Aktualności Ogłoszenia Rocznice Wydarzenia

Rocznica śmierci Edyty Stein

Towarzystwo im. Edyty Stein organizuje w tę niedzielę we Wrocławiu uroczystości w związku z 78. rocznicą śmierci swojej patronki. W planie jest msza oraz spotkanie z poezją poświęconą filozofce i świętej. Chętni do wzięcia udziału w przygotowywanym poczęstunku muszą się śpieszyć – liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Zapisz się do naszego newslettera

7 sierp­nia 1942 roku – wtedy ostat­ni raz ją widziano, w trans­porcie Żydów na wrocławskim dwor­cu głównym. Zmarła praw­dopodob­nie dwa dni później, zaga­zowa­nia w Auschwitz. Edy­ta Stein – niemiec­ka filo­zof­ka, uczen­ni­ca Edmun­da Husser­la, przy­jaciół­ka Romana Ingar­de­na, jed­na z bardziej znanych wrocław­ianek, w wieku 30 lat przeszła na katol­i­cyzm i wstąpiła do zakonu, gdzie przyjęła imię Tere­sa Benedyk­ta od Krzyża. Jej myśl nazy­wana bywa „filo­zofią światła”, a doty­czy głównie człowieka jako świadomej isto­ty, myślącej i wol­nej, będącej w drodze do Boga. Koś­ciół katolic­ki czci ją jako świętą i patronkę Europy.

Od wiary judaisty­cznej, przez ateizm, doszła do katol­i­cyz­mu w najwyższej emanacji. Poz­nała najważniejszych filo­zofów XX wieku – Husser­la, Ingar­de­na, Reinacha. W 1922 przyjęła sakra­ment chrz­tu. Prowadz­iła bard­zo bogatą dzi­ałal­ność naukową, przede wszys­tkim filo­zoficzną, fenom­e­no­log­iczną

– czy­tamy w artykule na wrocławskiej Wirtu­al­nej Polsce. 

Z tego też powodu jej postać jest mostem łączą­cym kato­lików, Żydów i ateistów. Warto zapoz­nać się z jej filo­zofią i jej życio­ry­sem, a intere­su­ją­ca okaz­ja przy­darza się nam już w tę niedzielę. Towarzyst­wo imienia Edy­ty Stein orga­nizu­je uroczys­toś­ci związane z rocznicą jej śmier­ci, która przy­pa­da w ten week­end. Szczegółowy plan moż­na znaleźć na stron­ie Towarzyst­wa:

17.00 Uroczys­ta Msza Świę­ta w koś­ciele pw. Michała Archan­ioła przy ul. Prusa 78, na zakończe­nie spotkanie z poezją poświę­coną Edy­cie Stein autorstwa ks. Hen­ry­ka Romani­ka, wier­sze czy­ta Ewa Kazu­la.

19.00 Poczęs­tunek w ogrodzie Domu Edy­ty Stein – obow­iązu­ją zapisy, ilość miejsc ogranic­zona: biuro@edytastein.org.pl lub tel.: +48 730 939 303

Rez­erwac­je obow­iązu­ją także dla tych, którzy chcieli­by zwiedz­ić dom filo­zof­ki. Możli­wość ta powró­ciła po prz­er­wie związanej z kwaran­tan­ną, choć wciąż musimy pamię­tać o obostrzeni­ach san­i­tarnych. Wstęp jest wol­ny, a dom otwarty jest codzi­en­nie poza wtorkiem, w godz­i­nach 10.00–18.00. Po więcej szczegółów warto zajrzeć na stronę edytastein.org.pl.

Źródła: edytastein.org.pl, wroclaw.wp.pl

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Opra­cow­ał: Woj­ciech Szkół­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Edy­ta Stein przeszła bard­zo ciekawą, al też dość nieoczeki­waną drogę intelek­tu­al­nego roz­wo­ju — od wiary judaisty­cznej, przez ateizm, doszła do katol­i­cyz­mu. Fas­cynu­jące jak różne dro­gi obiera ludz­ka myśl.

  • Dlaczego?! To log­iczne; wielu innych postąpi­lo podob­nie… Rozwój!
   Choć oneg­daj jeden polski/żydowski ksiądz katolicki/chrześcijański filo­zof /profesor/ z KUL‑u zro­bił wręcz prze­ci­wnie… Siedzi gdzieś ter­az tam daleko w kibu­cu i mod­li się tylko do Jah­we… Źle, bo to też zdra­da JCh! I przyrzeczenia/święcenia + regres religi­jno — teo­log­iczno — intelek­tu­al­ny.
   Vide reportaż/dokument na TVP Kul­tura.

  • Nie myśl coś obiera, tylko dusza. Ona wierzy bądź nie, w związku z tym, czeka ją kara, bądź nie. Bóg twierdzi że ci którzy nie wierzą, też w coś wierzą, więc dokonu­ją dobrowol­nego wyboru, niewiary w Niego. A tym­cza­sem, wg chrześ­ci­jan, zło to brak dobra. Bez światła Bożego, człowiek nie może naślad­ować z sukce­sem Boga, ani w Niego wierzyć. A to Bóg dokonu­je wyboru, kto jest Jego wybranym a kto tylko wezwanym. Więc myśl to funkc­ja mózgu, a zupełnie inna rzeczy­wis­tość tyczy się duszy. Klasyk mówi, że każdy żyje jak umie. Bóg jed­nak widzi to trochę inaczej. Dla Niego wszys­tko zawsze i wszędzie sprowadza się nie do ludz­kich słaboś­ci, których jest pełno, ale do wyborów. Więc zawsze będzie różni­ca w rozu­mowa­niu Boga i człowieka. Nie twierdzę, że nie należy naślad­ować Boga, bo nie ma innej dro­gi do szczęś­cia. W życiu najważniejsza jest poko­ra. Ale ją, moż­na też udawać. Więc nic na siłę. Zakończę cytatem z piosen­ki: Może w Niebie zro­bią błąd, i w natłoku spraw, to co szło do innych stron, raz przy­pad­nie nam.

  • Ten mój wpis poprzed­ni, był odpowiedz­ią na wpis użytkown­i­ka Michał. Więc do wyboru, albo poprzedz­ić proszę, tamten wpis: @Michał albo opub­likować to co ter­az napisałem. Z góry dzię­ki.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy