Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z drugiego spotkania krakowskiego Klubu „Filozofuj!”: Bóg wiary i Bóg filozofii [FOTO]

We wtorek 26 stycznia po raz drugi spotkaliśmy się w Krakowie, aby rozmawiać o filozofii. Tak jak poprzednio – gościliśmy w De Revolutionibus. Books&Cafe, gdzie nasz magazyn jest w stałej ofercie księgarskiej. Punktem odniesienia rozmów był aktualny numer „Filozofuj!” poświęcony Bogu i religii.

Zapisz się do naszego newslettera

W ponie­dzia­łek 1 lute­go 2016 o godz. 11.00 w Radiu Kra­ków moż­na będzie posłu­chać audy­cji o naszym maga­zy­nie. Gość­mi w pro­gra­mie „Przed hej­na­łem” red. Wio­let­ty Gaw­lik-Janusz będą Piotr Bar­tu­la i nasza kole­żan­ka redak­cyj­na Aga­ta Dziu­ba. Audy­cję moż­na będzie wysłu­chać > tutaj.

Spo­tka­nie uświet­ni­li swo­ją obec­no­ścią wybit­ni pol­scy filo­zo­fo­wie w oso­bach: prof. Jan Woleń­ski (eme­ry­to­wa­ny prof. UJ, aktu­al­nie: Wyż­sza Szko­ła Infor­ma­ty­ki i Zarzą­dza­nia w Rze­szo­wie), dr hab. Piotr Bar­tu­la (UJ), dr Michał Bizoń (UJ). Spo­tka­nie popro­wa­dzi­ła dr Mar­ta Sonie­wic­ka z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go.

Wywiad z prof. Woleń­skim moż­na prze­czy­tać w aktu­al­nym nume­rze oraz tutaj. Dr Bizoń jest zaś sta­łym współ­pra­cow­ni­kiem i auto­rem sek­cji „Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi”.

Stan­dar­do­wo spo­tka­nie skła­da­ło się z dwóch czę­ści. W pierw­szej kolej­no­ści pre­le­gen­ci odnie­śli się do pyta­nia posta­wio­ne­go przez dr Sonie­wic­ką: kim jest ate­ista, jak rozu­mieć taką posta­wę i wła­ści­wie definiować?Jako pierw­szy głos zabrał prof. Woleń­ski, któ­ry odniósł się czę­stych okre­śleń, jaki­mi posłu­gu­ją się: ate­ista – „Wiem, że Bóg nie ist­nie­je” lub teista – „Wiem, że Bóg ist­nie­je”. Jego zda­niem „dia­beł tkwi” w sło­wie „wiem”. Nie może­my tego wie­dzieć, nie dla­te­go, że to prze­kra­cza nasze zdol­no­ści poznaw­cze, ale dla­te­go, że to nie może być obiek­tem wie­dzy, tak jak jest w przy­pad­ku świa­ta przy­ro­dzo­ne­go. Histo­ria filo­zo­fii zna wie­le „dowo­dów” na ist­nie­nie Boga, takich jak dro­gi św. Toma­sza, któ­re zda­niem prof. Woleń­skie­go w isto­cie są sylo­gi­zma­mi. Język teo­lo­gicz­ny mówią­cy o Bogu w żaden spo­sób nie przy­sta­je do języ­ka nauko­we­go. Więk­szość reli­gii przy­pi­su­je Bogu wła­sno­ści, któ­re nie mogą być spraw­dzo­ne.

Ludz­kie posta­wy doty­czą­ce ist­nie­nia bądź nie ist­nie­nia Boga wyni­ka­ją z prze­świad­czeń świa­to­po­glą­do­wych. Czło­wiek wie­rzą­cy szu­ka potwier­dze­nia swo­jej wia­ry, a nie­wie­rzą­cy szu­ka potwier­dze­nia nie­wia­ry.

Zda­niem prof. Woleń­skie­go agno­sty­cyzm jest poglą­dem czy­sto nega­tyw­nym: nie wiem, czy ist­nie­je Bóg, i nie wiem, czy nie ist­nie­je. Przy czym ter­min „wie­dza” nie ma tu zasto­so­wa­nia.

Na zakoń­cze­nie dodał: jestem skłon­ny twier­dzić, że Boga nie ma. Nie ma bowiem prze­ko­nu­ją­cych argu­men­tów za ist­nie­niem Boga.

Dr hab. Piotr Bar­tu­la zaczął od tego, iż uwa­ża się za cał­ko­wi­te­go igno­ran­ta z odchy­le­niem mistycz­nym. Chciał być misty­kiem, ale bez suk­ce­su 😉 Przy­wo­łał postać Simo­ne Weil, któ­rą uwa­ża za postać ate­istycz­ną sen­su stric­to. To cie­ka­wy przy­kład na toż­sa­mość tran­zy­to­wą. Prof. Bar­tu­la rów­nież czu­je się ate­istą, mimo iż Bóg przy­mu­so­wo towa­rzy­szy mu od dzie­ciń­stwa.

Z tym samym pyta­niem zmie­rzył się rów­nież dr Bizoń, któ­ry uwa­ża się – jak to sam okre­ślił – za igno­ran­ta w tej kwe­stii. Kry­ty­ko­wa­ne dowo­dy św. Toma­sza jemu wyda­ją się cał­kiem prze­ko­nu­ją­ce pod wzglę­dem reto­rycz­nym. Jed­nak jako fizyk wie, że śro­do­wi­sko fizy­ków (naukow­ców) nie lubi filo­zo­fii, bo jest cał­ko­wi­cie nie­em­pi­rycz­na i nie­do­wo­dli­wa. Przy czym to wła­śnie fizy­cy nie mają pro­ble­mu z dowo­da­mi św. Toma­sza, ale mają pro­blem z reli­gij­no­ścią jako zja­wi­skiem spo­łecz­nym.

Dys­ku­tan­ci odwo­ły­wa­li się rów­nież do tek­stu red. nacz. „Filo­zo­fuj!” Artu­ra Szut­ty doty­czą­ce­go cudów i praw przy­ro­dy. Zasta­na­wia­no się, czy warun­kiem uzna­nia cze­goś za cud jest wia­ra, czy da się pogo­dzić wia­rę w Boga i wol­ną wolę.

W czę­ści dru­giej poświę­co­nej swo­bod­nej wymia­nie myśli mię­dzy pre­le­gen­ta­mi a zgro­ma­dzo­ną publicz­no­ścią pada­ły pyta­nia o posta­wę ate­istycz­ną oraz o cuda, któ­re zdo­mi­no­wa­ły zna­czą część roz­wa­żań.

Na trwa­ją­ce nie­mal 3 godzi­ny spo­tka­nie przy­by­ło bli­sko 50 osób. Miła atmos­fe­ra i przy­ja­zny kli­mat kawiar­ni sprzy­ja­ły roz­mo­wom. W trak­cie spo­tka­nia była moż­li­wość zaku­pie­nia wszyst­kich dotych­cza­so­wych nume­rów maga­zy­nu w pro­mo­cyj­nych cenach. War­to w tym miej­scu dodać, iż w kawiar­ni De Revo­lu­io­ni­bus „Filo­zo­fuj!” znaj­du­je się w sta­łej ofer­cie.

Mał­go­rza­ta Kop­ciuch


No Sli­de Found In Sli­der.

Fot. Mał­go­rza­ta Kop­ciuch


Przez to Wasze całe spo­tka­nie wczo­raj zamó­wi­łem sze­ścio­pak papie­ro­wych wydań. Mam jed­nak nadzie­ję, że prze­sył­ka nie doj­dzie zbyt szyb­ko, bo nie zdam sesji. Tym bar­dziej że już wypo­ży­czy­łem „Gra­ni­ce nie­wia­ry”.

Ogól­nie bra­wa za ini­cja­ty­wę i powo­dze­nia w przy­szło­ści.

Jakub Krzy­wo­lak @ Face­bo­ok


Zob. relacje z innych spotkań Klubu „Filozofuj!”


Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy