Zapowiedzi wydawnicze

Trzydziesty numer „Filozofuj!”: Filozofia śmierci i nieśmiertelności już od 4 listopada

filozofuj nr 30 filozofia śmierci i nieśmiertelności okładka
Od 4 listopada w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia śmierci i nieśmiertelności. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: prof. Woj­ciech Załus­ki

Podz­iękowa­nia należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Ani Zych, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Mał­gorza­cie Szostak, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Annie Koryzmie, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Ryszardowi Pęzie, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Stanisła­wowi Bajkowskiemu, Woj­ciechowi Paciorkowi, Alicji Pietras, Tomas­zowi Stepińskiemu, Dominice Szafran, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Jarosła­wowi Spy­chale, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

mogło­by się wydawać, że śmierć stanowi fenomen, wobec którego należy zachować mil­cze­nie. Jest to bowiem tem­at, którego nie da się roz­pa­try­wać nieza­leżnie od jego egzys­tenc­jal­nego wymi­aru, i pró­by „zamknię­cia” śmier­ci w ramach czys­tej teorii są z góry skazane na niepowodze­nie. Takie okolicznoś­ci mogły­by zniechę­cić każdego, ale nie filo­zofów, którzy nigdy nie mieli oporów, żeby próbować zgłębić tajem­nicę śmier­ci i jej prawdzi­wą naturę. Śmierć nie tylko jest zdarze­niem, ku które­mu bez wielkiego entuz­jaz­mu zmierza każdy z nas, ale rodzi ona również pytanie o to, czym jest kres ludzkiego ist­nienia i w jaki sposób moż­na o nim myśleć.

Jeśli dodamy do tego pode­jrze­nie, które od zawsze ludzkość wyrażała za pomocą wierzeń religi­jnych: że śmierć ciała nie jest ostate­cznym końcem naszego trwa­nia, to filo­zofia nie ma innego wyjś­cia, jak spróbować przy­na­jm­niej ustal­ić, jaką treść niesie ze sobą poję­cie nieśmiertel­noś­ci i czy jest ona w ogóle możli­wa.

Z tych powodów aktu­al­ny numer mag­a­zynu poświę­camy filo­zofii śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci. Zna­jdziecie w nim m.in. tek­sty doty­czące definicji śmier­ci i kry­ter­iów jej stwierdza­nia, postrze­ga­nia śmier­ci przez autorów starożyt­nych, filo­zoficznego znaczenia doświad­czeń blis­kich śmier­ci (ang. near-death expe­ri­ence), mod­eli nieśmiertel­noś­ci i argu­men­tów na jej rzecz, natu­ry dom­nie­manej wiecznoś­ci i wielu innych. Pole­camy też lek­turę wywiadu, który tym razem przeprowadzil­iśmy z prof. Steven­em Luperem z Trin­i­ty Uni­ver­si­ty w San Anto­nio (USA) – jed­nym z najwięk­szych znaw­ców filo­zoficznej prob­lematy­ki śmier­ci.

Dodatkowo pro­ponu­je­my Wam lek­turę stałych dzi­ałów pis­ma, a więc feli­etonów, filo­zofii w filmie, filo­zofii w lit­er­aturze, recen­zji książ­ki filo­zoficznej, kole­jnych odcinków: teorii argu­men­tacji, ekspery­men­tu myślowego oraz objaśnienia pod­stawy pro­gramowej z filo­zofii, a także sce­nar­iusza lekcji filo­zofii. Przy­go­towal­iśmy też zestaw­ie­nie filo­zoficznych nowoś­ci wydawniczych z ostat­nich dwóch miesię­cy oraz jed­ną zapowiedź wydawniczą.

Przy okazji zwracamy się do Was z gorącą prośbą. Wesprzyj­cie wydanie kole­jnego numeru: https://zrzutka.pl/jfhnwy! Wiemy, że każdy ludz­ki pro­jekt musi kiedyś mieć swój kres, ale jesteśmy przeko­nani, że w kwestii pop­u­laryza­cji filo­zofii jeszcze mamy coś do zro­bi­enia. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 6(30)/2019:

Dodatek do numeru: Śmierć z miłoś­ci > Marek Błaszczyk

Umrzeć z miłoś­ci? Nat­u­ral­nie, to prze­cież „nic takiego”. A co, jeśli rzecz doty­czy samego Boga? Jeśli i On – tak bard­zo kocha­jąc człowieka – pewnego dnia zaprag­nął­by się unices­t­wić, zrezyg­nować ze swo­jego ist­nienia? A więc zrzec się tego, co dla Niego naj­cen­niejsze, co stanowi Jego istotę? Czy dobrowol­na śmierć Boga nie była­by właśnie oznaką Jego najwięk­szego poświęce­nia, wyrazem Jego najwięk­szej miłoś­ci do człowieka?

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy