Antropologia Zapowiedzi wydawnicze

Osiemnasty numer „Filozofuj!”: Nowy człowiek? już od 23 listopada!

Od dzisiaj, czyli od 23 listopada w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) jest dostępny osiemnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Edukacja moralna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za ok. miesiąc. Osoby, które wolą czytać tradycyjnie zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru:  Artur Gunia


 Drodzy Czytelnicy,

czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak będzie wyglą­dał świat za dzie­sięć, pięć­dzie­siąt, sto, tysiąc lat? W jakim śro­do­wi­sku będzie­my żyli, jaki będzie wte­dy czło­wiek – no wła­śnie, czy w ogó­le będzie­my jesz­cze ist­nieć jako ludz­kość? A może po lek­tu­rze uto­pij­nej powie­ści czy też sean­sie fil­mu scien­ce fic­tion byli­ście peł­ni nadziei bądź trwo­gi na myśl o przy­szło­ści, jaka nas cze­ka. Może uda się uspraw­nić nasze cia­ło, wyeli­mi­no­wać cho­ro­by, popra­wić jakość życia, spra­wić, by trwa­ło ono dłu­żej niż prze­cięt­nie sie­dem lub osiem dekad, a ostat­nie lata nie były nazna­czo­ne znie­do­łęż­nie­niem i bólem; może uda się tak­że uspraw­nić nasz umysł, usu­nąć nie­wie­dzę, okieł­znać nie­po­żą­da­ne emocje.

Takie zmia­ny wyda­ją się, jeśli nie nie­unik­nio­ne, to przy­naj­mniej praw­do­po­dob­ne. Roz­wój nauki i tech­ni­ki, jaki doko­nu­je się na naszych oczach, już prze­obra­ził nasze oto­cze­nie i nas samych. W ostat­nim stu­le­ciu znacz­nie popra­wi­ła się prze­cięt­na dłu­gość i jakość życia, pod­niósł się poziom i dostęp­ność wie­dzy. Ten gwał­tow­ny roz­wój ma też swo­je ciem­ne stro­ny. Roz­sz­cze­pie­nie ato­mu przy­nio­sło elek­trow­nie, ale i broń nukle­ar­ną. Prze­mysł i środ­ki komu­ni­ka­cji uła­twia­ją nam życie, jed­no­cze­śnie jed­nak tru­ją śro­do­wi­sko i przy­czy­nia­ją się do efek­tu cie­plar­nia­ne­go. Gene­ty­ka obok poży­tecz­nej wie­dzy dostar­czy­ła metod nie­etycz­ne­go dosko­na­le­nia gatun­ku poprzez eli­mi­na­cję jed­no­stek nie­pa­su­ją­cych do przy­ję­tych wzor­ców. Inter­net uła­twił nam dostęp do infor­ma­cji, ale też dał moż­li­wość sze­rze­nia nie­na­wi­ści. Za dal­szy postęp być może przyj­dzie nam zapła­cić jesz­cze więk­szą cenę. Mogąc zmie­niać czło­wie­ka, dążąc do coraz więk­szej dosko­na­ło­ści, być może wyj­dzie­my poza wszel­kie zna­ne nam hory­zon­ty wyobraź­ni, za któ­ry­mi może nas cze­kać życie wspa­nia­łe, albo też ziści się jed­na z naj­gor­szych anty­uto­pii, jakiej nawet naj­bar­dziej kre­atyw­ni wizjo­ne­rzy nie prze­wi­dzie­li. A może cze­ka nas tro­chę jed­ne­go i drugiego.

To, w jaki spo­sób poto­czy się roz­wój ludz­ko­ści i jaka będzie kon­dy­cja czło­wie­ka w bliż­szej lub dal­szej przy­szło­ści, zale­ży od naszych dzi­siej­szych dzia­łań, rów­nież od tego, w jakim stop­niu roz­trop­nie i roz­sąd­nie będzie­my podej­mo­wa­li kolej­ne kro­ki w dro­dze do przy­szło­ści. Stąd wraz z roz­wo­jem wie­lu tech­no­lo­gii, zwłasz­cza takich jak nano­tech­no­lo­gia, bio­tech­no­lo­gia, infor­ma­ty­ka ze sztucz­ną inte­li­gen­cją czy neu­ro­nau­ki, musi iść ade­kwat­na reflek­sja filo­zo­ficz­no-etycz­na nad ich wpły­wem na nasze życie.

W ostat­nim w tym roku nume­rze „Filo­zo­fuj!” spró­bu­je­my zasta­no­wić się nad ideą i ewen­tu­al­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi zmia­ny natu­ry czło­wie­ka za pomo­cą inge­ren­cji tech­no­lo­gicz­nej. Pro­blem ten szcze­gól­nie jest ana­li­zo­wa­ny przez ruch filo­zo­ficz­no-kul­tu­ro­wy (cza­sem tro­chę ide­olo­gicz­ny) zwa­ny trans­hu­ma­ni­zmem. Trans­hu­ma­ni­ści, mając do dys­po­zy­cji osią­gnię­cia nauki, chcą zapro­jek­to­wać nowe­go, dosko­na­łe­go czło­wie­ka, wyzwo­lo­ne­go od cho­rób, nie­wie­dzy czy cier­pie­nia. Uzna­ją, że tyl­ko poprzez ści­słą sym­bio­zę czło­wie­ka z tech­no­lo­gią moż­li­we jest znie­sie­nie ludz­kich nie­do­sko­na­ło­ści. Nasi auto­rzy pochy­lą się nad wyzwa­nia­mi, jakie sta­wia przed nami trans­hu­ma­nizm, roz­wa­żą jego czę­sto nie­jed­no­rod­ne per­spek­ty­wy i nur­ty, odno­sić się będą do róż­nych filo­zo­ficz­nych źró­deł tego ruchu, roz­wa­żą też, czy i ewen­tu­al­nie w jakim stop­niu powin­ni­śmy dążyć do zisz­cze­nia się wizji trans­hu­ma­ni­stów. Pod­nie­sio­ne zosta­ną tak­że wąt­pli­wo­ści, czy idą­ce coraz dalej zno­sze­nie naszych ogra­ni­czeń nie pozba­wi nas cze­goś waż­ne­go, np. zdol­no­ści do reflek­sji nad życiem. Czy wraz z wydłu­ża­niem życia nie będzie nam doskwie­rać nuda i nie przy­spo­rzy nam to dodat­ko­wych cier­pień? Czy mody­fi­ka­cje gene­tycz­ne nie są zgub­ną zaba­wą w Boga? Roz­wa­ża­nia nad pozy­tyw­ny­mi i nega­tyw­ny­mi aspek­ta­mi trans­hu­ma­ni­zmu znaj­dzie­cie w czę­ści tema­tycz­nej nume­ru, ale i w naszych sta­łych dzia­łach: sztu­ka argu­men­ta­cji, pro­ble­my etycz­ne w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fia w fil­mie, a tak­że w trans­hu­ma­ni­stycz­nym eks­pe­ry­men­cie myślowym.

Zapra­sza­my zatem do lek­tu­ry i do roz­wa­żań nad przy­szło­ścią ludzkości.

Redak­cja


Zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach Klu­bu „Filo­zo­fuj!”. Rela­cje z dotych­cza­so­wych dys­ku­sji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy