Aktualności Filozofia w szkole Konkursy Patronaty

VIII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Konkurs Logiczny
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem Kon­kur­su jest roz­wój spraw­no­ści logicz­ne­go myśle­nia u mło­dzie­ży. Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych i odby­wa się corocz­nie w dwóch eta­pach. Pierw­szy etap – szkol­ny pole­ga na roz­wią­za­niu testu (nade­sła­ne­go przez Orga­ni­za­to­rów Kon­kur­su na adres szko­ły zgła­sza­ją­cej udział w Kon­kur­sie). Wyni­ki testu szko­ły prze­sy­ła­ją na adres Orga­ni­za­to­rów. Lau­re­aci eta­pu szkol­ne­go wezmą udział w Fina­le Kon­kur­su, któ­ry odbę­dzie się na KUL w dniu 23 kwiet­nia 2020 roku i jest czę­ścią LXII Tygo­dnia Filozoficznego.

Eta­py konkursu

 1. Rejestracja

  Szko­ła zgła­sza udział w I eta­pie kon­kur­su prze­wi­dy­wa­nej licz­by uczniów za pośred­nic­twem for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go do 28 lute­go 2020 r.

 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkol­ny nale­ży prze­pro­wa­dzić w dniach 9–12 mar­ca 2020 r. Arku­sze kon­kur­so­we zosta­ną prze­sła­ne komi­sjom szkol­nym do dnia 6 mar­ca 2020 r.

  Ucznio­wie bio­rą­cy udział w kon­kur­sie wypeł­nia­ją testy kon­kur­so­we bez pomo­cy osób trze­cich. Test powi­nien być roz­wią­za­ny w cza­sie jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej tj. 45 minut.

  18 mar­ca 2020 r. – osta­tecz­ny ter­min ode­sła­nia do organizatorów
  wypeł­nio­nych arku­szy po I eta­pie (decy­du­je data stem­pla pocztowego)

 3. Wyniki

  Komi­sja Kon­kur­so­wa do 31 mar­ca 2020 r. doko­na spraw­dze­nia nade­sła­nych prac kon­kur­so­wych. Wyło­nie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy pierw­sze­go eta­pu konkursu.

  Do II (fina­ło­we­go) eta­pu kon­kur­su awan­su­je: a) po dwo­je uczniów, któ­rzy w I eta­pie (szkol­nym) uzy­ska­li w swo­jej szko­le naj­więk­szą licz­bę punk­tów, b) 15 uczniów, spo­za osób wymie­nio­nych w punk­cie a), któ­re uzy­ska­ły w I eta­pie kon­kur­su naj­więk­szą licz­bę punktów

 4. Etap II Finałowy

  Finał kon­kur­su odbę­dzie się w sie­dzi­bie Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie w dniu 23 kwiet­nia 2020 r. pod­czas LXII Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go.

Dzie­się­ciu naj­lep­szych uczest­ni­ków Fina­łu Kon­kur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­ata Kon­kur­su oraz nagro­dy książkowe.

Nagro­da­mi w dru­gim eta­pie kon­kur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miej­sca są indek­sy na wybra­ne kie­run­ki: filo­zo­fia, reto­ry­ka sto­so­wa­na lub kogni­ty­wi­sty­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II.

Zdo­byw­ca I‑go miej­sca otrzy­mu­je ponad­to rze­czo­wą nagro­dę głów­ną (lap­top). Nagro­dę rze­czo­wą otrzy­mu­je tak­że lau­re­at II-go miej­sca (smart­pho­ne) i III-go miej­sca (tablet).

Kom­plet infor­ma­cji o Kon­kur­sie wraz z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Orga­ni­za­to­ra.

Patro­nat medial­ny nad kon­kur­sem obję­ło „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy