Filozofia umysłu Nowości wydawnicze

Trzydziesty siódmy numer „Filozofuj!”: Świadomość już w sprzedaży!

Już od dziś w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty siódmy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Świadomość. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Prof. Robert Poczobut

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Okta­wii Popraw­skiej, Ani Wilk-Płasz­czyk, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Ali­cji Pie­tras, Józe­fo­wi Zono­wi, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Syl­wi Kuchar­czak, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Mar­ci­no­wi Elsne­ro­wi, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Jano­wi Rycher­to­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Danie­lo­wi Kozie, Marii Boro­wy, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Sini­ło, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.


Dro­dzy Czytelnicy,

świa­do­mość posia­da wie­le zdu­mie­wa­ją­cych aspek­tów, ale jed­nym z naj­bar­dziej ude­rza­ją­cych jest jej intym­ność. Pole­ga ona na tym, że każ­dy z nas ma bez­po­śred­ni dostęp jedy­nie do wła­snych prze­żyć. Tre­ści tego doświad­cze­nia nie jeste­śmy w sta­nie w peł­ni prze­ka­zać innym i dla­te­go sta­no­wi ono ukry­ty mecha­nizm napę­do­wy twór­czo­ści arty­stycz­nej, zwłasz­cza lite­ra­tu­ry. Cią­gle podej­mu­je­my pró­by coraz dokład­niej­sze­go opi­su spo­so­bu, w jaki ujaw­nia nam się świat i jego zawar­tość, ale osta­tecz­nie docho­dzi­my do wnio­sku, że zno­wu coś pominęliśmy.

Choć świa­do­mość jest nam nie­zbęd­na do tego, żeby wcho­dzić w kon­takt ze świa­tem osób i świa­tem przy­ro­dy, nadal nie mamy pew­no­ści, czy rozu­mie­my, czym jest ona sama. Fascy­na­cja świa­do­mo­ścią może pro­wa­dzić nawet do podej­rze­nia, że cały świat jest od niej w jakimś sen­sie zależ­ny. Takie posta­wie­nie spra­wy otwie­ra spór reali­zmu z ide­ali­zmem, któ­re­go wid­mo wciąż uno­si się nad filo­zo­fią, nawet jeśli ide­alizm został „zastą­pio­ny” przez antyrealizm.

Współ­cze­sna filo­zo­fia usi­łu­je roz­strzy­gnąć, czy świa­do­mość może zostać zre­du­ko­wa­na do przy­ro­dy, czy też już zawsze będzie sta­no­wi­ła ziarn­ko gro­chu uwie­ra­ją­ce naukę. Pro­blem natu­ry świa­do­mo­ści sta­no­wi więc pole zacie­kłej bitwy mię­dzy natu­ra­li­sta­mi i anty­na­tu­ra­li­sta­mi, a jej wynik nale­ża­ło­by trak­to­wać jako wer­dykt rów­nież w innej spra­wie: zakre­su kom­pe­ten­cji filo­zo­fii i nauk szczegółowych.

Mię­dzy inny­mi z tych powo­dów prze­ka­zu­je­my Wam kolej­ny numer „F!”. Nasi auto­rzy pro­ble­ma­ty­kę świa­do­mo­ści roz­pa­tru­ją z róż­nych per­spek­tyw, dowo­dząc tym samym, jak trud­no osta­tecz­nie ująć poznaw­czo tak wyróż­nia­ją­cy się przed­miot. Zachę­ca­my do lek­tu­ry tek­stów poświę­co­nych mię­dzy inny­mi świa­do­mym maszy­nom, filo­zo­ficz­nym zom­bie czy samej gene­zie świa­do­mo­ści. War­to zaj­rzeć rów­nież do sta­łych dzia­łów pisma: felie­to­nów, eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, filo­zo­fii w fil­mie, sce­na­riu­sza lek­cji i filo­zo­fii w lite­ra­tu­rze. Wraz z nowym rokiem wydaw­ni­czym otwie­ra­my dwa nowe cykle: Krzysz­tof A. Wie­czo­rek, autor tak lubia­ne­go przez Was kur­su teo­rii argu­men­ta­cji, tym razem będzie dla Was pisał o logi­ce for­mal­nej; Tomasz Kuba­li­ca zaś przy­bli­ży Wam mean­dry filo­zo­fii spo­łecz­nej. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(37)/2021:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy