Aktualności Patronaty Wydarzenia

Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?* Światowy Dzień Filozofii już 15 listopada

Od września Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na filozoficzne wykłady i warsztaty. Akcją #ZapytajFilozofa na Twitterze i Instagramie oraz warsztatami na temat symboli instytucja włącza się w, obchodzony 15 listopada, Dzień Filozofii. Artur Szutta i Natasza Szutta odpowiadać będą na pytania oznaczone w mediach społecznościowych hasztagiem #ZapytajFilozofa, a Robert Dolewski i Izabela Mazur poprowadzą warsztaty dotyczące symboli i ich roli w komunikacji międzyludzkiej.

Zapisz się do naszego newslettera

Akc­ja #Zapy­ta­j­Filo­zo­fa, wzorowana na słyn­nej w anglo­języ­cznym Twit­terze inic­jaty­wie kul­tur­al­nej #Ask­The­Cu­ra­tor, pole­ga na swo­bod­nym zadawa­niu pytań eksper­tom w medi­ach społecznoś­ciowych. W akcji Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej na, oznac­zone hasz­tagiem #Zapy­ta­j­Filo­zo­fa, pyta­nia odpowiedzą zaproszeni filo­zo­fowie: Artur Szut­ta i Natasza Szut­ta — pra­cown­i­cy Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Natasza Szut­ta spec­jal­izu­je się w etyce, metae­tyce i psy­chologii moral­noś­ci, jest członkiem redakcji mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Artur Szut­ta spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce i jest redak­torem naczel­nym mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Pyta­nia do ekspertów będzie moż­na zadawać za pomocą Twit­tera i Insta­gra­ma IKM: www.twitter.com/IKM_gdansk oraz www.instagram.com/ikm_gdansk.

– Od godziny 10.00 do godziny 12.00, we współpra­cy z zespołem Dzi­ału Komu­nikacji IKM, prze­jmą stery dwóch mediów społecznoś­ciowych insty­tu­tu – Twit­tera i Insta­gra­ma – tłu­maczy Sła­womir Czar­nec­ki z Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej, pomysło­daw­ca akcji. — Bez zadawa­nia pytań nie ma filo­zofii. Dlat­ego Dzień Filo­zofii świę­tu­je­my otwier­a­jąc się na różnorodne pyta­nia. Poważne, ale i te mniej serio. Nasi goś­cie z chę­cią odpowiedzą też na pyta­nia o to, jak wyglą­da pra­ca i życie filo­zo­fa. – doda­je Czar­nec­ki.

W ramach ustanowionego przez UNESCO w 2002 roku Świa­towego Dnia Filo­zofii IKM przy­go­tował również warsz­taty artysty­czno-filo­zoficzne doty­czące sym­boli, które na co dzień  pośred­niczą w między­ludzkiej komu­nikacji.

– To dzię­ki nim może­my się komu­nikować i rozu­mieć nawza­jem, częs­to bez uży­cia słów. Każ­da społeczność posi­a­da swo­ją sym­bo­l­ikę – świat wartoś­ci łączą­cy wszys­t­kich jej uczest­ników. Jakie więc sym­bole łączą nas dziś naj­moc­niej? – wyjaś­ni­a­ją prowadzą­cy warsz­taty Robert Dolews­ki i Izabela Mazur.

Celem warsz­tatów Sym­bole, które łączą będzie namysł na sym­bol­em jako spoi­wem społeczeńst­wa oraz medi­um codzi­en­nych, między­ludz­kich inter­akcji. Uczest­ni­cy zapoz­na­ją się również z wybrany­mi aspek­ta­mi i tech­nika­mi tworzenia logo­typów. Mini-wykład połąc­zony z dyskusją zakończy zadanie artysty­czne, w trak­cie którego uczest­ni­cy wspól­nie postara­ją się stworzyć własne pro­jek­ty logo­typów. Obow­iązu­ją zapisy: https://symbole.evenea.pl/.

Więcej infor­ma­cji o pro­gramie filo­zofia w IKM: http://ikm.gda.pl/projekt/filozofiawikm/.


*Tak Paul Gau­guin zaty­tułował swój obraz w 1897 roku.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy