Aktualności Patronaty Wydarzenia

Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?* Światowy Dzień Filozofii już 15 listopada

Od września Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na filozoficzne wykłady i warsztaty. Akcją #ZapytajFilozofa na Twitterze i Instagramie oraz warsztatami na temat symboli instytucja włącza się w, obchodzony 15 listopada, Dzień Filozofii. Artur Szutta i Natasza Szutta odpowiadać będą na pytania oznaczone w mediach społecznościowych hasztagiem #ZapytajFilozofa, a Robert Dolewski i Izabela Mazur poprowadzą warsztaty dotyczące symboli i ich roli w komunikacji międzyludzkiej.

Zapisz się do naszego newslettera

Akcja #Zapy­taj­Fi­lo­zo­fa, wzo­ro­wa­na na słyn­nej w anglo­ję­zycz­nym Twit­te­rze ini­cja­ty­wie kul­tu­ral­nej #Ask­The­Cu­ra­tor, pole­ga na swo­bod­nym zada­wa­niu pytań eks­per­tom w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. W akcji Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej na, ozna­czo­ne hasz­ta­giem #Zapy­taj­Fi­lo­zo­fa, pyta­nia odpo­wie­dzą zapro­sze­ni filo­zo­fo­wie: Artur Szut­ta i Nata­sza Szut­ta — pra­cow­ni­cy Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Nata­sza Szut­ta spe­cja­li­zu­je się w ety­ce, meta­ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści, jest człon­kiem redak­cji maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Artur Szut­ta spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce i jest redak­to­rem naczel­nym maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Pyta­nia do eks­per­tów będzie moż­na zada­wać za pomo­cą Twit­te­ra i Insta­gra­ma IKM: www.twitter.com/IKM_gdansk oraz www.instagram.com/ikm_gdansk.

– Od godzi­ny 10.00 do godzi­ny 12.00, we współ­pra­cy z zespo­łem Dzia­łu Komu­ni­ka­cji IKM, przej­mą ste­ry dwóch mediów spo­łecz­no­ścio­wych insty­tu­tu – Twit­te­ra i Insta­gra­ma – tłu­ma­czy Sła­wo­mir Czar­nec­ki z Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej, pomy­sło­daw­ca akcji. — Bez zada­wa­nia pytań nie ma filo­zo­fii. Dla­te­go Dzień Filo­zo­fii świę­tu­je­my otwie­ra­jąc się na róż­no­rod­ne pyta­nia. Poważ­ne, ale i te mniej serio. Nasi goście z chę­cią odpo­wie­dzą też na pyta­nia o to, jak wyglą­da pra­ca i życie filo­zo­fa. – doda­je Czarnecki.

W ramach usta­no­wio­ne­go przez UNESCO w 2002 roku Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii IKM przy­go­to­wał rów­nież warsz­ta­ty arty­stycz­no-filo­zo­ficz­ne doty­czą­ce sym­bo­li, któ­re na co dzień  pośred­ni­czą w mię­dzy­ludz­kiej komunikacji.

– To dzię­ki nim może­my się komu­ni­ko­wać i rozu­mieć nawza­jem, czę­sto bez uży­cia słów. Każ­da spo­łecz­ność posia­da swo­ją sym­bo­li­kę – świat war­to­ści łączą­cy wszyst­kich jej uczest­ni­ków. Jakie więc sym­bo­le łączą nas dziś naj­moc­niej? – wyja­śnia­ją pro­wa­dzą­cy warsz­ta­ty Robert Dolew­ski i Iza­be­la Mazur.

Celem warsz­ta­tów Sym­bo­le, któ­re łączą będzie namysł na sym­bo­lem jako spo­iwem spo­łe­czeń­stwa oraz medium codzien­nych, mię­dzy­ludz­kich inte­rak­cji. Uczest­ni­cy zapo­zna­ją się rów­nież z wybra­ny­mi aspek­ta­mi i tech­ni­ka­mi two­rze­nia logo­ty­pów. Mini-wykład połą­czo­ny z dys­ku­sją zakoń­czy zada­nie arty­stycz­ne, w trak­cie któ­re­go uczest­ni­cy wspól­nie posta­ra­ją się stwo­rzyć wła­sne pro­jek­ty logo­ty­pów. Obo­wią­zu­ją zapi­sy: https://symbole.evenea.pl/.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­gra­mie filo­zo­fia w IKM: http://ikm.gda.pl/projekt/filozofiawikm/.


*Tak Paul Gau­gu­in zaty­tu­ło­wał swój obraz w 1897 roku.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy