Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #39: Inspektor Craig, cz. 2 (Sprawa nowojorska)

Z pomocą logiki przyjrzyjmy się kolejnej sprawie prowadzonej przez pewnego wybitnego detektywa.

Szo­fer pew­ne­go wpły­wo­we­go muzy­ka w Nowym Jor­ku zgło­sił kra­dzież luk­su­so­we­go samo­cho­du, któ­ry został zapar­ko­wa­ny w oko­li­cy kina w trak­cie trwa­nia pre­mie­ry. Ziden­ty­fi­ko­wa­no trój­kę podej­rza­nych – byli to: Anna, począt­ku­ją­ca aktor­ka; bile­ter Bob, oraz kasjer Char­lie. Do udzia­łu w prze­słu­cha­niach zapro­szo­no inspek­to­ra Cra­iga, posia­da­ją­ce­go nie­zwy­kły dar do ana­li­zy cha­rak­te­ru wię­zi pomię­dzy podej­rza­ny­mi i okre­śla­nia praw­do­po­do­bień­stwa ich współ­pra­cy. Wkład inspek­to­ra pozwo­lił na wyod­ręb­nie­nie nastę­pu­ją­cych przesłanek:

  1. Jeśli Anna jest win­na i Bob jest nie­win­ny, to Char­lie jest winny.
  2. Char­lie nigdy nie pra­cu­je sam.
  3. Anna nigdy nie pra­cu­je z Charlie’m.
  4. Nikt poza Anną, Bobem i Charlie’m nie brał udzia­łu w prze­stęp­stwie i co naj­mniej jed­na z tych podej­rza­nych osób jest winna.

Powyż­sze prze­słan­ki wystar­czą do usta­le­nia, kto jest bez­sprzecz­nie win­ny. Kogo na pew­no moż­na oskar­żyć o kra­dzież samochodu?


Opra­co­wa­ła Mira Zyś­ko na pod­sta­wie: R. Smul­ly­an, Jaki jest tytuł tej książ­ki? Książ­ka i wie­dza, 2004.

Wię­cej zaga­dek logicz­nych znaj­dziesz w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy