Filozofia w literaturze Ogłoszenia

Pierwsza edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej – zapowiedź

konkurs fantastyka naukowa
Polska Fundacja Fantastyki Naukowej ogłasza nabór opowiadań na konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej, napisanych przez debiutantów. Literatura fantastycznonaukowa ma szczególny udział w upowszechnianiu filozofowania, bowiem pełna jest eksperymentów myślowych i bogata w treści filozoficzne.

Zapisz się do naszego newslettera

W konkur­sie PFFN może wziąć udzi­ał każdy autor, który ukończył 16 lat i nie opub­likował jeszcze żad­nej książ­ki, lub wydał co najwyżej jed­ną książkę drogą self-pub­lishin­gu.

Ory­gi­nalne opowiadanie, nigdzie dotąd niepub­likowane, musi być w znaczą­cym stop­niu oparte na fun­damen­cie obow­iązu­ją­cych praw, teorii albo prog­noz naukowych, bądź na ich log­icznym rozwinię­ciu, zgod­nym ze współczes­ną wiedzą naukową.

Prace konkur­sowe, liczące od 15 000 do 50 000 znaków (ze spac­ja­mi) należy wysyłać drogą elek­tron­iczną na adres mailowy: konkurs@pffn.org.pl. Ter­min nadsyła­nia: od 30 czer­w­ca do 31 sierp­nia 2020 roku. Pełny reg­u­lamin oraz niezbędne for­mu­la­rze znaleźć moż­na na stron­ie pffn.org.pl.

Ogłosze­nie wyników nastąpi do 15 sty­cz­nia 2021 roku.

Najlep­sze utwory – od jed­nego do pię­ciu – zostaną opub­likowane w antologii Fun­dacji. Zwycięz­cy, oprócz egzem­plarza wydanego zbioru, otrzy­ma­ją nagrody rzec­zowe oraz pamiątkowe dyplomy.

W pier­wszej edy­cji konkur­su tek­sty oceni jury w składzie:
– dr Michał Chole­wa (infor­matyk, lau­re­at nagrody im. Janusza Zajd­la),
– dr Weroni­ka Śli­wa (astronom, kierown­ik plan­e­tar­i­um Cen­trum Nau­ki Kopernik),
– dr Sebas­t­ian Szy­mańs­ki (filo­zof i etyk, pra­cown­ik lab­o­ra­to­ri­um Tech­no-Human­isty­ki UW),
– Michał Cetnarows­ki (kry­tyk lit­er­ac­ki, redak­tor „Nowej Fan­tasty­ki”),
– Kamil Muzy­ka (spec­jal­ista prawa kos­micznego).


Pol­s­ka Fun­dac­ja Fan­tasty­ki Naukowej – powstała z inic­jaty­wy miłośników pol­skiej fan­tasty­ki naukowej, ma na celu jej pop­u­laryza­cję zarówno w kra­ju, jak i za granicą. Jed­nocześnie Fun­dac­ja chce pro­mować pol­s­kich twór­ców (pis­arzy, grafików, muzyków, autorów gier kom­put­erowych, fab­u­larnych i plan­szowych) oraz orga­ni­zować spotka­nia z pis­arza­mi oraz eksper­ta­mi, aby przy­bliżać zagad­nienia poruszane w fan­tastyce naukowej, a tym samym propagować gatunek oraz samą naukę. Jed­ną z prze­jawów tej akty­wnoś­ci będzie coroczny konkurs lit­er­ac­ki dla debi­u­tan­tów, mają­cy na celu „wyław­iać” nowe tal­en­ty.

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Pro­fil na Face­booku

 

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy