Etyka Relacje i reportaże

Relacja ze spotkania autorskiego z dr Nataszą Szuttą

6 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie autorskie poświęcone najnowszej książce dr Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy gdańskiego Klubu „Filozofuj!” oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Zachęcamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Zapisz się do naszego newslettera

Wywiad z dr Nataszą Szut­tą nt. książ­ki.


W tym roku Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con posz­erzyło swo­ją ofer­tę wydawniczą o obsz­erną mono­grafię poświę­coną etyce cnót i charak­terowi moral­ne­mu (dru­gi tom serii Stu­dia z Teorii Ety­ki). Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą? stanowi ważną pozy­cję doty­czącą współczes­nej dyskusji między etyka­mi cnót a zwolen­nika­mi sytu­acjoniz­mu. Na pytanie postaw­ione w tytule książ­ki Autor­ka odpowia­da twierdzą­co, poda­jąc liczne argu­men­ty. Zaprezen­towała je pod­czas spotka­nia w formie pop­u­larnego wykładu.

Na początku autor­ka przed­staw­iła uczest­nikom spotka­nia ogól­ny zarys swo­jej książ­ki. Jej pier­wsza część została poświę­cona ogól­nej charak­terystyce ety­ki cnót. W drugiej zaprezen­towała i podała anal­izie sytu­acjon­isty­czną kry­tykę tego nur­tu. Trze­cia część została poświę­cona odpiera­niu zarzutów sytu­acjon­istów. W wykładzie pro­mu­ją­cym książkę Autor­ka skon­cen­trowała się na obronie moral­nego charak­teru, którego ist­nie­nie kwes­t­ionu­ją sytu­acjoniś­ci.

Pod­waża­ją oni to, że mamy wpływ na nasze dzi­ała­nia i może­my ksz­tał­tować nasz charak­ter moral­ny. Ich zdaniem ludzie są zewnątrzs­terowni, tzn. ich zachowa­nia są zde­ter­mi­nowane przez nieza­leżne od nich okolicznoś­ci, w których staw­ia ich los. Natasza Szut­ta argu­men­towała, że my sami może­my ksz­tał­tować nasze dys­pozy­c­je moralne, a wyk­lucze­nie wpły­wu czyn­ników pod­miotowych (cele, motywac­je, przeko­na­nia, dys­pozy­c­je itp.) w ludzkim zachowa­niu jest nieuza­sad­nione.Autor­ka zaprezen­towała wiele ekspery­men­tów (m.in. Mil­gra­ma, Zim­bardy, Dar­leya-Bat­sona), na które powołu­ją się sytu­acjoniś­ci w kry­tyce ety­ki cnót, udowad­ni­a­jąc wpływ czyn­ników zewnętrznych na moralne zachowanie. Zwró­ciła jed­nak uwagę, że wśród badanych zawsze obec­na była gru­pa osób, która zachowywała się inaczej niż więk­szość, a to oznacza, że na ich zachowanie miała wpływ nie tyle sytu­ac­ja, co jej kon­strukt – czyli to, w jaki sposób jest ona widziana przez badanych.

We współczes­nej psy­chologii domin­u­ją obec­nie inter­akcjon­isty­czne kon­cepc­je osobowoś­ci, takie jak m.in. kog­ni­ty­wno-afek­ty­wny sys­tem osobowoś­ci (W. Mis­chel, Y. Sho­da). Zgod­nie z tą kon­cepcją człowiek w indy­wid­u­al­ny, dla siebie charak­terysty­czny sposób odkodowu­je cały sys­tem infor­ma­cji, który dociera do niego z otoczenia. Zachowanie jest efek­tem inter­akcji różnych ele­men­tów, w skład których wchodzą nie tylko dane z otoczenia, ale też cele, wartoś­ci, przeko­na­nia, wspom­nienia itd., które składa­ją się na naszą indy­wid­u­al­ną tożsamość. Pod­pier­a­jąc się dany­mi empiryczny­mi na tem­at zdol­ność samokon­troli, Autor­ka przekony­wała, że przy­na­jm­niej niek­tóre ele­men­ty tej złożonej struk­tu­ry mogą być ksz­tał­towane przez człowieka, co pozwala na obronę idei doskonale­nia moral­nego charak­teru, którą zale­ca­ją ety­cy cnót.

Po wykładzie rozpoczęła się bard­zo oży­wiona dyskus­ja, w trak­cie której poruszano m.in. kwest­ię relacji ety­ki cnót i ety­ki zasad (utyl­i­taryz­mu i deon­tologii), uza­sad­nienia ety­ki cnót i jej prak­ty­cznoś­ci, kon­sumpcjoniz­mu oraz zas­tosowa­niu ety­ki cnót do bioe­ty­ki, szczegól­nie prob­lemów związanych z tran­shu­man­izmem, pow­stawaniem istot humanoidal­nych.   

Alicja Kajtanowska


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj. Relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!” > tutaj.


Natasza Szut­ta – dok­tor, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Spec­jal­izu­je się w etyce, metae­tyce i psy­chologii moral­noś­ci. Autor­ka wielu pub­likacji naukowych, m.in. mono­grafii Współczes­na ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka książek Współczes­na ety­ka cnót: możli­woś­ci i ograniczenia (Warsza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszuki­wa­niu moral­nego charak­teru (Lublin 2015). Związana z cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym „Filo­zo­fuj!”, w którym prowadzi stały dzi­ał „Ety­ka w lit­er­aturze”.


Partner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy