Współpraca Zadania

Zadanie #12: Przygotowywanie relacji i reportaży z wydarzeń

 1. Typ zada­nia: dzien­ni­kar­stwo naukowe.
 2. Zakres: 1 rela­cja / repor­taż na miesiąc.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Rela­cje i repor­ta­że mogą być tek­sto­we, obra­zo­we (foto­re­la­cje, foto­re­por­ta­że), dźwię­ko­we i wideodźwiękowe.

Rela­cja to mak­sy­mal­nie obiek­tyw­ny prze­kaz doty­czą­cy wyda­rze­nia, mają­cy cele infor­ma­cyj­ne, wol­ny od wypo­wie­dzi / opi­nii subiek­tyw­nych i ocen­nych. Czy­li przy­pad­ku tekstów:

 • pod wzglę­dem gra­ma­tycz­nym – pisa­ny w trze­ciej oso­bie, a nie w per­spek­ty­wie autor­skiej, pierw­szo­oso­bo­wej (nie wol­no więc uży­wać słów typu: „ja”, „moim zda­niem”, „jak sądzi­my” itp.),
 • pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym – nale­ży uni­kać wszel­kich okre­śleń war­to­ściu­ją­cych i opi­nii, eli­mi­no­wać zbęd­ne przy­miot­ni­ki i przy­słów­ki (np. „wspa­nia­ły”, „god­ny poża­ło­wa­nia”, „super”).

Rela­cja powin­na być też zwię­zła, kon­kret­na, przej­rzy­sta, a przede wszyst­kim – cie­ka­wa. Powin­na skła­dać się z chwy­tli­we­go tytu­łu, lidu (pierw­szy aka­pit po tytu­le zawie­ra­ją­cy w 2–3 zda­niach naj­waż­niej­sze infor­ma­cje), ewen­tu­al­nie śród­ty­tu­łów, kor­pu­su (kolej­nych akapitów).

W kom­po­zy­cji rela­cji sto­su­je się w tym celu zasa­dę pię­ciu pytań: kto?, co?, gdzie?, kie­dy?, dla­cze­go? W kolej­nych aka­pi­tach poda­je się fak­ty mniej waż­ne, dodatkowe.

Repor­taż nato­miast nie stro­ni o subiek­tyw­ne­go i ocen­ne­go prze­ka­zu. Ele­men­ty subiek­tyw­ne i ocen­ne powin­ny jed­nak być bez tru­du przez odbior­cę odróż­nial­ne od war­stwy opi­su fak­tów. Repor­taż nie stro­ni też od języ­ka lite­rac­kie­go / este­tycz­nych środ­ków wyrazu.

Co może być przed­mio­tem rela­cji / repor­ta­żu? Wyda­rze­nia zwią­za­ne z filo­zo­fią, m.in.:

 • kon­fe­ren­cje / zjaz­dy / zlo­ty / sympozja,
 • semi­na­ria,
 • wykła­dy,
 • dys­ku­sje / debaty,
 • wysta­wy,
 • kon­kur­sy,
 • festi­wa­le,
 • obcho­dy jubileuszy,
 • warsz­ta­ty,
 • szko­le­nia.

Roz­miar tek­stu: do 3000 znaków.

Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy