Etyka Relacje i reportaże

Relacja ze spotkania autorskiego z dr Nataszą Szuttą

6 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie autorskie poświęcone najnowszej książce dr Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy gdańskiego Klubu „Filozofuj!” oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Zachęcamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Wywiad z dr Nata­szą Szut­tą nt. książki.


W tym roku Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con posze­rzy­ło swo­ją ofer­tę wydaw­ni­czą o obszer­ną mono­gra­fię poświę­co­ną ety­ce cnót i cha­rak­te­ro­wi moral­ne­mu (dru­gi tom serii Stu­dia z Teo­rii Ety­ki). Czy ist­nie­je coś, co zwie­my moral­nym cha­rak­te­rem i cno­tą? sta­no­wi waż­ną pozy­cję doty­czą­cą współ­cze­snej dys­ku­sji mię­dzy ety­ka­mi cnót a zwo­len­ni­ka­mi sytu­acjo­ni­zmu. Na pyta­nie posta­wio­ne w tytu­le książ­ki Autor­ka odpo­wia­da twier­dzą­co, poda­jąc licz­ne argu­men­ty. Zapre­zen­to­wa­ła je pod­czas spo­tka­nia w for­mie popu­lar­ne­go wykładu.

Na począt­ku autor­ka przed­sta­wi­ła uczest­ni­kom spo­tka­nia ogól­ny zarys swo­jej książ­ki. Jej pierw­sza część zosta­ła poświę­co­na ogól­nej cha­rak­te­ry­sty­ce ety­ki cnót. W dru­giej zapre­zen­to­wa­ła i poda­ła ana­li­zie sytu­acjo­ni­stycz­ną kry­ty­kę tego nur­tu. Trze­cia część zosta­ła poświę­co­na odpie­ra­niu zarzu­tów sytu­acjo­ni­stów. W wykła­dzie pro­mu­ją­cym książ­kę Autor­ka skon­cen­tro­wa­ła się na obro­nie moral­ne­go cha­rak­te­ru, któ­re­go ist­nie­nie kwe­stio­nu­ją sytuacjoniści.

Pod­wa­ża­ją oni to, że mamy wpływ na nasze dzia­ła­nia i może­my kształ­to­wać nasz cha­rak­ter moral­ny. Ich zda­niem ludzie są zewną­trz­ste­row­ni, tzn. ich zacho­wa­nia są zde­ter­mi­no­wa­ne przez nie­za­leż­ne od nich oko­licz­no­ści, w któ­rych sta­wia ich los. Nata­sza Szut­ta argu­men­to­wa­ła, że my sami może­my kształ­to­wać nasze dys­po­zy­cje moral­ne, a wyklu­cze­nie wpły­wu czyn­ni­ków pod­mio­to­wych (cele, moty­wa­cje, prze­ko­na­nia, dys­po­zy­cje itp.) w ludz­kim zacho­wa­niu jest nieuzasadnione.Autor­ka zapre­zen­to­wa­ła wie­le eks­pe­ry­men­tów (m.in. Mil­gra­ma, Zim­bar­dy, Dar­leya-Bat­so­na), na któ­re powo­łu­ją się sytu­acjo­ni­ści w kry­ty­ce ety­ki cnót, udo­wad­nia­jąc wpływ czyn­ni­ków zewnętrz­nych na moral­ne zacho­wa­nie. Zwró­ci­ła jed­nak uwa­gę, że wśród bada­nych zawsze obec­na była gru­pa osób, któ­ra zacho­wy­wa­ła się ina­czej niż więk­szość, a to ozna­cza, że na ich zacho­wa­nie mia­ła wpływ nie tyle sytu­acja, co jej kon­strukt – czy­li to, w jaki spo­sób jest ona widzia­na przez badanych.

We współ­cze­snej psy­cho­lo­gii domi­nu­ją obec­nie inte­rak­cjo­ni­stycz­ne kon­cep­cje oso­bo­wo­ści, takie jak m.in. kogni­tyw­no-afek­tyw­ny sys­tem oso­bo­wo­ści (W. Mischel, Y. Sho­da). Zgod­nie z tą kon­cep­cją czło­wiek w indy­wi­du­al­ny, dla sie­bie cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób odko­do­wu­je cały sys­tem infor­ma­cji, któ­ry docie­ra do nie­go z oto­cze­nia. Zacho­wa­nie jest efek­tem inte­rak­cji róż­nych ele­men­tów, w skład któ­rych wcho­dzą nie tyl­ko dane z oto­cze­nia, ale też cele, war­to­ści, prze­ko­na­nia, wspo­mnie­nia itd., któ­re skła­da­ją się na naszą indy­wi­du­al­ną toż­sa­mość. Pod­pie­ra­jąc się dany­mi empi­rycz­ny­mi na temat zdol­ność samo­kon­tro­li, Autor­ka prze­ko­ny­wa­ła, że przy­naj­mniej nie­któ­re ele­men­ty tej zło­żo­nej struk­tu­ry mogą być kształ­to­wa­ne przez czło­wie­ka, co pozwa­la na obro­nę idei dosko­na­le­nia moral­ne­go cha­rak­te­ru, któ­rą zale­ca­ją ety­cy cnót.

Po wykła­dzie roz­po­czę­ła się bar­dzo oży­wio­na dys­ku­sja, w trak­cie któ­rej poru­sza­no m.in. kwe­stię rela­cji ety­ki cnót i ety­ki zasad (uty­li­ta­ry­zmu i deon­to­lo­gii), uza­sad­nie­nia ety­ki cnót i jej prak­tycz­no­ści, kon­sump­cjo­ni­zmu oraz zasto­so­wa­niu ety­ki cnót do bio­ety­ki, szcze­gól­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z trans­hu­ma­ni­zmem, powsta­wa­niem istot humanoidalnych. 

Alicja Kajtanowska


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj. Relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!” > tutaj.


Nata­sza Szut­ta – dok­tor, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Spe­cja­li­zu­je się w ety­ce, meta­ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Autor­ka wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, m.in. mono­gra­fii Współ­cze­sna ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka ksią­żek Współ­cze­sna ety­ka cnót: moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia (War­sza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszu­ki­wa­niu moral­ne­go cha­rak­te­ru (Lublin 2015). Zwią­za­na z cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym „Filo­zo­fuj!”, w któ­rym pro­wa­dzi sta­ły dział „Ety­ka w literaturze”.


Partner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy