Filozofia w literaturze Ogłoszenia

Pierwsza edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej – zapowiedź

konkurs fantastyka naukowa
Polska Fundacja Fantastyki Naukowej ogłasza nabór opowiadań na konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej, napisanych przez debiutantów. Literatura fantastycznonaukowa ma szczególny udział w upowszechnianiu filozofowania, bowiem pełna jest eksperymentów myślowych i bogata w treści filozoficzne.

Zapisz się do naszego newslettera

W kon­kur­sie PFFN może wziąć udział każ­dy autor, któ­ry ukoń­czył 16 lat i nie opu­bli­ko­wał jesz­cze żad­nej książ­ki, lub wydał co naj­wy­żej jed­ną książ­kę dro­gą self-publi­shin­gu.

Ory­gi­nal­ne opo­wia­da­nie, nigdzie dotąd nie­pu­bli­ko­wa­ne, musi być w zna­czą­cym stop­niu opar­te na fun­da­men­cie obo­wią­zu­ją­cych praw, teo­rii albo pro­gnoz nauko­wych, bądź na ich logicz­nym roz­wi­nię­ciu, zgod­nym ze współ­cze­sną wie­dzą naukową.

Pra­ce kon­kur­so­we, liczą­ce od 15 000 do 50 000 zna­ków (ze spa­cja­mi) nale­ży wysy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres mailo­wy: konkurs@pffn.org.pl. Ter­min nad­sy­ła­nia: od 30 czerw­ca do 31 sierp­nia 2020 roku. Peł­ny regu­la­min oraz nie­zbęd­ne for­mu­la­rze zna­leźć moż­na na stro­nie pffn.org.pl.

Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi do 15 stycz­nia 2021 roku.

Naj­lep­sze utwo­ry – od jed­ne­go do pię­ciu – zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w anto­lo­gii Fun­da­cji. Zwy­cięz­cy, oprócz egzem­pla­rza wyda­ne­go zbio­ru, otrzy­ma­ją nagro­dy rze­czo­we oraz pamiąt­ko­we dyplomy.

W pierw­szej edy­cji kon­kur­su tek­sty oce­ni jury w składzie:
– dr Michał Cho­le­wa (infor­ma­tyk, lau­re­at nagro­dy im. Janu­sza Zajdla),
– dr Wero­ni­ka Śli­wa (astro­nom, kie­row­nik pla­ne­ta­rium Cen­trum Nauki Kopernik),
– dr Seba­stian Szy­mań­ski (filo­zof i etyk, pra­cow­nik labo­ra­to­rium Tech­no-Huma­ni­sty­ki UW),
– Michał Cet­na­row­ski (kry­tyk lite­rac­ki, redak­tor „Nowej Fantastyki”),
– Kamil Muzy­ka (spe­cja­li­sta pra­wa kosmicznego).


Pol­ska Fun­da­cja Fan­ta­sty­ki Nauko­wej – powsta­ła z ini­cja­ty­wy miło­śni­ków pol­skiej fan­ta­sty­ki nauko­wej, ma na celu jej popu­la­ry­za­cję zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cą. Jed­no­cze­śnie Fun­da­cja chce pro­mo­wać pol­skich twór­ców (pisa­rzy, gra­fi­ków, muzy­ków, auto­rów gier kom­pu­te­ro­wych, fabu­lar­nych i plan­szo­wych) oraz orga­ni­zo­wać spo­tka­nia z pisa­rza­mi oraz eks­per­ta­mi, aby przy­bli­żać zagad­nie­nia poru­sza­ne w fan­ta­sty­ce nauko­wej, a tym samym pro­pa­go­wać gatu­nek oraz samą naukę. Jed­ną z prze­ja­wów tej aktyw­no­ści będzie corocz­ny kon­kurs lite­rac­ki dla debiu­tan­tów, mają­cy na celu „wyła­wiać” nowe talenty.

Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Pro­fil na Facebooku

 

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy