Filozofia w filmie Patronaty Wydarzenia

Spotkanie filozoficzne z filmem – „Kafarnaum” – Gutek Film

Kafarnaum Gutek Film

Zapisz się do naszego newslettera

Uho­no­ro­wa­ny Nagro­dą Jury w Can­nes, „Kafar­naum” spro­wo­ko­wał naj­gło­śniej­sze i naj­dłuż­sze (aż pięt­na­sto­mi­nu­to­we!) owa­cje pod­czas festi­wa­lu. Potęż­ny ładu­nek emo­cjo­nal­ny, jaki deto­nu­je na ekra­nie Nad­ine Laba­ki, niko­go nie pozo­sta­wia obo­jęt­nym. Jej film pochła­nia, wstrzą­sa, poru­sza – i bywa, że dopro­wa­dza do łez. To zasłu­ga nie tyl­ko fan­ta­stycz­ne­go sce­na­riu­sza, ale też odtwór­cy głów­nej roli, Zej­na Al Rafe­ea. Ten mały uchodź­ca z Syrii zagrał w fil­mie chłop­ca, któ­ry pozy­wa wła­snych rodzi­ców za to, że nie byli w sta­nie zapew­nić mu god­ne­go życia.

Dwu­na­sto­let­ni Zejn jest miesz­kań­cem bej­ruc­kich slum­sów, odma­lo­wa­nych w „Kafar­naum” z nie­zwy­kłą inten­syw­no­ścią. Zgod­nie z tytu­łem, ozna­cza­ją­cym „cha­os”, „bez­ład”, „gma­twa­ni­nę”, dziel­ni­ca ude­rza nad­mia­rem: rze­czy, ludzi, a przede wszyst­kim dzie­ci, nie­win­nych ofiar rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nej oraz kla­so­wych i eko­no­micz­nych podzia­łów. Nad­ine Laba­ki (autor­ka dosko­na­le zna­ne­go w Pol­sce „Kar­me­lu”) sta­je w ich obro­nie – i to dosłow­nie, wcie­la się bowiem w fil­mie w rolę adwo­kat­ki Zej­na. Przed sądem chło­pak odtwa­rza swo­ją histo­rię, przy­wo­łu­je dra­ma­tycz­ne wspo­mnie­nia, ale co naj­waż­niej­sze: z pasją wal­czy o sie­bie i swo­ją przy­szłość. To dziec­ko ma zdu­mie­wa­ją­cą odwa­gę, deter­mi­na­cję i siłę, a przez „Kafar­naum” nawi­gu­je go nie­za­wod­ny moral­ny kom­pas, dzię­ki któ­re­mu odróż­nia dobro od zła. Nie­zmor­do­wa­ny włó­czę­ga, mały obroń­ca jesz­cze mniej­szych i słab­szych, Zejn w poje­dyn­kę rzu­ca wyzwa­nie nie­spra­wie­dli­wo­ści i krzyw­dzie. Przej­mu­ją­co por­tre­tu­jąc dzie­cię­cą soli­dar­ność, Laba­ki akcen­tu­je, jak sama je nazy­wa, „drob­ne cuda”: ser­decz­ne gesty, akty współ­czu­cia i miło­ści. To dzię­ki nim moż­li­we jest przetrwanie.

Porów­ny­wa­ny do słyn­ne­go „Slum­do­ga. Milio­ne­ra z uli­cy”, film libań­skiej reży­ser­ki nie ser­wu­je łatwych wzru­szeń, bo sta­wia przed nami nie tyle bez­bron­ną, mil­czą­cą ofia­rę, co chłop­ca prze­peł­nio­ne­go gnie­wem i umie­ją­ce­go swój gniew wykrzy­czeć. Chcąc nie chcąc sta­je­my się więc uczest­ni­ka­mi wyto­czo­ne­go przez Zej­na pro­ce­su. I tyl­ko od nas samych zale­ży, czy wej­dzie­my w rolę obroń­ców, oskar­ży­cie­li, czy sędziów. Bo dystan­su wobec opo­wie­dzia­nej w „Kafar­naum” histo­rii niko­mu nie uda się zachować.

Spotkania

Łódź Kino Char­lie 12 lute­go 18:00

Dys­ku­sję po fil­mie popro­wa­dzi dr Krzysz­tof Kędzio­ra – adiunkt w Kate­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UŁ. Zwią­za­ny tak­że z wydzia­łem Orga­ni­za­cji Pro­duk­cji Fil­mo­wej i Tele­wi­zyj­nej, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia z ety­ki w mediach. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz zakup bile­tów.

War­sza­wa Kino Mura­nów 13 lute­go godz. 19:00

Po sean­sie dys­ku­sję z widza­mi popro­wa­dzi dr. Adam Andrze­jew­ski — filo­zof i teo­re­tyk sztu­ki, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Autor prac z zakre­su este­ty­ki ana­li­tycz­nej i filo­zo­fii sztu­ki opu­bli­ko­wa­nych w pol­skich i zagra­nicz­nych cza­so­pi­smach nauko­wych. Lau­re­at Nagro­dy Nauko­wej POLITYKI (2016) oraz sty­pen­dium START Fun­da­cji na Rzecz Nauki Pol­skiej (2018). Czło­nek Zarzą­du Euro­pe­an Socie­ty for Aesthe­tics. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz stro­na kina Mura­nów.

Toruń Kino Cen­trum 13 lute­go 18:00
Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz stro­na kina Cen­trum.

Kato­wi­ce Kino Świa­to­wid 13 lute­go 18:30

Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi dr hab. Mariusz Woje­wo­da, adiunkt Insty­tu­tu Filo­zo­fii (Filo­zo­fia & Coaching & Kogni­ty­wi­sty­ka w Kato­wi­cach) Uni­wer­sy­tet Ślą­ski w Kato­wi­cach. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz stro­na kina Świa­to­wid.

Kra­ków Kino pod Bara­na­mi 13 lute­go 20:30

Po sean­sie odbę­dzie się dys­ku­sja inspi­ro­wa­na fil­mem, któ­rą popro­wa­dzi mgr Anna Piskor­ska z Wydzia­łu Filo­zo­ficz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, fil­mo­znaw­czy­ni i absol­went­ka stu­diów mię­dzy­wy­dzia­ło­wych (filo­zo­fia, reli­gio­znaw­stwo, kul­tu­ro­znaw­stwo). Obec­nie dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Sztuk Audio­wi­zu­al­nych UJ. Pro­wa­dzi autor­skie kur­sy na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym oraz wła­sny cykl spo­tkań fil­mo­wych KINO w tyglu KULTUR. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz stro­na Kina pod Bara­na­mi.

Gdy­nia Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we 13 lute­go 19:30

Po sean­sie zapra­sza­my do dys­ku­sji, któ­rą popro­wa­dzą dr Robert Rogo­ziec­ki z Zakła­du Este­ty­ki i Filo­zo­fii Kul­tu­ry Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz dr Joan­na Sar­biew­ska z Kate­dry Wie­dzy o Fil­mie i Kul­tu­rze Audio­wi­zu­al­nej. Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku oraz stro­na Gdyń­skie­go Cen­trum Fil­mo­we­go.

Wię­cej infor­ma­cji: Gutek Film.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy