Współpraca Zadania

Zadanie #12: Przygotowywanie relacji i reportaży z wydarzeń

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: dzi­en­nikarst­wo naukowe.
 2. Zakres: 1 relac­ja / repor­taż na miesiąc.
 3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Relac­je i repor­taże mogą być tek­stowe, obra­zowe (fotorelac­je, fotore­por­taże), dźwiękowe i wideodźwiękowe.

Relac­ja to maksy­mal­nie obiek­ty­wny przekaz doty­czą­cy wydarzenia, mają­cy cele infor­ma­cyjne, wol­ny od wypowiedzi / opinii subiek­ty­wnych i ocen­nych. Czyli przy­pad­ku tek­stów:

 • pod wzglę­dem gra­maty­cznym – pisany w trze­ciej oso­bie, a nie w per­spek­ty­wie autorskiej, pier­ws­zoosobowej (nie wol­no więc uży­wać słów typu: „ja”, „moim zdaniem”, „jak sądz­imy” itp.),
 • pod wzglę­dem styl­isty­cznym – należy unikać wszel­kich określeń wartoś­ci­u­ją­cych i opinii, elim­i­nować zbędne przymiotni­ki i przysłów­ki (np. „wspani­ały”, „god­ny pożałowa­nia”, „super”).

Relac­ja powin­na być też zwięzła, konkret­na, prze­jrzys­ta, a przede wszys­tkim – ciekawa. Powin­na składać się z chwytli­wego tytułu, lidu (pier­wszy akapit po tytule zaw­ier­a­ją­cy w 2–3 zda­ni­ach najważniejsze infor­ma­c­je), ewen­tu­al­nie śród­ty­tułów, kor­pusu (kole­jnych akapitów).

W kom­pozy­cji relacji sto­su­je się w tym celu zasadę pię­ciu pytań: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego? W kole­jnych akap­i­tach poda­je się fak­ty mniej ważne, dodatkowe.

Repor­taż nato­mi­ast nie stroni o subiek­ty­wnego i ocen­nego przekazu. Ele­men­ty subiek­ty­wne i ocenne powin­ny jed­nak być bez trudu przez odbior­cę odróż­nialne od warst­wy opisu fak­tów. Repor­taż nie stroni też od języ­ka lit­er­ack­iego / este­ty­cznych środ­ków wyrazu.

Co może być przed­miotem relacji / repor­tażu? Wydarzenia związane z filo­zofią, m.in.:

 • kon­fer­enc­je / zjazdy / zlo­ty / sym­poz­ja,
 • sem­i­nar­ia,
 • wykłady,
 • dyskus­je / debaty,
 • wys­tawy,
 • konkursy,
 • fes­ti­wale,
 • obchody jubileuszy,
 • warsz­taty,
 • szkole­nia.

Rozmi­ar tek­stu: do 3000 znaków.

Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy