Dział marketingu Edukacja filozoficzna Lekcja filozofii Scenariusze lekcji

Promocja na podręcznik „Źródła mądrości” razem z dodatkami

Jako że dostęp do Źródeł Mądrości powinien być powszechny, ruszamy z promocją podręcznika o wspomnianym tytule.

Źró­dła mądro­ści to przy­jem­ny i lek­ko­straw­ny pod­ręcz­nik do filo­zo­fii dla liceum i tech­ni­kum, dosto­so­wa­ny do naj­now­szej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej. Co istot­ne, pod­ręcz­nik ten pod­po­wia­da w jaki spo­sób popro­wa­dzić inte­re­su­ją­cą nar­ra­cję wokół pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych, oraz zachę­ca do pro­wa­dze­nia docie­kań na wła­sną rękę. War­to też wspo­mnieć, że razem z pod­ręcz­ni­kiem stwo­rzy­li­śmy do nie­go sieć dodat­ków, uła­twia­ją­cych pro­wa­dze­nie zajęć i wyko­rzy­sta­nie zawar­tych w nim informacji.

Lista ele­men­tów pakie­tu „Źró­dła mądrości”:

Pro­mo­cja trwa od 29.06.21 do 07.07.21

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy