Etyka Relacje i reportaże

Relacja ze spotkania autorskiego z dr Nataszą Szuttą

6 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie autorskie poświęcone najnowszej książce dr Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy gdańskiego Klubu „Filozofuj!” oraz Europejskiego Centrum Solidarności. Zachęcamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Wywiad z dr Nata­szą Szut­tą nt. książki.


W tym roku Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con posze­rzy­ło swo­ją ofer­tę wydaw­ni­czą o obszer­ną mono­gra­fię poświę­co­ną ety­ce cnót i cha­rak­te­ro­wi moral­ne­mu (dru­gi tom serii Stu­dia z Teo­rii Ety­ki). Czy ist­nie­je coś, co zwie­my moral­nym cha­rak­te­rem i cno­tą? sta­no­wi waż­ną pozy­cję doty­czą­cą współ­cze­snej dys­ku­sji mię­dzy ety­ka­mi cnót a zwo­len­ni­ka­mi sytu­acjo­ni­zmu. Na pyta­nie posta­wio­ne w tytu­le książ­ki Autor­ka odpo­wia­da twier­dzą­co, poda­jąc licz­ne argu­men­ty. Zapre­zen­to­wa­ła je pod­czas spo­tka­nia w for­mie popu­lar­ne­go wykładu.

Na począt­ku autor­ka przed­sta­wi­ła uczest­ni­kom spo­tka­nia ogól­ny zarys swo­jej książ­ki. Jej pierw­sza część zosta­ła poświę­co­na ogól­nej cha­rak­te­ry­sty­ce ety­ki cnót. W dru­giej zapre­zen­to­wa­ła i poda­ła ana­li­zie sytu­acjo­ni­stycz­ną kry­ty­kę tego nur­tu. Trze­cia część zosta­ła poświę­co­na odpie­ra­niu zarzu­tów sytu­acjo­ni­stów. W wykła­dzie pro­mu­ją­cym książ­kę Autor­ka skon­cen­tro­wa­ła się na obro­nie moral­ne­go cha­rak­te­ru, któ­re­go ist­nie­nie kwe­stio­nu­ją sytuacjoniści.

Pod­wa­ża­ją oni to, że mamy wpływ na nasze dzia­ła­nia i może­my kształ­to­wać nasz cha­rak­ter moral­ny. Ich zda­niem ludzie są zewną­trz­ste­row­ni, tzn. ich zacho­wa­nia są zde­ter­mi­no­wa­ne przez nie­za­leż­ne od nich oko­licz­no­ści, w któ­rych sta­wia ich los. Nata­sza Szut­ta argu­men­to­wa­ła, że my sami może­my kształ­to­wać nasze dys­po­zy­cje moral­ne, a wyklu­cze­nie wpły­wu czyn­ni­ków pod­mio­to­wych (cele, moty­wa­cje, prze­ko­na­nia, dys­po­zy­cje itp.) w ludz­kim zacho­wa­niu jest nieuzasadnione.Autor­ka zapre­zen­to­wa­ła wie­le eks­pe­ry­men­tów (m.in. Mil­gra­ma, Zim­bar­dy, Dar­leya-Bat­so­na), na któ­re powo­łu­ją się sytu­acjo­ni­ści w kry­ty­ce ety­ki cnót, udo­wad­nia­jąc wpływ czyn­ni­ków zewnętrz­nych na moral­ne zacho­wa­nie. Zwró­ci­ła jed­nak uwa­gę, że wśród bada­nych zawsze obec­na była gru­pa osób, któ­ra zacho­wy­wa­ła się ina­czej niż więk­szość, a to ozna­cza, że na ich zacho­wa­nie mia­ła wpływ nie tyle sytu­acja, co jej kon­strukt – czy­li to, w jaki spo­sób jest ona widzia­na przez badanych.

We współ­cze­snej psy­cho­lo­gii domi­nu­ją obec­nie inte­rak­cjo­ni­stycz­ne kon­cep­cje oso­bo­wo­ści, takie jak m.in. kogni­tyw­no-afek­tyw­ny sys­tem oso­bo­wo­ści (W. Mischel, Y. Sho­da). Zgod­nie z tą kon­cep­cją czło­wiek w indy­wi­du­al­ny, dla sie­bie cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób odko­do­wu­je cały sys­tem infor­ma­cji, któ­ry docie­ra do nie­go z oto­cze­nia. Zacho­wa­nie jest efek­tem inte­rak­cji róż­nych ele­men­tów, w skład któ­rych wcho­dzą nie tyl­ko dane z oto­cze­nia, ale też cele, war­to­ści, prze­ko­na­nia, wspo­mnie­nia itd., któ­re skła­da­ją się na naszą indy­wi­du­al­ną toż­sa­mość. Pod­pie­ra­jąc się dany­mi empi­rycz­ny­mi na temat zdol­ność samo­kon­tro­li, Autor­ka prze­ko­ny­wa­ła, że przy­naj­mniej nie­któ­re ele­men­ty tej zło­żo­nej struk­tu­ry mogą być kształ­to­wa­ne przez czło­wie­ka, co pozwa­la na obro­nę idei dosko­na­le­nia moral­ne­go cha­rak­te­ru, któ­rą zale­ca­ją ety­cy cnót.

Po wykła­dzie roz­po­czę­ła się bar­dzo oży­wio­na dys­ku­sja, w trak­cie któ­rej poru­sza­no m.in. kwe­stię rela­cji ety­ki cnót i ety­ki zasad (uty­li­ta­ry­zmu i deon­to­lo­gii), uza­sad­nie­nia ety­ki cnót i jej prak­tycz­no­ści, kon­sump­cjo­ni­zmu oraz zasto­so­wa­niu ety­ki cnót do bio­ety­ki, szcze­gól­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z trans­hu­ma­ni­zmem, powsta­wa­niem istot humanoidalnych. 

Alicja Kajtanowska


Więcej nt. książki można przeczytać > tutaj. Relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!” > tutaj.


Nata­sza Szut­ta – dok­tor, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Spe­cja­li­zu­je się w ety­ce, meta­ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Autor­ka wie­lu publi­ka­cji nauko­wych, m.in. mono­gra­fii Współ­cze­sna ety­ka cnót.Projekt nowej ety­ki? (Gdańsk 2007), redak­tor­ka ksią­żek Współ­cze­sna ety­ka cnót: moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia (War­sza­wa 2010) oraz (z A. Szut­tą) W poszu­ki­wa­niu moral­ne­go cha­rak­te­ru (Lublin 2015). Zwią­za­na z cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym „Filo­zo­fuj!”, w któ­rym pro­wa­dzi sta­ły dział „Ety­ka w literaturze”.


Partner

ECS

 

 

 

Patroni

    radioMors          wmbp

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy