Aktualności Patronaty Spotkanie

Wszystko jest filozofią – kolejna rozmowa niekontrolowana

Projekt „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” to organizowany przez fundację Vademecum i miasto Gdynia cykl otwartych dyskusji filozoficznych połączonych ze spotkaniami z polskimi filozofami znanymi z pracy akademickiej oraz popularyzacji swojej dyscypliny. 11 maja odbędzie się kolejne spotkanie cyklu, tym razem z dr Andrzejem Kalarusem. Patronat medialny nad projektem objął magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

W ramach pro­jek­tu „Wszyst­ko jest filo­zo­fią” orga­ni­zo­wa­ne będą dwa róż­ne cyklicz­ne wyda­rze­nie, któ­re łączy filo­zo­fia. Pierw­sze z nich to „Vade­me­cum filo­zo­ficz­ne”, czy­li seria otwar­tych dys­ku­sji na tema­ty zapro­po­no­wa­ne w for­mie pyta­nia przez samych uczest­ni­ków, a następ­nie wybra­ne meto­dą gło­so­wa­nia. Jak pod­kre­śla­ją orga­ni­za­to­rzy, tema­ty te będą wyma­gać ogól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia tema­ty­ką filo­zo­ficz­ną, ale nie spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy czy zna­jo­mo­ści wybra­ne­go dzie­ła kul­tu­ry. Tak zor­ga­ni­zo­wa­ne deba­ty odby­wa­ją się w prze­strze­ni Café Księ­gar­nia Vade­me­cum w Gdy­ni. Sama for­mu­ła pocho­dzi z inspi­ra­cji orga­ni­za­to­rów podob­ną ini­cja­ty­wą orga­ni­zo­wa­ną w kil­ku mia­stach w Pol­sce pod nazwą „Sokra­tes Café”.

Dru­gie wyda­rze­nie skła­da­ją­ce się na całość pro­jek­tu to sie­dem spo­tkań ze zna­ny­mi i cenio­ny­mi naukow­ca­mi z pręż­nie dzia­ła­ją­cych śro­do­wisk filo­zo­ficz­nych, któ­rzy aktu­al­nie zaj­mu­ją się zarów­no pra­cą aka­de­mic­ką, jak i popu­la­ry­za­cją filo­zo­fii, cho­ciaż­by poprzez publi­ka­cje swo­ich tek­stów w for­mie ksią­żek i cza­so­pism nauko­wych. Spo­tka­nia zosta­ły zapla­no­wa­ne w ukła­dzie: jed­no spo­tka­nie w mie­sią­cu od kwiet­nia do czerw­ca 2017 roku i, po prze­rwie waka­cyj­nej, od wrze­śnia do grud­nia 2017 roku.

Gościem naj­bliż­sze­go spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w czwar­tek 11 maja o 18.30 w Teatrze Gdy­nia Głów­na, będzie dr Andrzej Kala­rus. Filo­zof, socjo­log, tłu­macz któ­ry od 2013 roku orga­ni­zu­je na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej kon­fe­ren­cje mię­dzy­na­ro­do­we: „Ekonomia/Kultura/Wartości” posta­ra się razem z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia odpo­wie­dzieć na pyta­nie: Czym jest nowo­cze­sność? Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Wraz z Andrze­jem Kara­lu­sem zre­kon­stru­uje­my zasad­ni­czą ideę i pro­jekt nowo­cze­sno­ści. Arche­olo­gia nowo­cze­sno­ści obej­mie jej inte­lek­tu­al­ne źró­dła i filo­zo­ficz­ne arty­ku­la­cje, napę­dza­ne przez tak waż­ne poję­cia, jak „wal­ka o uzna­nie”, „eman­cy­pa­cja” oraz „postęp”. Zasta­no­wi­my się też nad kon­tro­wer­sja­mi zwią­za­ny­mi z pro­jek­tem nowo­cze­sno­ści, a doty­czą­cy­mi takich waż­nych kwe­stii jak: rów­ność, glo­bal­na spra­wie­dli­wość, kosmo­po­li­tyzm czy tole­ran­cja.

Wszy­scy zapro­sze­ni goście to:

  • Artur Szut­ta („Filo­zo­fuj!”);
  • Marek Cichoc­ki („Teo­lo­gia Poli­tycz­na”);
  • Aga­ta Bie­lik-Rob­son („Kry­ty­ka Poli­tycz­na”, prze­wod­ni­czą­ca Kapi­tu­ły Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia);
  • Łukasz Lam­ża i Mate­usz Hohol (CC Press, współ­pra­cow­ni­cy prof. ks. M. Hel­le­ra);
  • Tomasz Swo­bo­da (pol­ski tłu­macz i lite­ra­tu­ro­znaw­ca);
  • Andrzej Kara­lus (wykła­dow­ca Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej z Kate­dry Nauk Spo­łecz­nych i Filo­zo­ficz­nych);
  • Anna Dzie­dzic (Wydział Filo­zo­fii UW, publi­ku­je w KRONOS).

Mece­na­sem pro­jek­tu jest Mia­sto Gdy­nia.


: Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia)
11 maja, 18.30
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów
Wyda­rze­nie na face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy