Kluby „Filozofuj!” Wywiady

Wywiad z Celiną Głogowską w !go Trójmiasto

„Gdańsku, filozofuj!” to cykl debat filozoficznych, które odbywają się w gdańskich kawiarniach. Jesteś ciekawy świata, lubisz „sobie pofilozofować”, brakuje Ci debaty publicznej opartej na argumentach, a nie emocjach – to na co czekasz?! – przyjdź posłuchać dyskutujących filozofów i przyłącz się do rozmowy!

Zapisz się do naszego newslettera

Zapowiedź wydarzenia jest > tutaj.
Jego patronem medialnym jest !go Trójmiasto.


!go: Skąd pomysł na takie spotka­nia, na „filo­zo­fowanie przy kaw­ie”?

Celi­na Gło­gows­ka, koor­dy­na­tor­ka spotkań „Gdańsku, filo­zo­fuj!”: Pomysł zrodz­ił się w redakcji cza­sopis­ma pop­u­laryzu­jącego filo­zofię „Filo­zo­fuj!” (filozofuj.eu). Jest to nie tylko kolorowy mag­a­zyn lub – jak o nim mówimy – „jedyne na świecie cza­sopis­mo filo­zoficzne do poczekalni u fryz­jera”, ale całoś­ciowy pro­jekt mają­cy na celu oży­wie­nie kul­tu­ry filo­zoficznej w Polsce. Jego częś­cią są debaty filo­zoficzne, które orga­nizu­je­my w różnych mias­tach, m.in. w Gdańsku, Lublin­ie, Opolu i Krakowie.

!go: Po co w ogóle filo­zo­fować?

CG: Przyświeca nam idea, że nie moż­na dobrze żyć indy­wid­u­al­nie i we wspól­no­cie, w społeczeńst­wie, bez reflek­sji, bez zas­tanowienia. Musimy myśleć, żeby świadomie wybier­ać. Filo­zofia dostar­cza narzędzi sprawnego, rzetel­nego myśle­nia i dysku­towa­nia. Tech­nika­mi myśle­nia chce­my się dzielić z ludź­mi, dlat­ego orga­nizu­je­my spotka­nia, pod­czas których moż­na się przyjrzeć i posłuchać, jak ich uży­wa­ją „zawodowi myśli­ciele”.

!go: O czym roz­maw­ia­cie na spotka­ni­ach?

CG: Tem­aty­ka każdego spotka­nia doty­czy kole­jnych numerów „Filo­zo­fuj!”. Zeszłoroczne numery poświę­cone były takim tem­atom jak: filo­zofia jako taka, sens życia, wol­ność słowa, umysł, demokrac­ja oraz Bóg i reli­gia. Najbliższa, kwiet­niowa deba­ta będzie o uchodź­cach i mul­ti­kul­tur­al­izmie. Kole­jne numery cza­sopis­ma, zaplanowane na ten rok, doty­czyć będą: wol­nej woli, nau­ki, prawdy, kul­tu­ry oraz światów możli­wych.

!go: Gdzie moż­na dostać Wasze cza­sopis­mo?

CG: Jest ono dostęp­ne w wer­sji PDF na naszej stron­ie inter­ne­towej (za dar­mo). Moż­na tam również zakupić wer­sję drukowaną, zamówić prenu­mer­atę na ten rok oraz kom­plet egzem­plarzy z zeszłego roku. Poza tym cza­sopis­mo jest dostęp­ne w niek­tórych księ­gar­ni­achsalonach Empiku w całej Polsce.

!go: Warto po nie sięgnąć?

CG: A myśleć warto? Są pyta­nia, które sta­ją przed każdym z nas: o sens życia, Boga, wol­ność, duszę, wspól­notę, prawdę i dobro. Może­my od nich uciekać, „zab­ie­gać” je albo może­my staw­ić im czoła. Niech każdy sam sobie odpowie, w szczeroś­ci włas­nego ser­ca, którą drogę wybiera, która jest na miarę naszego człowieczeńst­wa. Sapere aude!

Zaprasza­my na trans­misję wideo (na żywo) za pomocą aplikacji Periscope, dostęp­nej dla sys­temów iOS i Android.

#go3city

 Źródło: !go Trójmi­as­to

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy