Aktualności Konferencje Patronaty

Ogólnopolska konferencja i warsztaty „Czas na Umysł”

Czas na Umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL, skierowana do młodych naukowców i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ma charakter interdyscyplinarnych wykładów oraz warsztatów dla licealistów. 28 luty - 1 marca, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy do zapisów i udziału!

Zapisz się do naszego newslettera

Tem­aty­ka kon­fer­encji obe­j­mu­je takie dyscy­pliny jak: kog­ni­ty­wisty­ka, nau­ki społeczne, filo­zofia, psy­cholo­gia ewolucyj­na, reto­ry­ka, językoz­naw­st­wo, kog­ni­ty­wisty­ka sztu­ki, antropolo­gia, neu­roe­ty­ka oraz neu­ro­bi­olo­gia.

W trak­cie kon­fer­encji oprócz wys­tąpień stu­den­tów i młodych naukow­ców, odbędzie się też Ses­ja Mis­trzów — pod­czas której wykłady wygłoszą znani filo­zo­fowie:

  • dr hab. Kon­rad Tal­mont-Kamińs­ki – Zachowa­nia rytu­alne u homo sapi­ens,
  • dr hab. Piotr Przy­bysz – Jak reagu­je­my na sztukę? Czy nau­ka jest w stanie wyjaśnić przeży­cia este­ty­czne?,
  • dr Piotr Markiewicz – Skradzione klaw­isze z klaw­iatu­ry kom­put­erowej, o zes­pole pomi­ja­nia stron­nego u osób z uszkod­zonym mózgiem,
  • dr Andrzej Zykubek – Kwan­towy mózg.
Ponadto odbędą się bezpłatne warsztaty tworzone z myślą o licealistach:
  • Twór­cze Myśle­nie – rozwiń niekon­wencjon­alne sposo­by myśle­nia, wyjdź poza stre­fę kom­for­tu — spójrz z innej per­spek­ty­wy;
  • Jak się przy­go­tować do pub­licznego wys­tąpi­enia? – stań się lep­szym mów­cą, oswój się ze sceną;
  • W świecie alter­naty­wnej komu­nikacji – codzi­en­ny świat osób niewidomych;
  • Jak nauczyć się kon­troli stre­su i emocji? – poz­naj metody opanowywa­nia ner­wów i stre­su;
  • Roz­grzej swój mózg przez żon­glerkę – ćwicz wytr­wałość, cier­pli­wość i deter­mi­nację, refleks i kreaty­wność – warsz­taty real­i­zowane przez fun­dację Insid­e­Out;
  • Pod­staw pro­gramowa­nia w Pythonie – napisz swój pier­wszy prosty pro­gram.

 

Zachę­camy zarówno do czyn­nego, jak i biernego udzi­ału w wydarzeni­ach!

Czas i miejsce: 28 luty — 1 mar­ca 2019 r., Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki, al. Racław­ick­ie 14, Lublin

Zapisy oraz więcej infor­ma­cji na stron­ie inter­ne­towej: http://umysl.kul.pl

Oraz na stron­ie wydarzenia Kon­fer­encji: https://www.facebook.com/events/417405432358671/

Orga­ni­za­tor:

Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II

Kon­takt: kolokognitywistykikul@gmail.com

Patronat nad kon­fer­encją objęło cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy