Nowości wydawnicze

Zależne zwierzęta rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót – nowość wydawnicza

Zależne zwierzęta rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót to nowość wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, którą objęliśmy patronatem medialnym.

Alas­da­ir MacIn­ty­re sprze­ci­wia się sta­no­wi­skom akcen­tu­ją­cym ist­nie­nie rady­kal­nej, jako­ścio­wej róż­ni­cy mię­dzy kon­dy­cją zwie­rzę­cą i ludz­ką. Zwra­ca uwa­gę na róż­ne for­my wspól­no­to­we­go życia, któ­re odgry­wa­ją istot­ną rolę w wie­lo­gło­sie współ­cze­snych dys­ku­sji w dzie­dzi­nie filo­zo­fii moral­no­ści, a tak­że w kształ­to­wa­niu i utrzy­my­wa­niu naszych zdol­no­ści do pro­wa­dze­nia dobre­go życia.

Serię zapo­cząt­ko­wa­ło wyda­nie książ­ki Kim jest czło­wiek? Abra­ha­ma J. Hesche­la w tłu­ma­cze­niu Kata­rzy­ny Wojt­kow­skiej, ini­cja­tor­ki serii.  Od 2017 roku uka­za­ły się: Moje poszu­ki­wa­nia abso­lu­tów Pau­la Til­li­cha, Dla­cze­go kocha­my? Harry’ego Frank­fur­ta, W mro­ku uczo­nej nie­wie­dzy Karo­la Tar­now­skie­go, Sens życia i jego zna­cze­nie Susan Wolf, Luste­recz­ko, powiedz prze­cie… Simo­na Black­bur­na, Sta­tus moral­ny. Obo­wiąz­ki wobec osób i innych istot żywych Mary Anne War­ren, Śmierć i życie po śmier­ci. Kie­dy umrę, ludz­kość będzie trwać Samu­ela Schef­fle­ra, Praw­da i życie. Dla­cze­go praw­da jest waż­na Micha­ela Patric­ka Lyn­cha oraz God­ny pożą­da­nia stan świa­do­mo­ści. O przy­jem­no­ści jako war­to­ści osta­tecz­nej Kata­rzy­ny de Lazari-Radek.

Seria „Kim Jest Czło­wiek?” jest płasz­czy­zną roz­mo­wy, do któ­rej zapra­sza­my uczo­nych i myśli­cie­li, przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk, a tak­że wszyst­kich, dla któ­rych klu­czo­we jest pyta­nie o człowieka.

Kata­rzy­na Wojtkowska


Autor: Alas­da­ir MacIntyre

Tłum.: Woj­ciech Szymański

Tytuł: Zależ­ne zwie­rzę­ta rozum­ne. Dla­cze­go ludzie potrze­bu­ją cnót 

Wydaw­ca: Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego

Licz­ba stron: 317

ISBN: 978–83-8220–405‑6

e‑ISBN: 978–83-8220–406‑3

Data pre­mie­ry: 2021


Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy