Antropologia Zapowiedzi wydawnicze

Osiemnasty numer „Filozofuj!”: Nowy człowiek? już od 23 listopada!

Od dzisiaj, czyli od 23 listopada w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) jest dostępny osiemnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Edukacja moralna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za ok. miesiąc. Osoby, które wolą czytać tradycyjnie zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru:  Artur Gunia


 Drodzy Czytelnicy,

czy zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś, jak będzie wyglą­dał świat za dziesięć, pięćdziesiąt, sto, tysiąc lat? W jakim środowisku będziemy żyli, jaki będzie wtedy człowiek – no właśnie, czy w ogóle będziemy jeszcze ist­nieć jako ludzkość? A może po lek­turze utopi­jnej powieś­ci czy też sean­sie fil­mu sci­ence fic­tion byliś­cie pełni nadziei bądź trwo­gi na myśl o przyszłoś­ci, jaka nas czeka. Może uda się usprawnić nasze ciało, wye­lim­i­nować choro­by, popraw­ić jakość życia, spraw­ić, by trwało ono dłużej niż prze­cięt­nie sie­dem lub osiem dekad, a ostat­nie lata nie były naz­nac­zone zniedołężnie­niem i bólem; może uda się także usprawnić nasz umysł, usunąć niewiedzę, okiełz­nać niepożą­dane emoc­je.

Takie zmi­any wyda­ją się, jeśli nie nie­u­niknione, to przy­na­jm­niej praw­dopodob­ne. Rozwój nau­ki i tech­ni­ki, jaki dokonu­je się na naszych oczach, już przeo­braz­ił nasze otocze­nie i nas samych. W ostat­nim stule­ciu znacznie popraw­iła się prze­cięt­na dłu­gość i jakość życia, pod­niósł się poziom i dostęp­ność wiedzy. Ten gwał­towny rozwój ma też swo­je ciemne strony. Rozszczepi­e­nie ato­mu przyniosło elek­trown­ie, ale i broń nuk­learną. Prze­mysł i środ­ki komu­nikacji ułatwia­ją nam życie, jed­nocześnie jed­nak tru­ją środowisko i przy­czy­ni­a­ją się do efek­tu cieplar­ni­anego. Gene­ty­ka obok pożytecznej wiedzy dostar­czyła metod nieety­cznego doskonale­nia gatunku poprzez elim­i­nację jed­nos­tek niepa­su­ją­cych do przyję­tych wzor­ców. Inter­net ułatwił nam dostęp do infor­ma­cji, ale też dał możli­wość szerzenia nien­aw­iś­ci. Za dal­szy postęp być może przyjdzie nam zapłacić jeszcze więk­szą cenę. Mogąc zmieni­ać człowieka, dążąc do coraz więk­szej doskon­ałoś­ci, być może wyjdziemy poza wszelkie znane nam hory­zon­ty wyobraźni, za który­mi może nas czekać życie wspani­ałe, albo też ziś­ci się jed­na z naj­gorszych antyu­topii, jakiej nawet najbardziej kreaty­wni wiz­jon­erzy nie przewidzieli. A może czeka nas trochę jed­nego i drugiego.

To, w jaki sposób potoczy się rozwój ludzkoś­ci i jaka będzie kondy­c­ja człowieka w bliższej lub dal­szej przyszłoś­ci, zależy od naszych dzisiejszych dzi­ałań, również od tego, w jakim stop­niu roztrop­nie i rozsąd­nie będziemy pode­j­mowali kole­jne kro­ki w drodze do przyszłoś­ci. Stąd wraz z roz­wo­jem wielu tech­nologii, zwłaszcza takich jak nan­otech­nolo­gia, biotech­nolo­gia, infor­maty­ka ze sztuczną inteligencją czy neu­ronau­ki, musi iść adek­wat­na reflek­s­ja filo­zoficzno-ety­cz­na nad ich wpły­wem na nasze życie.

W ostat­nim w tym roku numerze „Filo­zo­fuj!” spróbu­je­my zas­tanow­ić się nad ideą i ewen­tu­al­ny­mi kon­sek­wenc­ja­mi zmi­any natu­ry człowieka za pomocą ingerencji tech­no­log­icznej. Prob­lem ten szczegól­nie jest anal­i­zowany przez ruch filo­zoficzno-kul­tur­owy (cza­sem trochę ide­o­log­iczny) zwany tran­shu­man­izmem. Tran­shu­maniś­ci, mając do dys­pozy­cji osiąg­nię­cia nau­ki, chcą zapro­jek­tować nowego, doskon­ałego człowieka, wyz­wolonego od chorób, niewiedzy czy cier­pi­enia. Uzna­ją, że tylko poprzez ścisłą sym­biozę człowieka z tech­nologią możli­we jest zniesie­nie ludz­kich niedoskon­ałoś­ci. Nasi autorzy pochylą się nad wyzwa­ni­a­mi, jakie staw­ia przed nami tran­shu­man­izm, rozważą jego częs­to niejed­norodne per­spek­ty­wy i nur­ty, odnosić się będą do różnych filo­zoficznych źródeł tego ruchu, rozważą też, czy i ewen­tu­al­nie w jakim stop­niu powin­niśmy dążyć do ziszczenia się wiz­ji tran­shu­man­istów. Pod­nie­sione zostaną także wąt­pli­woś­ci, czy idące coraz dalej znosze­nie naszych ograniczeń nie pozbawi nas czegoś ważnego, np. zdol­noś­ci do reflek­sji nad życiem. Czy wraz z wydłużaniem życia nie będzie nam doskwier­ać nuda i nie przys­porzy nam to dodatkowych cier­pień? Czy mody­fikac­je gene­ty­czne nie są zgub­ną zabawą w Boga? Rozważa­nia nad pozy­ty­wny­mi i negaty­wny­mi aspek­ta­mi tran­shu­man­iz­mu zna­jdziecie w częś­ci tem­aty­cznej numeru, ale i w naszych stałych dzi­ałach: sztu­ka argu­men­tacji, prob­le­my ety­czne w lit­er­aturze, filo­zofia w filmie, a także w tran­shu­man­isty­cznym ekspery­men­cie myślowym.

Zaprasza­my zatem do lek­tu­ry i do rozważań nad przyszłoś­cią ludzkoś­ci.

Redakc­ja


Zaprasza­my do udzi­ału w spotka­ni­ach Klubu „Filo­zo­fuj!”. Relac­je z doty­chcza­sowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy