Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #16: Kto zbił doniczkę?

prośba o pomoc we wskazaniu winnego: kto zbił doniczkę?

Zapisz się do naszego newslettera

Dedukc­ja jest rozu­mowaniem prze­b­ie­ga­ją­cym zgod­nie z nieza­wod­nym sche­matem wnioskowa­nia. Jej wnios­ki, w odróżnie­niu od wniosków induk­cyjnych, są pewne. Główny zarzut prze­ci­wko indukcji, będącej na przykład rozu­mowaniem na pod­staw­ie ogranic­zonej licz­by przy­pad­ków, jest następu­ją­cy: nie moż­na na mocy obserwacji jakiejkol­wiek licz­by przy­pad­ków wyprowadz­ić z nich ogól­nego wniosku, który był­by pewny. To, że tysiąc zaob­ser­wowanych ptaków było białych nie oznacza, że kole­jny nie będzie czarny. Nie wol­no zatem wyprowadz­ić wniosku, że „wszys­tkie pta­ki są białe”. Dedukc­ja uni­ka takich prob­lemów, ponieważ jest rozu­mowaniem czys­to log­icznym.

Wyobraź­cie sobie, że ktoś opisu­je wam poniższą sytu­ację i prosi o pomoc we wskaza­niu win­nego. Nie macie żad­nego dostępu do uczniów, nie może­cie sprawdz­ić niczego empirycznie. Wszys­tko musi­cie wyciągnąć z samych infor­ma­cji.

Nauczy­ciel­ka wchodzi do klasy i widzi zbitą don­iczkę. Zden­er­wowana patrzy na uczniów i pyta: kto zbił don­iczkę?

Antek: Ja nie zbiłem don­icz­ki! To Maciej ją zbił!

Krzysztof: Maciej nie zbił don­icz­ki. To Antek ją zbił.

Maciej: Ja nie zbiłem don­icz­ki. Krzysztof też jej nie zbił.

Nauczy­ciel­ka również wie, że a) jeden z chłopców dwa razy skła­mał, b) dru­gi chło­piec raz skła­mał i raz powiedzi­ał prawdę, c) trze­ci chło­piec dwa razy powiedzi­ał prawdę.

Zagadka: który z chłopców zbił doniczkę?


Opra­cow­ał Patryk Popławs­ki.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy