu­ki, antro­po­lo­gia, neu­ro­ety­ka oraz neurobiologia.

W trak­cie kon­fe­ren­cji oprócz wystą­pień stu­den­tów i mło­dych naukow­ców, odbę­dzie się też Sesja Mistrzów — pod­czas któ­rej wykła­dy wygło­szą zna­ni filozofowie:

  • dr hab. Kon­rad Tal­mont-Kamiń­ski – Zacho­wa­nia rytu­al­ne u homo sapiens,
  • dr hab. Piotr Przy­bysz – Jak reagu­je­my na sztu­kę? Czy nauka jest w sta­nie wyja­śnić prze­ży­cia estetyczne?,
  • dr Piotr Mar­kie­wicz – Skra­dzio­ne kla­wi­sze z kla­wia­tu­ry kom­pu­te­ro­wej, o zespo­le pomi­ja­nia stron­ne­go u osób z uszko­dzo­nym mózgiem,
  • dr Andrzej Zyku­bek – Kwan­to­wy mózg.
Ponadto odbędą się bezpłatne warsztaty tworzone z myślą o licealistach:
  • Twór­cze Myśle­nie – roz­wiń nie­kon­wen­cjo­nal­ne spo­so­by myśle­nia, wyjdź poza stre­fę kom­for­tu — spójrz z innej perspektywy;
  • Jak się przy­go­to­wać do publicz­ne­go wystą­pie­nia? – stań się lep­szym mów­cą, oswój się ze sceną;
  • W świe­cie alter­na­tyw­nej komu­ni­ka­cji – codzien­ny świat osób niewidomych;
  • Jak nauczyć się kon­tro­li stre­su i emo­cji? – poznaj meto­dy opa­no­wy­wa­nia ner­wów i stresu;
  • Roz­grzej swój mózg przez żon­gler­kę – ćwicz wytrwa­łość, cier­pli­wość i deter­mi­na­cję, refleks i kre­atyw­ność – warsz­ta­ty reali­zo­wa­ne przez fun­da­cję InsideOut;
  • Pod­staw pro­gra­mo­wa­nia w Pytho­nie – napisz swój pierw­szy pro­sty program.

 

Zachę­ca­my zarów­no do czyn­ne­go, jak i bier­ne­go udzia­łu w wydarzeniach!

Czas i miej­sce: 28 luty — 1 mar­ca 2019 r., Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski, al. Racła­wic­kie 14, Lublin

Zapi­sy oraz wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej: http://umysl.kul.pl

Oraz na stro­nie wyda­rze­nia Kon­fe­ren­cji: https://www.facebook.com/events/417405432358671/

Orga­ni­za­tor:

Koło Nauko­we Stu­den­tów Kogni­ty­wi­sty­ki Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II

Kon­takt: kolokognitywistykikul@gmail.com

Patro­nat nad kon­fe­ren­cją obję­ło cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy