Kluby „Filozofuj!” Wywiady

Wywiad z Celiną Głogowską w !go Trójmiasto

„Gdańsku, filozofuj!” to cykl debat filozoficznych, które odbywają się w gdańskich kawiarniach. Jesteś ciekawy świata, lubisz „sobie pofilozofować”, brakuje Ci debaty publicznej opartej na argumentach, a nie emocjach – to na co czekasz?! – przyjdź posłuchać dyskutujących filozofów i przyłącz się do rozmowy!

Zapisz się do naszego newslettera

Zapowiedź wydarzenia jest > tutaj.
Jego patronem medialnym jest !go Trójmiasto.


!go: Skąd pomysł na takie spo­tka­nia, na „filo­zo­fo­wa­nie przy kawie”?

Celi­na Gło­gow­ska, koor­dy­na­tor­ka spo­tkań „Gdań­sku, filo­zo­fuj!”: Pomysł zro­dził się w redak­cji cza­so­pi­sma popu­la­ry­zu­ją­ce­go filo­zo­fię „Filo­zo­fuj!” (filozofuj.eu). Jest to nie tyl­ko kolo­ro­wy maga­zyn lub – jak o nim mówi­my – „jedy­ne na świe­cie cza­so­pi­smo filo­zo­ficz­ne do pocze­kal­ni u fry­zje­ra”, ale cało­ścio­wy pro­jekt mają­cy na celu oży­wie­nie kul­tu­ry filo­zo­ficz­nej w Pol­sce. Jego czę­ścią są deba­ty filo­zo­ficz­ne, któ­re orga­ni­zu­je­my w róż­nych mia­stach, m.in. w Gdań­sku, Lubli­nie, Opo­lu i Kra­ko­wie.

!go: Po co w ogó­le filo­zo­fo­wać?

CG: Przy­świe­ca nam idea, że nie moż­na dobrze żyć indy­wi­du­al­nie i we wspól­no­cie, w spo­łe­czeń­stwie, bez reflek­sji, bez zasta­no­wie­nia. Musi­my myśleć, żeby świa­do­mie wybie­rać. Filo­zo­fia dostar­cza narzę­dzi spraw­ne­go, rze­tel­ne­go myśle­nia i dys­ku­to­wa­nia. Tech­ni­ka­mi myśle­nia chce­my się dzie­lić z ludź­mi, dla­te­go orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia, pod­czas któ­rych moż­na się przyj­rzeć i posłu­chać, jak ich uży­wa­ją „zawo­do­wi myśli­cie­le”.

!go: O czym roz­ma­wia­cie na spo­tka­niach?

CG: Tema­ty­ka każ­de­go spo­tka­nia doty­czy kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!”. Zeszło­rocz­ne nume­ry poświę­co­ne były takim tema­tom jak: filo­zo­fia jako taka, sens życia, wol­ność sło­wa, umysł, demo­kra­cja oraz Bóg i reli­gia. Naj­bliż­sza, kwiet­nio­wa deba­ta będzie o uchodź­cach i mul­ti­kul­tu­ra­li­zmie. Kolej­ne nume­ry cza­so­pi­sma, zapla­no­wa­ne na ten rok, doty­czyć będą: wol­nej woli, nauki, praw­dy, kul­tu­ry oraz świa­tów moż­li­wych.

!go: Gdzie moż­na dostać Wasze cza­so­pi­smo?

CG: Jest ono dostęp­ne w wer­sji PDF na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (za dar­mo). Moż­na tam rów­nież zaku­pić wer­sję dru­ko­wa­ną, zamó­wić pre­nu­me­ra­tę na ten rok oraz kom­plet egzem­pla­rzy z zeszłe­go roku. Poza tym cza­so­pi­smo jest dostęp­ne w nie­któ­rych księ­gar­niachsalo­nach Empi­ku w całej Pol­sce.

!go: War­to po nie się­gnąć?

CG: A myśleć war­to? Są pyta­nia, któ­re sta­ją przed każ­dym z nas: o sens życia, Boga, wol­ność, duszę, wspól­no­tę, praw­dę i dobro. Może­my od nich ucie­kać, „zabie­gać” je albo może­my sta­wić im czo­ła. Niech każ­dy sam sobie odpo­wie, w szcze­ro­ści wła­sne­go ser­ca, któ­rą dro­gę wybie­ra, któ­ra jest na mia­rę nasze­go czło­wie­czeń­stwa. Sape­re aude!

Zapra­sza­my na trans­mi­sję wideo (na żywo) za pomo­cą apli­ka­cji Peri­sco­pe, dostęp­nej dla sys­te­mów iOS i Andro­id.

#go3city

 Źró­dło: !go Trój­mia­sto

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy