Etyka Relacje i reportaże

Relacja ze spotkania autorskiego z dr Nataszą Szuttą

6 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie autorskie poświęcone najnowszej książce dr Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy gdańskiego Klubu „Filozofuj!” oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Zachęcamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Zapisz się do naszego newslettera

Wywiad z dr Nataszą Szut­tą nt. książ­ki.


W tym roku Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con posz­erzyło swo­ją ofer­tę wydawniczą o obsz­erną mono­grafię poświę­coną etyce cnót i charak­terowi moral­ne­mu (dru­gi tom serii Stu­dia z Teorii Ety­ki). Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą? stanowi ważną pozy­cję doty­czącą współczes­nej dyskusji między etyka­mi cnót a zwolen­nika­mi sytu­acjoniz­mu. Na pytanie postaw­ione w tytule książ­ki Autor­ka odpowia­da twierdzą­co, poda­jąc liczne argu­men­ty. Zaprezen­towała je pod­czas spotka­nia w formie pop­u­larnego wykładu.

Na początku autor­ka przed­staw­iła uczest­nikom spotka­nia ogól­ny zarys swo­jej książ­ki. Jej pier­wsza część została poświę­cona ogól­nej charak­terystyce ety­ki cnót. W drugiej zaprezen­towała i podała anal­izie sytu­acjon­isty­czną kry­tykę tego nur­tu. Trze­cia część została poświę­cona odpiera­niu zarzutów sytu­acjon­istów. W wykładzie pro­mu­ją­cym książkę Autor­ka skon­cen­trowała się na obronie moral­nego charak­teru, którego ist­nie­nie kwes­t­ionu­ją sytu­acjoniś­ci.

Pod­waża­ją oni to, że mamy wpływ na nasze dzi­ała­nia i może­my ksz­tał­tować nasz charak­ter moral­ny. Ich zdaniem ludzie są zewnątrzs­terowni, tzn. ich zachowa­nia są zde­ter­mi­nowane przez nieza­leżne od nich okolicznoś­ci, w których staw­ia ich los. Natasza Szut­ta argu­men­towała, że my sami może­my ksz­tał­tować nasze dys­pozy­c­je moralne, a wyk­lucze­nie wpły­wu czyn­ników pod­miotowych (cele, motywac­je, przeko­na­nia, dys­pozy­c­je itp.) w ludzkim zachowa­niu jest nieuza­sad­nione.


IR1A8004
IR1A7967
IR1A8083
IR1A8114
IR1A8241
IR1A8231
IR1A8198
IR1A8139
IR1A8147
IR1A8087
IR1A8015
IR1A8073
IR1A7978
IR1A7969
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Autor­ka zaprezen­towała wiele ekspery­men­tów (m.in. Mil­gra­ma, Zim­bardy, Dar­leya-Bat­sona), na które powołu­ją się sytu­acjoniś­ci w kry­tyce ety­ki cnót, udowad­ni­a­jąc wpływ czyn­ników zewnętrznych na moralne zachowanie. Zwró­ciła jed­nak uwagę, że wśród badanych zawsze obec­na była gru­pa osób, która zachowywała się inaczej niż więk­szość, a to oznacza, że na ich zachowanie miała wpływ nie tyle sytu­ac­ja, co jej kon­strukt – czyli to, w jaki sposób jest ona widziana przez badanych.

We współczes­nej psy­chologii domin­u­ją obec­nie inter­akcjon­isty­czne kon­cepc­je osobowoś­ci, takie jak m.in. kog­ni­ty­wno-afek­ty­wny sys­tem osobowoś­ci (W. Mis­chel, Y. Sho­da). Zgod­nie z tą kon­cepcją człowiek w indy­wid­u­al­ny, dla siebie charak­terysty­czny sposób odkodowu­je cały sys­tem infor­ma­cji, który dociera do niego z otoczenia. Zachowanie jest efek­tem inter­akcji różnych ele­men­tów, w skład których wchodzą nie tylko dane z otoczenia, ale też cele, wartoś­ci, przeko­na­nia, wspom­nienia itd., które składa­ją się na naszą indy­wid­u­al­ną tożsamość. Pod­pier­a­jąc się dany­mi empiryczny­mi na tem­at zdol­ność samokon­troli, Autor­ka przekony­wała, że przy­na­jm­niej niek­tóre ele­men­ty tej złożonej struk­tu­ry mogą być ksz­tał­towane przez człowieka, co pozwala na obronę idei doskonale­nia moral­nego charak­teru, którą zale­ca­ją ety­cy cnót.

Po wykładzie rozpoczęła się bard­zo oży­wiona dyskus­ja, w trak­cie której poruszano m.in. kwest­ię relacji ety­ki cnót i ety­ki zasad (utyl­i­taryz­mu i deon­tologii), uza­sad­nienia ety­ki cnót i jej prak­ty­cznoś­ci, kon­sumpcjoniz­mu oraz zas­tosowa­niu ety­ki cnót do bioe­ty­ki, szczegól­nie prob­lemów związanych z tran­shu­man­izmem, pow­stawaniem istot humanoidal­nych.   

Alicja Kajtanowska


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj. Relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!” > tutaj.


Natasza Szut­ta – dok­tor, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Spec­jal­izu­je się w etyce, metae­tyce i psy­chologii moral­noś­ci. Autor­ka wielu pub­likacji naukowych, m.in. mono­grafii Współczes­na ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka książek Współczes­na ety­ka cnót: możli­woś­ci i ograniczenia (Warsza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszuki­wa­niu moral­nego charak­teru (Lublin 2015). Związana z cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym „Filo­zo­fuj!”, w którym prowadzi stały dzi­ał „Ety­ka w lit­er­aturze”.


Partner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy