Nowości wydawnicze

Rozum i Wola – nowość wydawnicza

Dzisiaj premiera roku w Wydawnictwo Academicon! Książka o Kazimierzu Twardowskim, postaci pomnikowej w polskiej nauce.

Kazi­mierz Twar­dow­ski był on zna­ko­mi­tym uczo­nym o dorob­ku świa­to­wym, a jego dzia­łal­ność nauczy­ciel­ska i orga­ni­za­cyj­na była wręcz impo­nu­ją­ca. Do jego bez­po­śred­nich uczniów nale­ża­ło ok. 30 póź­niej­szych pro­fe­so­rów (nie tyl­ko) pol­skich uni­wer­sy­te­tów z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Sku­pił wokół sie­bie i swo­je­go pro­gra­mu nauko­we­go krąg wybit­nych ludzi nauki, two­rząc Szko­łę Lwow­sko-War­szaw­ską. Zdo­by­ła ona mię­dzy­na­ro­do­we uzna­nie, jak żad­na inna gru­pa uczo­nych pol­skich w jakiej­kol­wiek dys­cy­pli­nie. Pra­co­wi­tość, samo­dy­scy­pli­na i cha­ry­zma Twar­dow­skie­go są już legen­dar­ne. Wywarł on i wciąż wywie­ra wpływ na spo­sób upra­wia­nia filo­zo­fii w Pol­sce. Po mistrzow­sku poka­zu­ją to tek­sty naj­lep­szych spe­cja­li­stów sku­pio­nych wokół Cen­trum Badań nad Tra­dy­cją Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Redak­to­rem nauko­wym publi­ka­cji jest prof. Jacek Jadac­ki, co sta­no­wi reko­men­da­cję samą w sobie.

Nasza redak­cja obję­ła książ­kę patro­na­tem medial­nym. Nie mogło być ina­czej rów­nież dla­te­go, że Kazi­mierz Twar­dow­ski patro­nu­je od same­go począt­ku naszym poczynaniom.

Wię­cej infor­ma­cji o książ­ce, sło­wo wstęp­ne oraz spis tre­ści moż­na zna­leźć na por­ta­lu Aca­de­mi­conplat­for­mie OMP

Książ­kę moż­na zamó­wić w Księ­gar­ni Academicon


Tytuł: Rozum i wola. Kazi­mierz Twar­dow­ski i jego wpływ na kształt kul­tu­ry pol­skiej XX wieku
Red.: Jacek Jadac­ki
Wydaw­ca: 
Wydaw­nic­two Academicon
Miej­sce i rok wyda­nia: Lublin 2021
Stron: 
574
Opra­wa: twarda
ISBN: 978–83-953549–7‑7


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy