Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #16: Kto zbił doniczkę?

prośba o pomoc we wskazaniu winnego: kto zbił doniczkę?

Deduk­cja jest rozu­mo­wa­niem prze­bie­ga­ją­cym zgod­nie z nie­za­wod­nym sche­ma­tem wnio­sko­wa­nia. Jej wnio­ski, w odróż­nie­niu od wnio­sków induk­cyj­nych, są pew­ne. Głów­ny zarzut prze­ciw­ko induk­cji, będą­cej na przy­kład rozu­mo­wa­niem na pod­sta­wie ogra­ni­czo­nej licz­by przy­pad­ków, jest nastę­pu­ją­cy: nie moż­na na mocy obser­wa­cji jakiej­kol­wiek licz­by przy­pad­ków wypro­wa­dzić z nich ogól­ne­go wnio­sku, któ­ry był­by pew­ny. To, że tysiąc zaob­ser­wo­wa­nych pta­ków było bia­łych nie ozna­cza, że kolej­ny nie będzie czar­ny. Nie wol­no zatem wypro­wa­dzić wnio­sku, że „wszyst­kie pta­ki są bia­łe”. Deduk­cja uni­ka takich pro­ble­mów, ponie­waż jest rozu­mo­wa­niem czy­sto logicznym.

Wyobraź­cie sobie, że ktoś opi­su­je wam poniż­szą sytu­ację i pro­si o pomoc we wska­za­niu win­ne­go. Nie macie żad­ne­go dostę­pu do uczniów, nie może­cie spraw­dzić nicze­go empi­rycz­nie. Wszyst­ko musi­cie wycią­gnąć z samych informacji.

Nauczy­ciel­ka wcho­dzi do kla­sy i widzi zbi­tą donicz­kę. Zde­ner­wo­wa­na patrzy na uczniów i pyta: kto zbił doniczkę?

Antek: Ja nie zbi­łem donicz­ki! To Maciej ją zbił!

Krzysz­tof: Maciej nie zbił donicz­ki. To Antek ją zbił.

Maciej: Ja nie zbi­łem donicz­ki. Krzysz­tof też jej nie zbił.

Nauczy­ciel­ka rów­nież wie, że a) jeden z chłop­ców dwa razy skła­mał, b) dru­gi chło­piec raz skła­mał i raz powie­dział praw­dę, c) trze­ci chło­piec dwa razy powie­dział prawdę.

Zagadka: który z chłopców zbił doniczkę?


Opra­co­wał Patryk Popławski.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Roz­wią­za­nie zagad­ki znaj­dziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy