Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z drugiego spotkania krakowskiego Klubu „Filozofuj!”: Bóg wiary i Bóg filozofii [FOTO]

We wtorek 26 stycznia po raz drugi spotkaliśmy się w Krakowie, aby rozmawiać o filozofii. Tak jak poprzednio – gościliśmy w De Revolutionibus. Books&Cafe, gdzie nasz magazyn jest w stałej ofercie księgarskiej. Punktem odniesienia rozmów był aktualny numer „Filozofuj!” poświęcony Bogu i religii.

Zapisz się do naszego newslettera

W poniedzi­ałek 1 lutego 2016 o godz. 11.00 w Radiu Kraków moż­na będzie posłuchać audy­cji o naszym mag­a­zynie. Gość­mi w pro­gramie „Przed hej­nałem” red. Wio­let­ty Gaw­lik-Janusz będą Piotr Bar­tu­la i nasza koleżan­ka redak­cyj­na Aga­ta Dzi­u­ba. Audy­cję moż­na będzie wysłuchać > tutaj.

Spotkanie uświet­nili swo­ją obec­noś­cią wybit­ni polscy filo­zo­fowie w osobach: prof. Jan Woleńs­ki (emery­towany prof. UJ, aktu­al­nie: Wyższa Szkoła Infor­maty­ki i Zarządza­nia w Rzes­zowie), dr hab. Piotr Bar­tu­la (UJ), dr Michał Bizoń (UJ). Spotkanie poprowadz­iła dr Mar­ta Soniewic­ka z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego.

Wywiad z prof. Woleńskim moż­na przeczy­tać w aktu­al­nym numerze oraz tutaj. Dr Bizoń jest zaś stałym współpra­cown­ikiem i autorem sekcji „Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi”.

Stan­dar­d­owo spotkanie składało się z dwóch częś­ci. W pier­wszej kole­jnoś­ci prele­gen­ci odnieśli się do pyta­nia postaw­ionego przez dr Soniewicką: kim jest ateista, jak rozu­mieć taką postawę i właś­ci­wie definiować?Jako pier­wszy głos zabrał prof. Woleńs­ki, który odniósł się częstych określeń, jaki­mi posługu­ją się: ateista – „Wiem, że Bóg nie ist­nieje” lub teista – „Wiem, że Bóg ist­nieje”. Jego zdaniem „dia­beł tkwi” w słowie „wiem”. Nie może­my tego wiedzieć, nie dlat­ego, że to przekracza nasze zdol­noś­ci poz­naw­cze, ale dlat­ego, że to nie może być obiek­tem wiedzy, tak jak jest w przy­pad­ku świa­ta przy­rod­zonego. His­to­ria filo­zofii zna wiele „dowodów” na ist­nie­nie Boga, takich jak dro­gi św. Tomasza, które zdaniem prof. Woleńskiego w isto­cie są sylo­giz­ma­mi. Język teo­log­iczny mówią­cy o Bogu w żaden sposób nie przys­ta­je do języ­ka naukowego. Więk­szość religii przyp­isu­je Bogu włas­noś­ci, które nie mogą być sprawd­zone.

Ludzkie postawy doty­czące ist­nienia bądź nie ist­nienia Boga wynika­ją z przeświad­czeń świato­poglą­dowych. Człowiek wierzą­cy szu­ka potwierdzenia swo­jej wiary, a niewierzą­cy szu­ka potwierdzenia niewiary.

Zdaniem prof. Woleńskiego agnos­ty­cyzm jest poglą­dem czys­to negaty­wnym: nie wiem, czy ist­nieje Bóg, i nie wiem, czy nie ist­nieje. Przy czym ter­min „wiedza” nie ma tu zas­tosowa­nia.

Na zakończe­nie dodał: jestem skłon­ny twierdz­ić, że Boga nie ma. Nie ma bowiem przekonu­ją­cych argu­men­tów za ist­nie­niem Boga.

Dr hab. Piotr Bar­tu­la zaczął od tego, iż uważa się za całkowitego igno­ran­ta z odchyle­niem misty­cznym. Chci­ał być mistykiem, ale bez sukce­su 😉 Przy­wołał postać Simone Weil, którą uważa za postać ateisty­czną sen­su stric­to. To ciekawy przykład na tożsamość tranzy­tową. Prof. Bar­tu­la również czu­je się ateistą, mimo iż Bóg przy­mu­sowo towarzyszy mu od dziecińst­wa.

Z tym samym pytaniem zmierzył się również dr Bizoń, który uważa się – jak to sam określił – za igno­ran­ta w tej kwestii. Kry­tykowane dowody św. Tomasza jemu wyda­ją się całkiem przekonu­jące pod wzglę­dem reto­rycznym. Jed­nak jako fizyk wie, że środowisko fizyków (naukow­ców) nie lubi filo­zofii, bo jest całkowicie nieem­pirycz­na i niedowodli­wa. Przy czym to właśnie fizy­cy nie mają prob­le­mu z dowoda­mi św. Tomasza, ale mają prob­lem z religi­jnoś­cią jako zjawiskiem społecznym.

Dysku­tan­ci odwoły­wali się również do tek­stu red. nacz. „Filo­zo­fuj!” Artu­ra Szut­ty doty­czącego cud­ów i praw przy­rody. Zas­tanaw­iano się, czy warunk­iem uzna­nia czegoś za cud jest wiara, czy da się pogodz­ić wiarę w Boga i wol­ną wolę.

W częś­ci drugiej poświę­conej swo­bod­nej wymi­an­ie myśli między prele­gen­ta­mi a zgro­mad­zoną pub­licznoś­cią padały pyta­nia o postawę ateisty­czną oraz o cuda, które zdomi­nowały znaczą część rozważań.

Na trwa­jące niemal 3 godziny spotkanie przy­było blisko 50 osób. Miła atmos­fera i przy­jazny kli­mat kaw­iarni sprzy­jały roz­mowom. W trak­cie spotka­nia była możli­wość zakupi­enia wszys­t­kich doty­chcza­sowych numerów mag­a­zynu w pro­mo­cyjnych cenach. Warto w tym miejs­cu dodać, iż w kaw­iarni De Rev­oluion­ibus „Filo­zo­fuj!” zna­j­du­je się w stałej ofer­cie.

Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Mał­gorza­ta Kop­ci­uch


Przez to Wasze całe spotkanie wczo­raj zamówiłem sześ­ciopak papierowych wydań. Mam jed­nak nadzieję, że przesył­ka nie dojdzie zbyt szy­bko, bo nie zdam sesji. Tym bardziej że już wypoży­czyłem „Granice niewiary”.

Ogól­nie brawa za inic­jaty­wę i powodzenia w przyszłoś­ci.

Jakub Krzy­wolak @ Face­book


Zob. relacje z innych spotkań Klubu „Filozofuj!”


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy