Aktualności Filozofia w szkole Konkursy Patronaty

VIII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Konkurs Logiczny
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Zapisz się do naszego newslettera

Celem Konkur­su jest rozwój sprawnoś­ci log­icznego myśle­nia u młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół pon­ad­pod­sta­wowych i odby­wa się corocznie w dwóch eta­pach. Pier­wszy etap – szkol­ny pole­ga na rozwiąza­niu tes­tu (nadesłanego przez Orga­ni­za­torów Konkur­su na adres szkoły zgłasza­jącej udzi­ał w Konkur­sie). Wyni­ki tes­tu szkoły przesyła­ją na adres Orga­ni­za­torów. Lau­reaci eta­pu szkol­nego wezmą udzi­ał w Finale Konkur­su, który odbędzie się na KUL w dniu 23 kwiet­nia 2020 roku i jest częś­cią LXII Tygod­nia Filo­zoficznego.

Etapy konkur­su

 1. Rejestracja

  Szkoła zgłasza udzi­ał w I etapie konkur­su przewidy­wanej licz­by uczniów za pośred­nictwem for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego do 28 lutego 2020 r.

 2. Etap I Szkolny

  Etap I – szkol­ny należy przeprowadz­ić w dni­ach 9–12 mar­ca 2020 r. Arkusze konkur­sowe zostaną przesłane komisjom szkol­nym do dnia 6 mar­ca 2020 r.

  Uczniowie biorą­cy udzi­ał w konkur­sie wypeł­ni­a­ją testy konkur­sowe bez pomo­cy osób trze­ci­ch. Test powinien być rozwiązany w cza­sie jed­nej godziny lek­cyjnej tj. 45 min­ut.

  18 mar­ca 2020 r. – ostate­czny ter­min odesła­nia do orga­ni­za­torów
  wypełnionych arkuszy po I etapie (decy­du­je data stem­pla pocz­towego)

 3. Wyniki

  Komis­ja Konkur­sowa do 31 mar­ca 2020 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkur­sowych. Wyłonieni zostaną zwycięz­cy pier­wszego eta­pu konkur­su.

  Do II (finałowego) eta­pu konkur­su awan­su­je: a) po dwo­je uczniów, którzy w I etapie (szkol­nym) uzyskali w swo­jej szkole najwięk­szą liczbę punk­tów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkur­su najwięk­szą liczbę punk­tów

 4. Etap II Finałowy

  Finał konkur­su odbędzie się w siedz­i­bie Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II w Lublin­ie w dniu 23 kwiet­nia 2020 r. pod­czas LXII Tygod­nia Filo­zoficznego.

Dziesię­ciu najlep­szych uczest­ników Finału Konkur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­a­ta Konkur­su oraz nagrody książkowe.

Nagro­da­mi w drugim etapie konkur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miejs­ca są indeksy na wybrane kierun­ki: filo­zofia, reto­ry­ka stosowana lub kog­ni­ty­wisty­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II.

Zdoby­w­ca I‑go miejs­ca otrzy­mu­je pon­ad­to rzec­zową nagrodę główną (lap­top). Nagrodę rzec­zową otrzy­mu­je także lau­re­at II-go miejs­ca (smart­phone) i III-go miejs­ca (tablet).

Kom­plet infor­ma­cji o Konkur­sie wraz z Reg­u­laminem Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej Orga­ni­za­to­ra.

Patronat medi­al­ny nad konkursem objęło „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy