Aktualności Bez kategorii Konkursy

Rozdajemy F!

Czy jest tutaj ktoś, kto ma ochotę zgarnąć za darmo egzemplarz najnowszego numeru „Filozofuj!”? (No prawie za darmo - ceną jest jedna odpowiedź, ale o tym za chwilę ;) ) Proponujemy Wam zabawę, którą rozpoczęliśmy przy okazji poprzedniego numeru, a teraz mamy zamiar ją kontynuować!

Chce­my roz­dać 1 egzem­plarz naj­now­sze­go nume­ru F! Zaba­wa pole­ga na umiesz­cze­niu w komen­ta­rzu do tego posta przy­naj­mniej jed­ne­go argu­men­tu, któ­ry prze­ma­wia za tym, że to wła­śnie Wy powin­ni­ście otrzy­mać od nas ten numer w pre­zen­cie. Spo­śród odpo­wie­dzi, któ­rych udzie­li­cie wybie­rze­my jed­ną, naszym zda­niem, naj­lep­szą. Jej Autor otrzy­ma jeden egzem­plarz naj­now­sze­go, 34. nume­ru F! o symu­la­cjach (dopusz­cza­my też opcję wypi­sa­nia spe­cjal­nej dedy­ka­cji 😉 ) 

Będzie nam bar­dzo miło, jeśli udo­stęp­ni­cie post z roz­da­niem. Dzię­ki temu, może uda się Wam prze­ko­nać kogoś jesz­cze, że war­to mieć w domu „Filo­zo­fuj!”. Wy macie czas do pół­no­cy, a my ogło­si­my wyni­ki już jutro!

_____________

Przy­po­mi­na­my, że naj­now­szy numer maga­zy­nu wciąż może­cie kupić sta­cjo­nar­nie w salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce lub onli­ne w naszym skle­pie.

_____________

Regu­la­min:

  1. Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każ­dy może wziąć udział w roz­da­niu i nie pono­si w związ­ku z tym żad­nych kosz­tów finansowych. 
  3. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 20 lip­ca 2020 r. do godz. 23:59
  4. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do ogła­sza­ją­ce­go roz­da­nie postu na Facebooku
  5. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Jed­na, naj­cie­kaw­sza odpo­wiedź zosta­nie wybra­na przez jury w skła­dzie człon­ków Redak­cji „Filo­zo­fuj!”
  6. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 21 lip­ca 2020 r.
  7. Nagro­dy: Jeden egzem­plarz naj­now­sze­go, 34. nume­ru maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, któ­ry prze­śle­my bez­płat­nie pocz­tą, na wska­za­ny przez zwy­cięz­cę adres.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy