Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkanie filozoficzne z filmem – „Kafarnaum” – Gutek Film

Kafarnaum Gutek Film

Zapisz się do naszego newslettera

Uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes, „Kafar­naum” sprowokował najgłośniejsze i najdłuższe (aż pięt­nas­tomin­u­towe!) owac­je pod­czas fes­ti­walu. Potężny ładunek emocjon­al­ny, jaki detonu­je na ekranie Nadine Laba­ki, niko­go nie pozostaw­ia obo­jęt­nym. Jej film pochła­nia, wstrząsa, porusza – i bywa, że doprowadza do łez. To zasłu­ga nie tylko fan­tasty­cznego sce­nar­iusza, ale też odtwór­cy głównej roli, Zej­na Al Rafeea. Ten mały uchodź­ca z Syrii zagrał w filmie chłop­ca, który pozy­wa włas­nych rodz­iców za to, że nie byli w stanie zapewnić mu god­nego życia.

Dwu­nas­to­let­ni Zejn jest mieszkańcem bejruc­kich slum­sów, odmalowanych w „Kafar­naum” z niezwykłą inten­sy­wnoś­cią. Zgod­nie z tytułem, oznacza­ją­cym „chaos”, „bezład”, „gmat­wan­inę”, dziel­ni­ca uderza nad­mi­arem: rzeczy, ludzi, a przede wszys­tkim dzieci, niewin­nych ofi­ar rzeczy­wis­toś­ci społecznej oraz kla­sowych i eko­nom­icznych podzi­ałów. Nadine Laba­ki (autor­ka doskonale znanego w Polsce „Karmelu”) sta­je w ich obronie – i to dosłown­ie, wciela się bowiem w filmie w rolę adwokat­ki Zej­na. Przed sądem chłopak odt­warza swo­ją his­torię, przy­wołu­je dra­maty­czne wspom­nienia, ale co najważniejsze: z pasją wal­czy o siebie i swo­ją przyszłość. To dziecko ma zdu­miewa­jącą odwagę, deter­mi­nację i siłę, a przez „Kafar­naum” naw­igu­je go nieza­wod­ny moral­ny kom­pas, dzię­ki które­mu odróż­nia dobro od zła. Niez­mor­dowany włóczę­ga, mały obroń­ca jeszcze mniejszych i słab­szych, Zejn w poje­dynkę rzu­ca wyzwanie niespraw­iedli­woś­ci i krzy­wdzie. Prze­j­mu­ją­co portre­tu­jąc dziecięcą sol­i­darność, Laba­ki akcen­tu­je, jak sama je nazy­wa, „drob­ne cuda”: serdeczne gesty, akty współczu­cia i miłoś­ci. To dzię­ki nim możli­we jest przetr­wanie.

Porówny­wany do słyn­nego „Slum­do­ga. Mil­ion­era z uli­cy”, film libańskiej reży­ser­ki nie ser­wu­je łatwych wzruszeń, bo staw­ia przed nami nie tyle bezbron­ną, mil­czącą ofi­arę, co chłop­ca przepełnionego gniewem i umiejącego swój gniew wykrzy­czeć. Chcąc nie chcąc sta­je­my się więc uczest­nika­mi wytoc­zonego przez Zej­na pro­ce­su. I tylko od nas samych zależy, czy wejdziemy w rolę obrońców, oskarży­cieli, czy sędz­iów. Bo dys­tan­su wobec opowiedzianej w „Kafar­naum” his­torii niko­mu nie uda się zachować.

Spotkania

Łódź Kino Char­lie 12 lutego 18:00

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra – adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UŁ. Związany także z wydzi­ałem Orga­ni­za­cji Pro­dukcji Fil­mowej i Telewiz­yjnej, gdzie prowadzi zaję­cia z ety­ki w medi­ach. Strona wydarzenia na Face­booku oraz zakup biletów.

Warsza­wa Kino Muranów 13 lutego godz. 19:00

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi dr. Adam Andrze­jew­s­ki — filo­zof i teo­re­tyk sztu­ki, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Autor prac z zakre­su este­ty­ki anal­i­ty­cznej i filo­zofii sztu­ki opub­likowanych w pol­s­kich i zagranicznych cza­sopis­mach naukowych. Lau­re­at Nagrody Naukowej POLITYKI (2016) oraz stype­ndi­um START Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej (2018). Członek Zarzą­du Euro­pean Soci­ety for Aes­thet­ics. Strona wydarzenia na Face­booku oraz strona kina Muranów.

Toruń Kino Cen­trum 13 lutego 18:00
Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Strona wydarzenia na Face­booku oraz strona kina Cen­trum.

Katow­ice Kino Świa­towid 13 lutego 18:30

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr hab. Mar­iusz Woje­w­o­da, adi­unkt Insty­tu­tu Filo­zofii (Filo­zofia & Coach­ing & Kog­ni­ty­wisty­ka w Katow­icach) Uni­w­er­sytet Śląs­ki w Katow­icach. Strona wydarzenia na Face­booku oraz strona kina Świa­towid.

Kraków Kino pod Barana­mi 13 lutego 20:30

Po sean­sie odbędzie się dyskus­ja inspirowana filmem, którą poprowadzi mgr Anna Pisko­rs­ka z Wydzi­ału Filo­zoficznego Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, fil­moz­naw­czyni i absol­wen­t­ka studiów między­wydzi­ałowych (filo­zofia, reli­gioz­naw­st­wo, kul­tur­oz­naw­st­wo). Obec­nie dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audiow­iz­ual­nych UJ. Prowadzi autorskie kursy na Wydziale Filo­zoficznym oraz włas­ny cykl spotkań fil­mowych KINO w tyglu KULTUR. Strona wydarzenia na Face­booku oraz strona Kina pod Barana­mi.

Gdy­nia Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe 13 lutego 19:30

Po sean­sie zaprasza­my do dyskusji, którą poprowadzą dr Robert Rogoziec­ki z Zakładu Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Joan­na Sar­biews­ka z Kat­edry Wiedzy o Filmie i Kul­turze Audiow­iz­ual­nej. Strona wydarzenia na Face­booku oraz strona Gdyńskiego Cen­trum Fil­mowego.

Więcej infor­ma­cji: Gutek Film.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy