Nowości wydawnicze Numer

Trzydziesty ósmy numer „Filozofuj!”: Tabu już w sprzedaży!

Już od dziś w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty ósmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tabu. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Piotr Biłgorajski

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Izie Bry­zik, Prze­mko­wi Czu­mie, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi, Mar­ci­no­wi Elsne­ro­wi, Pawe­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Ada­mo­wi Hut­ni­kie­wi­czo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Okta­wii Popraw­skiej, Paw­ło­wi Sini­le, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Mag­da­le­nie Szcze­ci­nie, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.


Dro­dzy Czytelnicy,

Zaka­zy w życiu moral­nym i spo­łecz­nym zazwy­czaj nie mają dobrej pra­sy. Odczu­wa­my je na ogół jako arbi­tral­ne ogra­ni­cze­nie naszej wol­no­ści; coś, co tłu­mi nasz roz­wój i kre­atyw­ność. Wyda­je się jed­nak, że wszel­kie pró­by wyja­śnie­nia, czym one są i dla­cze­go w ogó­le się poja­wia­ją, sta­no­wią dzia­ła­nia nie­zwy­kle cen­ne. Pozwa­la­ją nam mieć nadzie­ję na to, że w ten spo­sób odkry­je­my kry­te­rium, któ­re umoż­li­wi odróż­nie­nie zaka­zów poży­tecz­nych od szko­dli­wych, a dzię­ki temu rów­nież sku­tecz­ne uni­ka­nie tych ostat­nich. Wie­my jed­nak, że pew­ne zaka­zy mają szcze­gól­ną natu­rę. Nie zawsze są wypo­wie­dzia­ne wprost, ale nie­zmien­nie obo­wią­zu­ją i sta­no­wią nie­wi­dzial­ną gra­ni­cę, poza któ­rą koń­czy się społeczeństwo.

Racjo­nal­ne podej­ście do roz­pa­try­wa­nia praw­dzi­we­go zna­cze­nia zja­wi­ska tabu nie wyklu­cza apro­ba­ty dla nie­któ­rych jego wcie­leń. To praw­da, że pew­ne z nich przy bliż­szej ana­li­zie wyda­ją się nie tyl­ko irra­cjo­nal­ne, ale wręcz szko­dli­we, i jako takie słusz­nie powin­ny być bez­względ­nie porzu­co­ne. War­to jed­nak dostrzec, że chy­ba nie­moż­li­wa jest kul­tu­ra, któ­ra nie posia­da­ła­by jakich­kol­wiek tabu, gdyż sta­no­wią one swo­je­go rodza­ju bez­piecz­ni­ki chro­nią­ce ją przed uni­ce­stwie­niem. Jeśli tak, to filo­zo­ficz­na reflek­sja nad poję­ciem tabu jest po pro­stu ana­li­zą funk­cji, jakie peł­ni dana kul­tu­ra, oraz jej nie­prze­kra­czal­nych granic.

Każ­da kul­tu­ra wyda­je się mieć swo­je tajem­ni­ce, ale rolą filo­zo­fii jest przy­naj­mniej pró­ba zro­zu­mie­nia, jaka jest ich gene­za oraz przede wszyst­kim czy ich utrzy­my­wa­nie przy życiu da się w jaki­kol­wiek spo­sób uza­sad­nić. Wyda­je się jed­nak, że przy roz­pa­try­wa­niu tych pro­ble­mów nale­ży uni­kać dwóch skraj­no­ści. Naiw­ne wyda­je się podej­ście, w myśl któ­re­go wszel­kie tabu powin­ny być znie­sio­ne, gdyż sta­wia­ło­by to pod zna­kiem zapy­ta­nia dal­sze ist­nie­nie okre­ślo­nej kul­tu­ry. Z kolei zaak­cep­to­wa­nie poglą­du gło­szą­ce­go, że tabu powin­no doty­czyć nie­mal wszyst­kie­go, pro­wa­dzi­ło­by do wytwo­rze­nia śro­do­wi­ska, w któ­rym trud­no było­by o auten­tycz­ny roz­wój jed­no­stek ludzkich.

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że zagad­nie­nie tabu zasłu­gu­je na to, żeby naświe­tlić je z wie­lu róż­nych per­spek­tyw. Nasi Auto­rzy przy­go­to­wa­li tek­sty doty­czą­ce m.in. filo­zo­ficz­nej ana­li­zy poję­cia tabu, pro­ble­mu zaka­za­nej wie­dzy, zna­cze­nia wstrę­tu w moral­no­ści, uję­cia tabu w twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema czy rze­czy nie­wy­po­wia­dal­nych w kul­tu­rze sta­ro­żyt­nej Gre­cji. W nume­rze znaj­dzie­cie rów­nież tek­sty ze sta­łych dzia­łów pisma: kalen­da­rium pro­ble­mo­we, recen­zje filo­zo­ficz­ne, kurs logi­ki, filo­zo­fię w lite­ra­tu­rze i w fil­mie, kolej­ne czę­ści cykli o meta­fo­rach i filo­zo­fii spo­łecz­nej oraz sce­na­riusz lekcji.

Nie łudzi­my się, że usta­le­nia zawar­te w nume­rze są nie­kon­tro­wer­syj­ne. Trud­no zresz­tą spo­dzie­wać się wśród filo­zo­fów zgod­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie o praw­dzi­wą natu­rę tak zło­żo­ne­go i do pew­ne­go stop­nia tajem­ni­cze­go zja­wi­ska. Wie­rząc jed­nak w to, że w filo­zo­fii osta­tecz­nie wszyst­ko trze­ba roz­strzy­gać w poje­dyn­kę, zachę­ca­my Was do wyro­bie­nia sobie wła­sne­go poglą­du, bazu­jąc na naszych tekstach.

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(38)/2021:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy