Akcje Aktualności Konkursy

Popularnofilozoficzna książka roku według czytelników magazynu „Filozofuj!” – wyniki plebiscytu

Jesteście ciekawi, co czytali w zeszłym roku fani „Filozofuj!”? Mamy już wyniki plebiscytu na popularnofilozoficzną książkę roku!

Zapisz się do naszego newslettera

ple­bi­scy­cie moż­na było zgła­szać pol­skie i zagra­nicz­ne książ­ki popu­lar­ne z dzie­dzi­ny filo­zo­fii, któ­re uka­za­ły się w 2020 roku.

Oto typy naszych Czy­tel­ni­ków (wszyst­kie uzy­ska­ły ex aequo 1. miejsce):

  • Wil­liam B. Irva­ne, Wyzna­nie Stoika
  • Michał Hel­ler, Uchwy­cić przemijanie
  • Marek Dobrze­niec­ki, Ukry­tość i Wcie­le­nie. Teistycz­na odpo­wiedź na argu­ment Joh­na L. Schel­len­ber­ga za nie­ist­nie­niem Boga
  • Mark Fisher, Realizm kapi­ta­li­stycz­ny. Czy nie ma alternatywy?
  • Marie Robert, Jak żyć? Porad­nik dla nieogarnietych
  • Urszu­la Wol­ska, Tera­pia filo­zo­ficz­na – od umi­ło­wa­nia mądro­ści do dobre­go i speł­nio­ne­go życia, t. 4
  • Artur Andrze­juk, Tomasz z Akwi­nu jako psycholog
  • Robert Plo­min, Matry­ca
  • Ryszard Legut­ko, Filo­zo­fia pre­so­kra­ty­ków Od Tale­sa do Demokryta

W kolej­nych dniach przed­sta­wi­my Wam bli­żej 2 wybra­ne książ­ki z powyż­szej listy i 1 pozy­cję od reakcji.

Tak, jak zapo­wia­da­li­śmy, roz­lo­so­wa­li­śmy też wśród uczest­ni­ków 3 nagro­dy książ­ko­we – filo­zo­ficz­ne nowo­ści wydaw­ni­cze. 3 egzem­pla­rze książ­ki Bar­to­sza Broż­ka, Micha­ła Hel­le­ra i Jerze­go Stel­ma­cha, Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty dzię­ki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press tra­fią do: Mate­usza Par­chi­mo­wi­cza, Seba­stia­na Sto­kło­sy i Rado­sła­wa Gaczo­ła. Gratulujemy!

Książ­kę tę, któ­ra pre­mie­rę będzie mia­ła już 18 lute­go, obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy