Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME już po raz VI w Lublinie

W dniach 9–10 grudnia w Lublinie odbędzie się już VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, na którą zgłaszać można się jeszcze tylko do 24 listopada. Magazyn „Filozofuj!” objął to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Filo­zoficz­na EPISTEME to cyk­liczne wydarze­nie orga­ni­zowane  przez Fun­dację na rzecz pro­mocji nau­ki i roz­wo­ju TYGIEL oraz Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Marii Curie Skłodowskiej. Uczest­ni­cy kon­fer­encji mają możli­wość prezen­tacji swoich prac w formie wys­tąpi­enia ust­nego, a także pub­likacji rozdzi­ału w spec­jal­nie przy­go­towywanej mono­grafii pokon­fer­en­cyjnej.

EPISTEME  to jed­nak przede wszys­tkim szansa na uczest­nict­wo w ciekawym spotka­niu poświę­conym reflek­sji filo­zoficznej, na które zjeżdża­ją się pasjonaci filo­zofii z całego kra­ju oraz zaproszeni goś­cie. Pod­czas szóstej edy­cji kon­fer­encji goś­ciem hon­orowym będzie dr hab. Zbig­niew Wróblews­ki, pro­fe­sor KUL, który wygłosi refer­at pt.: Umysły proste. Dyskus­ja nad zdol­noś­ci­a­mi metakog­ni­ty­wny­mi zwierząt.

Na kon­fer­encję zaproszeni są zarówno stu­den­ci, dok­toran­ci i pra­cown­i­cy naukowi jak i wszyscy pasjonaci filo­zofii, którzy będą chcieli podzielić się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, reflek­s­ja­mi i poglą­da­mi na związane z filo­zofią zagad­nienia. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Obec­nie filo­zo­fowanie jest niezwyk­le pop­u­larne, głównie ze wzglę­du na szczegól­ny czas w his­torii ludz­kich dziejów. Dynam­iczny rozwój otacza­jącej nas rzeczy­wis­toś­ci, rozwój takich idei jak kon­sumpcjonizm, hedo­nizm mate­ri­al­isty­czny czy post­mod­ern­izm wyma­ga tworzenia nowych myśli, kon­cepcji, a także przedefin­iowa­nia zas­tanych prob­lemów i stanowisk. […]Kon­fer­enc­ja EPISTEME to wyjątkowe wydarze­nie, którego głównym celem jest rzetel­na, aka­demic­ka dyskus­ja, doty­czą­ca filo­zoficznej reflek­sji w zakre­sie m.in. filo­zofii religii, epis­te­mologii, ety­ki i aksjologii, filo­zofii kul­tu­ry czy metafizy­ki. Przed­staw­iciele wielu dziedzin nau­ki pode­jmą próbę filo­zoficznego oglą­du pro­ponowanej tem­aty­ki celem jej aktu­al­iza­cji oraz pro­mocji nau­ki”.

Wszyscy zain­tere­sowani udzi­ałem w kon­fer­encji proszeni są o zgłosze­nie się poprzez for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ny na stron­ie orga­ni­za­to­ra i przesłanie go do 24 listopa­da 2017.

Gorą­co zachę­camy!

 

Pro­gram kon­fer­encji
Wydarze­nie na face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy