Aktualności Bez kategorii Konkursy

Rozdajemy F!

Czy jest tutaj ktoś, kto ma ochotę zgarnąć za darmo egzemplarz najnowszego numeru „Filozofuj!”? (No prawie za darmo - ceną jest jedna odpowiedź, ale o tym za chwilę ;) ) Proponujemy Wam zabawę, którą rozpoczęliśmy przy okazji poprzedniego numeru, a teraz mamy zamiar ją kontynuować!

Zapisz się do naszego newslettera

Chce­my roz­dać 1 egzem­plarz najnowszego numeru F! Zabawa pole­ga na umieszcze­niu w komen­tarzu do tego pos­ta przy­na­jm­niej jed­nego argu­men­tu, który prze­maw­ia za tym, że to właśnie Wy powin­niś­cie otrzy­mać od nas ten numer w prezen­cie. Spośród odpowiedzi, których udzieli­cie wybierze­my jed­ną, naszym zdaniem, najlep­szą. Jej Autor otrzy­ma jeden egzem­plarz najnowszego, 34. numeru F! o symu­lac­jach (dopuszcza­my też opcję wyp­isa­nia spec­jal­nej dedykacji 😉 ) 

Będzie nam bard­zo miło, jeśli udostęp­ni­cie post z roz­daniem. Dzię­ki temu, może uda się Wam przekon­ać kogoś jeszcze, że warto mieć w domu „Filo­zo­fuj!”. Wy macie czas do półno­cy, a my ogłosimy wyni­ki już jutro!

_____________

Przy­pom­i­namy, że najnowszy numer mag­a­zynu wciąż może­cie kupić stacjonarnie w salonikach pra­sowych w całej Polsce lub online w naszym sklepie.

_____________

Reg­u­lamin:

  1. Roz­danie orga­ni­zowane jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w roz­da­niu i nie ponosi w związku z tym żad­nych kosztów finan­sowych. 
  3. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 20 lip­ca 2020 r. do godz. 23:59
  4. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź należy wpisać w komen­tarzu do ogłasza­jącego roz­danie pos­tu na Face­booku
  5. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Jed­na, naj­ciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez jury w składzie członków Redakcji „Filo­zo­fuj!”
  6. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 21 lip­ca 2020 r.
  7. Nagrody: Jeden egzem­plarz najnowszego, 34. numeru mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, który prześle­my bezpłat­nie pocztą, na wskazany przez zwycięzcę adres.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy