Nowości wydawnicze

Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku

Jeśli wierzyć Stieglerowi, a po lekturze tej książki nie sposób postąpić inaczej, cyfryzacja prowadzi do radykalnego przewrotu w polu wytwarzania, przekazywania i odbioru wiedzy, a jej nieredukowalnie farmakologiczny charakter stanowi główną stawkę polityczną naszych czasów. Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku to pierwsza przetłumaczona na język polski książka francuskiego filozofa, która jest doniosłą próbą filozoficznej krytyki ekonomii politycznej w warunkach świata zaawansowanych technologii i w obliczu panowania bezmyślności na skalę planetarną.

Wpis rekla­mo­wy


To swo­ista „mapa dro­go­wa”, któ­ra pre­cy­zyj­nie kre­śli sce­na­riusz poko­jo­wej wal­ki z głu­po­tą pro­wa­dzo­nej za pomo­cą narzę­dzi cyfro­wych oraz przy wyko­rzy­sta­niu na nowo odczy­ta­nej fran­cu­skiej i nie­miec­kiej filozofii.

Stie­gler przy­wra­ca wia­rę w cza­sach upo­wszech­nio­nej dys­kre­dy­ta­cji wie­dzy wywo­ła­nej przez nie­szczę­sny splot kon­ser­wa­tyw­nej rewo­lu­cji, ruj­nu­ją­cej wszel­ką eko­no­mię finan­sje­ry­za­cji i popę­do­we­go kon­sump­cjo­ni­zmu, któ­re dopro­wa­dzi­ły do utra­ty wszel­kie­go kre­dy­tu zaufa­nia. Poka­zu­je alter­na­ty­wę tym, któ­rzy twier­dzą, że jej nie ma, a tak­że tym, któ­rzy wie­dzą, że jest, ale nie potra­fią powie­dzieć na czym mia­ła­by ona polegać.

Jeże­li filo­zo­fia zawsze przy­cho­dzi za póź­no, to mimo tego nigdy nie jest za póź­no” – czy­ta­my we Wstrzą­sach. Dopraw­dy trud­no wyobra­zić sobie lep­szy moment na uważ­ną lek­tu­rę tej książki.


Książkę można zamówić > tutaj.


Autor: Ber­nard Stiegler
Tytuł: Wstrzą­sy. Głu­po­ta i wie­dza w XXI wieku,
Tłu­macz: Michał Krzy­kaw­ski
Data wyda­nia:  13.10.2017
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Nauko­we PWN
For­mat: 123 x 187
Stron: 408
ISBN978–83-01–19582‑3
Rodzaj opra­wy: mięk­ka


Informacja o autorze

Ber­nard Stie­gler (1952), fran­cu­ski filo­zof, któ­re­go myśl kon­cen­tru­je się wokół tech­ni­ki, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tech­no­lo­gii cyfro­wych i ich wpły­wo­wi na życie spo­łecz­ne, poli­tycz­ne, eko­no­micz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne. Zało­ży­ciel gru­py Ars Indu­stria­lis, będą­cej „mię­dzy­na­ro­do­wym towa­rzy­stwem na rzecz prze­my­sło­wej poli­ty­ki ducha/umysłu”, któ­rym kie­ru­je do dzi­siaj, a tak­że Insty­tu­tu badań i inno­wa­cji dzia­ła­ją­cym przy Cen­tre Pom­pi­dou. Autor kil­ku­na­stu ksią­żek, mię­dzy inny­mi tryp­ty­ków La Tech­ni­que et le temps (1991/1996/2001) oraz Mécréan­ce et discrédit (2004/2006), a tak­że Aimer, s’aimer, nous aimer (2003), De la misère sym­bo­li­que (2004/2005), Con­sti­tu­er l’Europe (2005), Pren­dre soin. De la jeu­nes­se et des généra­tions (2008), Pour une nouvel­le cri­ti­que de l’économie poli­ti­que (2009), Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la phar­ma­co­lo­gie (2010) i wyda­nej w ubie­głym roku Dans la disrup­tion. Com­ment ne pas deve­nir fou?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy