Nowości wydawnicze

Trzydziesty dziewiąty numer „Filozofuj!”: Nieskończoność już w sprzedaży!

Już od dziś w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Nieskończoność. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: prof. Krzysz­tof Wójtowicz

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Annie Kory­zmie, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Marii Boro­wy, Izie Bry­zik, Prze­mko­wi Czu­mie, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Ada­mo­wi Hut­ni­kie­wi­czo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi, Micha­ło­wi Mar­ko­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Okta­wii Popraw­skiej, Paw­ło­wi Sini­le, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Mag­da­le­nie Szcze­ci­nie, Toma­szo­wi Szwe­do­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.


Dro­dzy Czytelnicy,

choć o więk­szo­ści pojęć filo­zo­ficz­nych moż­na powie­dzieć, bez wzbu­dza­nia przy tym więk­szych kon­tro­wer­sji, że opor­nie reagu­ją na pró­by ana­li­zy, to bez wąt­pie­nia w ran­kin­gu naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nych idei pierw­sze miej­sce musia­ła­by zająć nie­skoń­czo­ność. Jako skoń­czo­ne pod­mio­ty pozna­ją­ce musi­my uznać swo­je ogra­ni­cze­nia: to, że pozna­je­my w spo­sób aspek­tyw­ny, i fakt, iż nie­po­dziel­ną wła­dzę nad nami spra­wu­je czas. W tym kon­tek­ście ocze­ki­wa­nie na ade­kwat­ne uję­cie natu­ry nie­skoń­czo­no­ści i zamknię­cie jej w gra­ni­cach tre­ści poję­cia wyda­je się wręcz abso­lut­ną naiwnością.

Być może jed­nak sytu­acja nie jest aż tak bez­na­dziej­na i moż­li­we są przy­naj­mniej pew­ne przy­bli­że­nia, któ­re są w sta­nie oddać naj­bar­dziej pod­sta­wo­we intu­icje, któ­re wią­że­my z ideą nie­skoń­czo­no­ści. Gdy­by było ina­czej, nie mogli­by­śmy w ogó­le roz­wa­żać pro­ble­mu ewen­tu­al­ne­go ist­nie­nia nie­skoń­czo­ne­go umy­słu, natu­ry zbio­rów będą­cych w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia teo­rii mno­go­ści czy też nie potra­fi­li­by­śmy traf­nie ująć pyta­nia o moż­li­wość nie­skoń­czo­ne­go postę­pu w nauce. Oczy­wi­ście bar­dzo trud­no odgad­nąć, jak wyglą­da­ła­by filo­zo­fia, gdy­by­śmy „uwol­ni­li” ją od wyczer­pu­ją­ce­go nasze umy­sły cię­ża­ru nie­skoń­czo­no­ści, ale z pew­no­ścią była­by czymś o wie­le uboż­szym i żało­śnie prze­wi­dy­wal­nym. A moż­na prze­cież stać na sta­no­wi­sku, że w filo­zo­fii naj­więk­szą satys­fak­cję daje wła­śnie mie­rze­nie się z pro­ble­ma­mi, któ­re zda­ją się nas przerastać.

Wyso­ki sto­pień trud­no­ści jakie­goś przed­się­wzię­cia nie jest więc wystar­cza­ją­cym powo­dem, żeby nie podej­mo­wać wyzwa­nia, dla­te­go aktu­al­ny numer F! poświę­ca­my wła­śnie idei nie­skoń­czo­no­ści. Sądzi­my bowiem, że nawet gdy­by pró­ba zro­zu­mie­nia tego poję­cia mia­ła zakoń­czyć się poraż­ką, to i tak była­by już jakimś kro­kiem wyko­na­nym na rzecz bar­dziej ade­kwat­ne­go zro­zu­mie­nia bada­ne­go feno­me­nu. W nume­rze znaj­dzie­cie tek­sty poświę­co­ne róż­nym rejo­nom dys­ku­sji z nie­skoń­czo­no­ścią w roli głów­nej; pro­po­nu­je­my Wam podróż po szla­kach cha­rak­te­ry­stycz­nych przede wszyst­kim dla filo­zo­fii mate­ma­ty­ki i teo­rii mno­go­ści, ale rów­nież filo­zo­fii reli­gii czy też last, but not least filo­zo­fii sztu­ki. Pole­ca­my rów­nież sta­łe dzia­ły pisma: filo­zo­fię w fil­mie, filo­zo­fię w lite­ra­tu­rze, kolej­ne odsło­ny felie­to­nów, a tak­że recen­zje ksią­żek filo­zo­ficz­nych. Filo­zo­fuj­cie (bez końca)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(39)/2021:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy