Filozofia w szkole

Materiały dydaktyczne do podręcznika „Źródła mądrości”

Jesienią nakładem Wydawnictwa Academicon i pod patronatem magazynu „Filozofuj!” powstał podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dostosowany do najnowszej podstawy programowej. Nadszedł czas na udostępnienie materiałów dydaktycznych do podręcznika.

O podręczniku

Auto­rem pierw­szej czę­ści pod­ręcz­ni­ka jest prof. Jacek Woj­ty­siak, zna­ny i cenio­ny filo­zof aka­de­mic­ki, autor wie­lu ksią­żek, czło­nek rady nauko­wej maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, świet­ny dydak­tyk, z dużym sta­żem nauczy­ciel­skim w szko­le, współ­twór­ca obec­nie obo­wią­zu­ją­cej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej do filo­zo­fii w zakre­sie pod­sta­wo­wym dla liceum i tech­ni­kum (z 30 stycz­nia 2018). Zale­tą pod­ręcz­ni­ka Źró­dła mądro­ści jest inte­re­su­ją­ca, spój­na i poto­czy­sta nar­ra­cja, któ­rą pro­wa­dzi autor oraz poda­nie cie­ka­wych infor­ma­cji uzu­peł­nia­ją­cych bez nad­mia­ro­wych tre­ści. Do każ­dej lek­cji dołą­czo­ne są pro­po­zy­cje lek­tur uzu­peł­nia­ją­cych i posze­rza­ją­cych wie­dzę oraz dwo­ja­kie­go rodza­ju zada­nia: 1) spraw­dza­ją­ce wia­do­mo­ści naby­te w trak­cie lek­cji oraz 2) skła­nia­ją­ce do filo­zo­fo­wa­nia na wła­sną rękę.

 


 

zrodla_madrosci_baner 1
zrodla_madrosci_baner 3
zrodla_madrosci_baner 2
zrodla_madrosci_baner 1 zrodla_madrosci_baner 3 zrodla_madrosci_baner 2

 


 

Zamów podręcznik teraz


Pod­ręcz­nik zawie­ra też wszyst­kie tek­sty źró­dło­we wymie­nio­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej (obo­wiąz­ko­we i opcjo­nal­ne). Są one – podob­nie jak lek­cje z pierw­szej czę­ści pod­ręcz­ni­ka – zaopa­trzo­ne w zada­nia inspi­ru­ją­ce do samo­dziel­ne­go myśle­nia. Zarów­no tek­sty źró­dło­we, jak i zada­nia przy­go­to­wał dr Mar­cin Iwa­nic­ki – cenio­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki, sta­ły współ­pra­cow­nik maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, entu­zja­sta edu­ka­cji filozoficznej.

Wię­cej na temat same­go pod­ręcz­ni­ka prze­czy­ta­cie > tutaj.

Dodatki

Pod koniec paź­dzier­ni­ka uru­cho­mi­li­śmy kurs e‑learningowy, w ramach któ­re­go moż­na obej­rzeć fil­mi­ki przed­sta­wia­ją­ce poszcze­gól­ne lek­cje zawar­te w pod­ręcz­ni­ku (zrodla-madrosci.pl). W tym momen­cie udo­stęp­nia­my kom­plet tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów dydak­tycz­nych do pod­ręcz­ni­ka: pro­gram naucza­nia, plan dydak­tycz­ny i plan wyni­ko­wy. Ufa­my, że uła­twią one Nauczy­cie­lom pra­cę z pod­ręcz­ni­kiem. W naj­bliż­szych dniach doda­my do tego zesta­wu jesz­cze dwie przy­kła­do­we lek­cje z pogramu.

Czym cha­rak­te­ry­zy­je się Pro­gram? Przyj­mu­je się w nim kon­cep­cję naucza­nia filo­zo­fii jako dys­ku­to­wa­nia pro­ble­mów oraz wdra­ża­nia do obco­wa­nia ze spe­cy­ficz­ny­mi dzie­ła­mi kul­tu­ry nie zaś jako prze­ko­ny­wa­nia do okre­ślo­ne­go świa­to­po­glą­du czy też jako wykła­da­nia okre­ślo­nej doktryny.

Jak piszą twór­cy Programu:

w naucza­niu filo­zo­fii nie cho­dzi bowiem o to, by uczeń stał się wyznaw­cą okre­ślo­ne­go świa­to­po­glą­du (np. reli­gij­ne­go czy scjen­ty­stycz­ne­go) lub zwo­len­ni­kiem okre­ślo­nej dok­try­ny filo­zo­ficz­nej (np. mate­ria­lizm czy dualizm psy­cho­fi­zycz­ny), lecz by umiał dostrze­gać i roz­pa­try­wać pro­ble­my filo­zo­ficz­ne – zarów­no w aspek­cie mery­to­rycz­nym (pyta­nia, odpo­wie­dzi, tezy, argu­men­ty, oce­na logicz­na wypo­wie­dzi), jak i ogól­no­kul­tu­ro­wym (np. filo­zo­fia jako inspi­ra­cja do twór­czo­ści arty­stycz­nej i róż­no­ra­kich postaw życio­wych). Umie­jęt­ność iden­ty­fi­ko­wa­nia i kry­tycz­ne­go roz­pa­try­wa­nia pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych sta­no­wi pod­sta­wę nie­do­gma­tycz­ne­go wybo­ru okre­ślo­nej dok­try­ny filo­zo­ficz­nej oraz pozwa­la świa­do­mie kształ­to­wać wła­sny światopogląd.

Pro­gram ponad­to hoł­du­je idei naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go (holi­stycz­ne­go). Jak bowiem prze­ko­nu­ją autorzy:

kształ­ce­nie filo­zo­ficz­ne powin­no obej­mo­wać wszyst­kie isto­at­ne wymia­ry, funk­cje i pro­ce­sy edu­ka­cyj­ne. Pro­gram zakła­da, że reali­za­cja poszcze­gól­nych tema­tów będzie wyma­ga­ła uwzględ­nie­nia wszyst­kich klu­czo­wych funk­cji edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej w szko­le ponadpodstawowej.

W zwiaz­ku z tym pro­po­zy­cja reali­za­cji każ­de­go z wyszcze­gól­nio­nych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej tema­tów będzie uwzględ­niać wszyst­kie czte­ry pod­sta­wo­we funk­cje edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej: 1) poznaw­czą (wyse­lek­cjo­no­wa­na wie­dza z zakre­su filo­zo­fii); 2) prak­tycz­no-logicz­ną (kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści rze­tel­ne­go, kry­tycz­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go myśle­nia oraz jasne­go wyra­ża­nia myśli w dia­lo­gu z inny­mi); 3) prak­tycz­no-wycho­waw­czą (wspo­ma­ga­nie reflek­sji ucznia nad fun­da­men­tal­ny­mi pro­ble­ma­mi świa­to­po­glą­do­wy­mi, w szcze­gól­no­ści aksjo­lo­gicz­ny­mi i etycz­ny­mi, oraz roz­wi­ja­nie wraż­li­wo­ści aksjo­lo­gicz­no-moral­nej i wybra­nych postaw moral­nych); 4) kore­la­cyj­ną (inte­gro­wa­nie wie­dzy z zakre­su róż­nych przed­mio­tów szkol­nych oraz zorien­to­wa­nie na roz­wi­ja­nie uni­wer­sal­nie waż­nych umie­jęt­no­ści i kompetencji.

Pro­gram uzu­peł­nia szcze­gó­łó­wo roz­pi­sa­ny plan dydak­tycz­ny, plan wyni­ko­wy oraz dwa przy­kła­do­we sce­na­riu­sze lek­cji (nr 23 i 24).

O autorach Programu

Jacek Fry­drych – dr nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii; nauczy­ciel mia­no­wa­ny, eks­pert Cen­tral­nej Komi­sji Edu­ka­cyj­nej. W latach 1998–2019 nauczy­ciel aka­de­mic­ki; od 2004 nauczy­ciel filo­zo­fii i ety­ki w III LO im. Unii Lubel­skiej w Lubli­nie. Współ­au­tor pod­sta­wy pro­gra­mo­wej w zakre­sie filo­zo­fii i ety­ki oraz publi­ka­cji: Vade­me­cum Nauczy­cie­la. Wdra­ża­nie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej w szko­le ponad­po­sta­wo­wej. Filo­zo­fia, ety­ka (2019). Autor i reali­za­tor szko­leń dla kon­sul­tan­tów, dorad­ców meto­dycz­nych i nauczy­cie­li (we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Roz­wo­ju Edu­ka­cji). Autor pro­gra­mu naucza­nia: „Filo­zo­fia i literatura”.

Jacek Woj­ty­siak – pro­fe­sor filo­zo­fii; wie­lo­let­ni wykła­dow­ca Wydzia­łu Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II; autor sze­ściu ksią­żek oraz kil­ku­set arty­ku­łów nauko­wych i popu­la­ry­za­tor­skich; kil­ka lat uczył filo­zo­fii w liceum, a do dziś chęt­nie filo­zo­fu­je z mło­dzie­żą, w tym ze swo­imi syna­mi i bra­tan­kiem; tak jak Ary­sto­te­les oraz Imma­nu­el Kant lubi spa­ce­ry w poszu­ki­wa­niu zło­te­go środka.


Poni­żej pre­zen­tu­je­my mate­ria­ły w pli­kach do pobrania.


Pro­gram naucza­nia w for­ma­cie w PDF.


Plan dydak­tycz­ny w for­ma­cie w PDF.


Plan wyni­ko­wy w for­ma­cie w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy