Nowości wydawnicze

Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku

Jeśli wierzyć Stieglerowi, a po lekturze tej książki nie sposób postąpić inaczej, cyfryzacja prowadzi do radykalnego przewrotu w polu wytwarzania, przekazywania i odbioru wiedzy, a jej nieredukowalnie farmakologiczny charakter stanowi główną stawkę polityczną naszych czasów. Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku to pierwsza przetłumaczona na język polski książka francuskiego filozofa, która jest doniosłą próbą filozoficznej krytyki ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii i w obliczu panowania bezmyślności na skalę planetarną.

Zapisz się do naszego newslettera

Wpis reklam­owy


To swoista „mapa dro­gowa”, która pre­cyzyjnie kreśli sce­nar­iusz poko­jowej wal­ki z głupotą prowad­zonej za pomocą narzędzi cyfrowych oraz przy wyko­rzys­ta­niu na nowo odczy­tanej fran­cuskiej i niemieck­iej filo­zofii.

Stiegler przy­wraca wiarę w cza­sach upowszech­nionej dyskredy­tacji wiedzy wywołanej przez nieszczęs­ny splot kon­ser­waty­wnej rewolucji, rujnu­jącej wszelką ekonomię finan­sjeryza­cji i popę­dowego kon­sumpcjoniz­mu, które doprowadz­iły do utraty wszelkiego kredy­tu zau­fa­nia. Pokazu­je alter­naty­wę tym, którzy twierdzą, że jej nie ma, a także tym, którzy wiedzą, że jest, ale nie potrafią powiedzieć na czym miała­by ona pole­gać.

Jeżeli filo­zofia zawsze przy­chodzi za późno, to mimo tego nigdy nie jest za późno” – czy­tamy we Wstrząsach. Doprawdy trud­no wyobraz­ić sobie lep­szy moment na uważną lek­turę tej książ­ki.


Książkę można zamówić > tutaj.


Autor: Bernard Stiegler
Tytuł: Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku,
Tłu­macz: Michał Krzykaws­ki
Data wyda­nia:  13.10.2017
Wydaw­ca: Wydawnict­wo Naukowe PWN
For­mat: 123 x 187
Stron: 408
ISBN978–83-01–19582‑3
Rodzaj oprawy: mięk­ka


Informacja o autorze

Bernard Stiegler (1952), fran­cus­ki filo­zof, którego myśl kon­cen­tru­je się wokół tech­ni­ki, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem tech­nologii cyfrowych i ich wpły­wowi na życie społeczne, poli­ty­czne, eko­nom­iczne i psy­cho­log­iczne. Założy­ciel grupy Ars Indus­tri­alis, będącej „między­nar­o­dowym towarzys­t­wem na rzecz prze­mysłowej poli­ty­ki ducha/umysłu”, którym kieru­je do dzisi­aj, a także Insty­tu­tu badań i innowacji dzi­ała­ją­cym przy Cen­tre Pom­pi­dou. Autor kilku­nas­tu książek, między inny­mi tryp­tyków La Tech­nique et le temps (1991/1996/2001) oraz Mécréance et dis­crédit (2004/2006), a także Aimer, s’aimer, nous aimer (2003), De la mis­ère sym­bol­ique (2004/2005), Con­stituer l’Europe (2005), Pren­dre soin. De la jeunesse et des généra­tions (2008), Pour une nou­velle cri­tique de l’économie poli­tique (2009), Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la phar­ma­colo­gie (2010) i wydanej w ubiegłym roku Dans la dis­rup­tion. Com­ment ne pas devenir fou?

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy